1. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна “Стратегії сталого розвитку транспорту” являє собою одну з базових дисциплін в підготовці менеджерів автомобільної галузі.

Мета дисципліни  набуття майбутніми фахівцями поглиблених теоретич-них знань і практичної підготовки з питань стратегічного розвитку підпри-ємств, а також практичних навичок прийняття рішень щодо управління і впровадження розробленої стратегії його функціонування.

Основними задачами вивчення дисципліни є:

  • визначення стану, оцінка шляхів і основних форм розвитку підприємств автомобільного транспорту;
  • оволодіння методами аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища;
  • оволодіння методами формування стратегій розвитку;
  • опанування метологією і принципами визначення найбільш раціональних стратегій розвитку.

Зв’язок дисципліни з загальнотехнічними і спеціальними дисциплінами.

Вивчення даної дисципліни базується на знанні слідуючих предметів: “Основи галузевої економіки”, “Економіка підприємства”. Матеріали, що вивчаються в дисципліні забезпечують основу для вивчення дисциплін: “Менеджмент та маркетинг на автомобільному транспорті”, “Економічне обґрунтування економічних рішень”, “Менеджмент технічних служб на автомобільному транспорті”.

У результаті вивчення дисципліни магістранти повинні

  • знати визначення, сутність і відмінності стратегічного управління від традиційного; роль стратегічного управління в сучасних умовах; проблеми та труднощі стратегічного управління; характеристику етапів стратегічного управління; визначення, сутність, класифікацію та характеристику стратегій організації; методики визначення місії і цілей організації; методики проведення аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища організації; методики визначення і оцінки “портфелю” продукції організації; методики вибору стратегії; характеристику типів стратегічних змін   в організації; сутність стратегічного контролю і його відмінність від традиційного; характеристику областей основних стратегічних змін в організації; особливості етапу реалізації стратегії.
  • вміти виконувати аналіз і на його основі визначати стиль управління розвитком організації; формулювати місію і цілі діяльності організації; аналізувати і визначати характеристики зовнішнього і внутрішнього середовища організації; проводити визначення і оцінку “портфелю” продукції організації; розробляти можливі стратегії розвитку організації і вибирати оптимальну; проаналізувати сумісність прийнятої стратегії і організаційної структури управління, і в разі необхідності визначити потрібні зміни; розробляти план реалізації стратегії; контролювати хід реалізації стратегії.

Дана дисципліна читається на четвертому курсі та вивчається два триместри (табл. 1), протягом якого студент виконує завдання з двох модулів. Контроль знань в модулі здійснюється за допомогою теоретичного колоквіуму та захисту практичнихх робіт. Підсумковий контроль реалізується за допомогою диференційованого заліку в кінці першого триместру та іспиту в кінці другого триместру. Студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу по закінченню кожного триместра.

На позааудиторну роботу виноситься вивчення окремих проблем курсу, підготовка до колоквіумів, написання контрольної роботи (для студентів заочної форми навчання), підготовка до практичних занять, колоквіумів, тестування, заліку, іспиту.

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 7

Галузь знань
0701 "Транспорт і транспортна інфраструктура"
(шифр і назва)

Нормативна

Напрям підготовки
060106 "Автомобільний транспорт"
(шифр і назва)

Модулів – 2

Напрям підготовки
060106 "Автомобільний транспорт

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4

4,5

Індивідуальне науково-дослідне завдання (реферати, розрахункові, графічні, розрахунково-графічні роботи, контрольні роботи, що виконуються під час СРС (домашні контрольні роботи), курсові, дипломні проекти (роботи) та ін. визначаються робочим навчальним планом чи рішенням кафедри)

Триместр

Загальна кількість годин - 252

1

2

2

1

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи студента – 6

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

24год

49год

8год

20год.

Практичні, семінарські

8год

28год

4.год

10 год.

 

Самостійна робота

22год

121
год

60
год.

150
год.

диф.
залік

іспит

диф.
залік

іспит