СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Бачурин А.А. Маркетинг на автомобильном транспорте / Александр Афанасьевич Бачурин. – М.: Издательський центр «Академия», 2005. – 208 с.
 2. Бідняк М.Н. Виробничі системи на транспорті: Теорія і практика /      М. Н. Бідняк, В.В. Біліченко. – Вінниця.: УНІВЕРСУМ. 2006. – 176 с.
 3. Біліченко В. В. Менеджмент технічних служб на автотранспортних підприємствах / Біліченко В. В., Варчук В. В., Вдовиченко О. В. – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 117 с.
 4. Закон України „Про підприємства” – К.: Україна, 1991. – 31 с.
 5. Закон України „Про автомобільний транспорт”, № 2344-ІІІ, 5 квітня 2001 року.
 6. Егорова Н.Е. Автосервис. Модели и методы прогнозирования деятельности / Н.Е. Егорова, А.С. Медунов. – М.: Экзамен. 2002. – 256 с.
 7. Козловський В. О. Іноваційний менеджмент. Практикум / В. О. Козловський, О. Й. Лесько. – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 166 с.
 8. Мартиненко М.М. Стратегічний менеджмент: Підручник / М.М. Мартиненко, І.А. Ігнатьєва. К.: Каравела, 2006. – 320 с.
 9. Мове В.В. Стратегическое управление предприятием / В.В. Мове, Э.В. Малеева. – Киев: КМУГА, 1996. – 80с.
 10. Тарнавська Н. Стратегічний менеджмент: практикум. Навч. пос. /Н. Тарнавська, О. Напора. – Тернопіль: Карт-бланш, К.: Кондор, 2008. – 287 с.
 11. Тян Р.Б. Управління проектами: Навч. посібн. / Тян Р.Б., Б.І. Холод, В.А. Ткаченко. – Дніпропетровськ: Дніпропетровська академія управл., бізнесу та права, 2000. – 224 с.
 12. Фунтов В.Н. Передумови успішної реалізації проектів розвитку и развития фирмы: теорія и практика / Фунтов В.Н. – СПб.: Питер, 2009. – 496 с.