4ПРО ФІЗИКУ ТА ФІЗИКІВ

 

Завдання 1. Прочитайте слова. З’ясуйте їх значення.

 

Швидкість,        тиск, світло, відстань, коло, речовина, рідина, вісь, коливання, бік, вага, стан, опір, струм, вигляд, будова, напруга, потужність, напрям, зіткнення, властивість, вимірювання, рух.

 

                 виштовхувати – виштовхнути кого, що,

                 залишати – залишити кого, що,

                 залишатися – залишитися де,

                 відбуватися – відбутися де,

                 витісняти – витіснити кого, що,

                 рухатися – перебувати де, у чому,

                 дорівнювати чому,

                 припиняти – припинити що,

                 формулювати – сформулювати що,

                 встановлювати – встановити що,

                 користуватися чим,

                 створювати – створити що,

                 виявляти – виявити що,

                 сприяти чому,

                 занурювати – занурити кого, що,

 

Завдання 2. Запишіть пари антонімів.

 

Запитувати, рух, менший, великий, підвищити, збільшити, частіше, відповідь, малий, кривий, запитання, знизити, рідше, поєднувати, зменшити, більший, відповідати, спокій, роз’єднувати, прямий.

 

Завдання 3. Поясніть, від яких основ утворилися складні слова. З’ясуйте значення цих слів.

 

Прямолінійний, криволінійний, електромагнітний, фотоефект, газоподібний, взаємодія, всесвітній.

 

Завдання 4. Слова, що стоять у дужках, поставте у потрібній формі.

 

Занурити у (рідина), рухатися по (коло), виштовхувати з (вода), перебувати в (стан), зв’язувати з (молекули), лежати на (пряма лінія), переходити з (місце) на місце, плавитися при (певна температура).

 

Завдання 5. Поясніть значення словосполучень.

 

Агрегатний стан, будова тіл, амплітуда коливань, електричний заряд, описувати лінію, вісь обертання, напрям руху, температура плавлення, закон тяжіння, теорія відносності.

Завдання 6. Знайдіть спільнокореневі слова.

 

Кристалічний, коливатися, кількісний, обертатися, рух, залежність, вісь, тяжкий, швидкий, тяжіння, рівний, молекула, будова, квантовий, зміна, рідкий, визначати, обертання, осьовий, високий, будувати, коливальний, квант, рухатися, визначення, змінювати, дорівнювати, кристал, залежати, нерухомий, незалежний, міжмолекулярний, рідина, обертальний, коливання, якісний, ходити, підвищити, кількість, швидкість, перехід, якість.

 

Завдання 7. Прочитайте діалоги. Визначте тему кожного діалогу.

 

І.       Ти добре знаєш механіку?

         Непогано. Іспит склав на відмінно.

       Поясни мені, що таке траєкторія?

       Це лінія, яку описує матеріальна точка під час руху. Рух точки поділяють на прямолінійний та криволінійний в залежності від вигляду траєкторії.

       Як рухаються точки під час обертання?

       При обертальному русі всі точки тіла рухаються по колах, центри яких лежать на одній прямій.

       Яку назву має ця пряма?

Це вісь обертання.

ІІ.   Нагадай мені формулювання закону Архімеда. Я вже нічого не        пам’ятаю зі шкільного курсу.

       Слухай. На тіло, занурене в рідину, з боку рідини буде діяти тиск: з боків і зверху вниз, і знизу вверх. Але тиск знизу більший за тиск зверху, тому будь-яке занурене у рідину тіло буде виштовхуватися нею знизу вверх під дією деякої сили. Ця сила дорівнює вазі рідини, що витіснена цим тілом.

ІІІ.     Будь ласка, розкажіть про агрегатні стани речовини.

       Речовина може перебувати в таких агрегатних станах: твердому, рідкому та газоподібному. При певних умовах речовина може бути в стані плазми.

       Як характеризуються сили взаємодії між молекулами?

       Сили взаємодії між молекулами визначають будову тіл і характер молекулярного руху. Сили взаємодії тим менші, чим більші міжмолекулярні відстані. В газах середня відстань між молекулами досить велика порівняно з розмірами молекул. Молекули рухаються хаотично, змінюють напрям руху при зіткненнях. Вони рухаються незалежно одна від одної, тому що сили взаємодії малі. У твердих кристалічних тілах відстані між молекулами значно менші, ніж у газах, тому міжмолекулярні сили більші. У кристалах молекули, атоми переходять з місця на місце рідко, більшу частину часу вони перебувають у коливальному русі відносно деяких нерухомих точок або вузлів.

       А якщо підвищити температуру твердого тіла?

       Тоді збільшиться амплітуда коливань молекул, збільшаться відстані між вузлами, атоми частіше залишатимуть свої вузли. При певній температурі, що називається температурою плавлення, відбувається перехід у рідкий стан.

       Добре. Ви відповіли правильно.

 

Завдання 8. Закінчіть речення.

 

1.     Речовина може перебувати в таких агрегатних станах ...

2.     У твердих кристалічних тілах відстані між молекулами ...

3.     У газах молекули рухаються ...

4.     Під час обертання всі точки тіла рухаються ...

 

Завдання 9. Дайте відповіді на запитання.

 

1.  Який рух називають обертальним?

2.  Що таке вісь обертання?

3.  Яка лінія є траєкторією?

4.  Як формулюється закон Архімеда?

5.                                 Чому відбувається перехід речовини з твердого стану у рідкий?

2.  У якому агрегатному стані може перебувати вода?

 

Завдання 10. Прочитайте речення. Замість крапок поставте у потрібній формі прізвища відомих вчених.

 

1.     Зв’язок між кількісними та якісними характеристиками елементів виявив ...

2.     ... створив квантову теорію фотоефекту, теорію відносності.

3.     ... дав перше наукове визначення поняття електромагнітного поля.

4.     Перший закон ... називають ще законом інерції.

5.     Закони дії магнітного поля на струм були встановлені ... у 1820–1821 рр.

 

Довідковий матеріал: Ампер, Менделєєв, Ньютон, Ейнштейн, Максвелл.

Завдання 11. Складіть діалоги про видатних учених.

Довідковий матеріал

 

  1.     Архімед. Народився 287 р. до н. е. у багатому місті Сицилії – Сиракузах. Він був видатним механіком, інженером, математиком. Про нього розповідали легенди. Ученого було вбито 212 року до н.е.

 

  Ньютон
. Народився 1647 р. в Англії. Закінчив Кембриджський університет. Ньютон був видатним фізиком, астрономом, математиком. Він сформулював основні закони механіки, встановив закон всесвітнього тяжіння. Помер Ньютон у віці 84 років. До кінця життя він не припиняв наукової роботи.

1.     Ейнштейн. Учений мешкав у Німеччині, Швейцарії, США. Він лауреат Нобелівської премії (1921 р.). Ейнштейн встановив закони фотоефекту, виклав основи квантової теорії світла, створив теорію відносності.

 

Завдання 12. Поясніть, чому ці назви одиниць можна вважати словами-памятниками?

 

Ампер, ом, ват, кулон, гаус, генрі, фарада, ньютон, паскаль, джоуль, бекерель, вольт, герц.

 

ü Визначте, якими одиницями виміряють силу, тиск, напругу електричного поля, силу електричного струму, роботу та кількість теплоти, опір провідника, потужність.

 

Завдання 13. Підготуйте короткі розповіді про вчених, чиї прізвища є у складі назв елементів періодичної системи Менделєєва.


Ейнште
йній, курчатовій, фермій, кюрій, менделєєвій, лоуренсій.