Додаток З
Зразок технічного завдання на курсовий проект

Міністерство освіти і науки України
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

„ЗАТВЕРДЖУЮ"
Керівник КП
__________проф. В.В. Біліченко
„ __ "  __________2013 р.

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1. Назва та проект модернізації

Назва: Проект вантажного АТП з кількістю автомобілів 110
Умовне позначення 08-29.ВТБ ПАТ.02.015.00.000 ПЗ

Загальна характеристика:

Підприємство виконує технічне обслуговування та ремонт автомобілів марки КрАЗ -7133С4-021 та ЗиЛ-4334В1.

2. Мета, призначення та джерела розробки

Курсове проектування проводиться на основі завдання на курсовий проект, складеного у відповідності до вимог робочого навчального плану дисципліни „Виробничо - технічна база підприємств автомобільного транспорту".

Призначенням курсового проекту є виконання проектних розробок по створенню виробничої бази підприємства автомобільного транспорту.

Метою даного курсового проекту є розробка технологічного проекту транспортного підприємства.

Джерелами розробки є:

 • навчальні посібники, методичні вказівки;
 • вимоги комплекту документів „Єдина система конструкторської та технологічної
  документації";
 • загальні правила розробки технологічних процесів і вибір засобів технологічного       
  оснащення ГОСТ 14.301 - 83;
 • ДСТУ 14.305 - 93 - правила вибору технічної оснастки;
 • ОНТП 01-91;
 • Технічна література, довідкові видання.

3.      Технічні вимоги:

3.1. Нормативні значення техніко - експлуатаційних показників                                            

3.1.1             Вимоги до загальної структури і послідовності проектування: проектування ВТБ проводиться з використанням варіантного пошуку раціонального рішення.

Вимоги до проектних рішень: Вихідні данні для проектування наведені в завданні на курсовий проект.

3.1.2             Вимоги до проектно-технологічних рішень:
Орієнтовні значення експлуатаційних показників підприємства (не менше):

 • коефіцієнт випуску на лінію - 0,7;
 • коефіцієнт технічної готовності - 0,8.

3.2 Вимоги до техніки безпеки та охорони навколишнього середовища

Конструктивні рішення повинні відповідати вимогам безпеки згідно встановлених параметрів відповідних стандартів по охороні праці та безпеки виробництва.

3.3 Умови експлуатації, вимоги до технічного обслуговування та ремонту

Умови експлуатації, обслуговування та ремонту встановленні за відповідним „Положенням про технічне обслуговування та ремонту дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту".

4       Стадії та етапи розробки

4.1 Основні етапи проектування проекту в цілому:

 1. вибір і обґрунтування вихідних даних;
 2. розрахунок виробничої програми;
 3. розробка планувальних рішень.

4.2. Вимоги до стадії модернізації конструкції

Зміст стадії проектування та строки їх вирішення визначаються завданням на курсовий проект.

 5.Порядок контролю та приймання      

Контроль та приймання проектів виконується у відповідності до „Положення про курсове проектування".

Розробив ст. гр. 2АТ-11ім                ___________Кобильченко В.М.
                                                                    (підпис, прізвище та ініціали)