2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМ

Тема 1. Особливості виробничих систем на автомобільному транспорті.

Мета і завдання теми 1
Вивчення основних понять та визначень; зв’язків у виробничих системах; особливості та властивості виробничих систем.

Перелік питань до теми №1

 1. Поняття виробничої системи.
 2. Виробнича система та її структура.
 3. Класифікація виробничих систем.
 4. Класифікація зв’язків між елементами виробничої системи.
 5.  Закони розвитку виробничих систем.
 6. Особливості і властивості виробничих систем.

Література до теми 1
Рекомендована література [2,6,9]

Контрольні запитання до теми 1

 1. Дайте визначення виробничим системам на транспорті.
 2. Що таке система? Що таке виробнича система?
 3. В чому економічна сутність виробничої системи?
 4. Класифікація виробничих систем.
 5. Назвіть принципи організації.
 6. Назвіть закони організації виробничих систем.
 7. Сформулюйте особливості та властивості виробничих систем.

Тема 2. Системний аналіз трансформації виробничих систем транспорту.

Мета і завдання теми 2
Вивчення підприємств а автомобільного транспорту як відкритої виробничої системи; навчитися прогонрозувати попит на продукцію та послуги; набути навичок у проведенні аналізу ринку.

Перелік питань до теми №2

 1. Функціонування підприємства транспорту як виробничої системи.
 2. Огляд моделей і методів аналізу діяльності виробничих систем в галузі транспорту.
 3.  Прогнозування попиту та аналіз потреб і оцінка вартості транспортної послуги.
 4. Проникнення на ринок транспортних послуг і вихід з нього.
 5. Аналіз ринку: сегментація і диференціація, конкурентні переваги.
 6. Аналіз якості транспортних послуг.

Література до теми 2
Рекомендована література [2,3,8]

Контрольні питання до теми 2

 1. Що являє собою маркетингове дослідження підприємства?
 2.  Для чого необхідно проводити маркетингове дослідження?
 3.  Які Ви знаєте головні напрямки маркетингового дослідження?
 4.  Які види маркетингових досліджень виділяють?
 5.  Наведіть етапи маркетингове дослідження.
 6.  Що включає в себе дослідження ринку транспортних послуг?
 7.  Що таке SWOT-аналіз?
 8.  В яких випадках проводять SWOT-аналіз?
 9.  Що таке внутрішнє, проміжне та зовнішнє середовище підприємства?
 10.  Приведіть зразковий набір характеристик SWOT-аналізу.
 11.  Навіщо складають матрицю SWOT-аналізу?
 12. Чим вимірюється якість послуг.

Тема 3. Підприємство транспорту як складна виробнича система

Мета і завдання теми 3
Вивчення основних фондів підприємства автомобільного транспорту; характерні ознаки і властивості підприємства транспорту; показники оцінки ефективності виробничих систем автомобільного транспорту регіону.

Перелік питань до теми №3

 1. Основні тенденції в розвитку виробничих систем на автомобільному транспорті.
 2. Характерні ознаки і властивості підприємства транспорту, як виробничої системи.
 3. Методи оцінки ефективності виробничих систем автомобільного транспорту регіону.
 4. Методи оцінки ефективності виробничих систем автомобільних об’єднань.

Література до теми 3
Рекомендована література [1,3,10]

Контрольні питання до теми 2

Тема 4. Стратегії розвитку виробничих систем транспорту

Мета і завдання теми 4
Вивчення поняття стратегія та стратегічного менеджменту, класифікація та особливості стратегій підприємства, вивчення основних етапів стратегічного планування на підприємстві.

Перелік питань до теми №4
1. Поняття стратегія та стратегічного розвитку.
2. Стратегії розвитку виробничих систем на автомобільному транспорті.
3. Моделювання оптимального розвитку виробничих систем автомобільного транспорту.
4. Інноваційні стратегії розвитку.
5. Трансфер нових технологій.

Контрольні запитання до теми 4

 1. Поняття і сутність стратегічного управління.
 2. Поняття стратегії підприємства.
 3. Базові стратегії розвитку.
 4.  Основні етапи стратегічного планування на підприємстві.
 5.  Класифікація базових стратегій розвитку.
 6. Що таке інноваційна стратегія?
 7.  Значення і розробка інноваційної стратегії.
 8.  Класифікація інноваційних стратегій.
 9.  Наведіть особливості інноваційних стратегій.
 10.  Назвіть основні види продуктових інновацій.
 11.  Що означає, поняття «трансфер технологій».
 12.  У чому проявляється економічна ефективність експорту технологій?
 13.  У чому проявляється економічна ефективність імпорту технологій?
 14.  Які є види ліцензій? Зробіть їх порівняльну характеристику.
 15.  Яким способом здійснюється економічне обґрунтування доцільності придбання ліцензій, що знаходяться в обігу на ринку технологій?
 16.  Яким способом здійснюється економічне обґрунтування доцільності продажу ліцензій, що знаходяться в обігу на ринку технологій?
 17.  Назвіть основні етапи планування підвищення технічного рівня виробництва та дайте їм характеристику.
 18.  Посніть, яким чином здійснюється оцінювання технічного рівня виробництва.
 19.  Якими шляхами можливо здійснити відтворення техніко-технологічної бази виробництва?
 20.  Як обрати найефективніший шлях відтворення техніко-технологічної бази виробництва?

Література до теми 4
Рекомендована література [8-10]

Тема 5. Оцінка ефективності проектів

Мета і завдання теми 4
Навчитися класифікувати проекти розвитку, навчитися визначати їх інвестиційну та економічну ефективність та вибирати оптимальний варіант із можливих запропонованих.

Перелік питань до теми №4

 1. Поняття та класифікація проектів
 2. Управління проектами розвитку виробничих систем на автомобільному транспорті
 3. Показники оцінки ефективності проектів
 4. Питання економічної ефективності інвестиційних проектів.

 

Контрольні запитання до теми 4

 1. Що таке проект?
 2. Для чого необхідно розробляти проекти?
 3. Які є проекти?
 4. Основні ознаки проекту.
 5. Основні властивості проекту.
 6. Класифікація проектів.
 7. Які ви знаєте групи показників ефективності проектів?
 8. Які є три основні методи визначення ефективності проектів на початкових етапах проведення технічного аналізу?
 9. Наведіть основні показники визначення ефективності проекту.
 10.  Що являє собою чиста теперішня вартість проекту (NPV)?
 11.  Як розраховується індекс доходності?
 12.  Яка економічна суть норми доходності, як показника ефективності проекту?
 13.  Як на практиці визначити норму доходності?
 14.  Що показує коефіцієнт рентабельності?
 15.  Як визначити період окупності проекту?

Література до теми 1
Рекомендована література [3,11,12]