1. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна “Виробничі системи на транспорті” являє собою одну з базових дисциплін в підготовці спеціалістів та магістрів інженерії, що займаються вирішенням питань підготовки рухомого складу автомобільного транспорту до експлуатації.

Мета викладання дисципліни –формування у магістрантів теоретичних знань про виробничі системи на автомобільному транспорті, які включають загальні поняття системи взагалі як наукової категорії сучасності і особливості транспортних виробничих систем і автомобільних в тому числі.

Основними задачами вивчення дисципліни є:

  • вивчення системного підходу до формування стратегій розвитку виробничих систем та вибору найефективних;
  • оволодіння методами оцінки діяльності виробничих систем;
  • прививання навиків прийняття раціональних інженерних рішень при впровадженні процесів розвитку виробничих систем транспорту.

Зв’язок дисципліни з загальнотехнічними і спеціальними дисциплінами.

Для кваліфікованого вирішення питань розвитку виробничих систем транспорту студенту необхідно мати фундаментальну підготовку по багатьом дисциплінам, мати уяву про особливості сучасних технологічних процесів, форм організації виробничих систем, існуючих систем організації, управління виробничими системами.

Вивчення даної дисципліни базується на знанні слідуючих предметів: “Автотранспортні засоби”, “Використання експлуатаційних матеріалів”, “Технічна експлуатація автомобілів”, “Технологічні процеси ТО автомобілів”, “Економіка транспорту”, “Організація та планування автотранспортних підприємств”, «Менеджмент та маркетинг на автомобільному транспорті».

У результаті вивчення дисципліни магістранти повинні

– знати основні характеристики і класифікацію виробничих систем; основні тенденції в розвитку виробничих систем на автомобільному транспорті.

– вміти аналізувати і розробляти стратегії організаційно-технічного розвитку виробничих систем транспорту.

Дисципліна вивчається один триместр (табл. 1), протягом якого студент виконує завдання з двох модулів. Контроль знань в модулі здійснюється за допомогою теоретичного колоквіуму та захисту лабораторних робіт. Підсумковий контроль реалізується за допомогою диференційованого заліку в кінці триместру. Студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу.

На позааудиторну роботу виноситься вивчення окремих проблем курсу, підготовка до колоквіумів, написання контрольної роботи (для студентів заочної форми навчання), підготовка до лабораторних занять, колоквіумів, тестування, заліку.

  1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1,5

Галузь знань
0701 "Транспорт і транспортна інфраструктура"
(шифр і назва)

Варіативна

Напрям підготовки
070106 "Автомобільний транспорт"
(шифр і назва)

Модулів – 1

Спеціальність (професійне
спрямування):
07010601 – "Автомобілі та автомобільне господарство"

Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

1

1

Індивідуальне науково-дослідне завдання (реферати, розрахункові, графічні, розрахунково-графічні роботи, контрольні роботи, що виконуються під час СРС (домашні контрольні роботи), курсові, дипломні проекти (роботи) та ін. визначаються робочим навчальним планом чи рішенням кафедри)

Триместр

Загальна кількість годин - 54

2

2

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 1,5
самостійної роботи студента – 3,9

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

10год.

4 год.

Практичні, семінарські

5год.

4 год.

Лабораторні

Не перед.

Не перед.

Самостійна робота

39год.

46 год.

Вид контролю: залік