11. КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 

Завдання 1. Прочитайте речення. Дієслова, що стоять в дужках, поставте у формі теперішнього часу.

 

1. Ми (навчатися) у Вінницькому національному технічному університеті. 2. Студенти ВНТУ (слухати та записувати) лекції, (відвідувати) практичні заняття. 3. Першокурсники (вивчати) такі загальні предмети, як фізика, хімія, математика. 4. Наприкінці триместру студенти (складати) іспити та заліки. 5. Під час сесії багато студентів (працювати) у бібліотеці. 6. Вони (готуватися) до екзаменів у читальних залах. 7. Після іспитів у студентів (починатися) весела пора – канікули.

Завдання 2. Запишіть запитання до речень завдання 1.

 

Завдання 3. Прочитайте та запишіть речення. Слова, що стоять в дужках, поставте у потрібній формі.

 

Варіант А

 

1.     Речовина може перебувати у трьох (агрегатні стани).

2.     Сили (взаємодія) між молекулами визначають характер (молекулярний рух).

3.     Молекули рухаються незалежно одна від (одна).

4.     У кристалах молекули більшу частину часу перебувають у (коливальний рух).

5.     Архімед був видатним (інженер) та (математик).

6.     Ньютон встановив закон (всесвітнє тяжіння).

 

Варіант Б

 

1.     У (давнина) під фізикою розуміли вчення про (природа).

2.     За допомогою експерименту виявляють властивості об’єктів в умовах дуже (високий тиск).

3.     Різні науки вивчають форми (рух).

4.     Фізика першої половини 19 ст. досягла (успіхи) у вивченні теплових, електричних і магнітних явищ.

5.     Нова фізика не відкидає (класична фізика), а зберігає все позитивне, що було в (вона).

6.     Розвиток (фізика) став можливим завдяки розвитку (виробництво).

 

Завдання 4. Прочитайте та запишіть речення. Іменники, що стоять в дужках, замініть прикметниками.


1.     Музей (Україна) мистецтва знаходиться у Києві.

2.     (Софія) собор збудували на початку ХІ століття.

3.     У (Вінниця) художньому музеї є картини російського художника Василя Тропініна.

4.     В (університет) музеї можна побачити чудові картини.

5.     Петро Чайковський – відомий (Росія) композитор.

6.     Космічні польоти стали можливими лише завдяки розвитку (ракета) техніки.

7.     Стан людини залежить від (атмосфера) тиску.

8.     Познайомитися з (наукова робота) відомого російського вченого М. Пирогова можна у музеї, який знаходиться у Вінниці.

Завдання 5. Варіант А. До поданих слів доберіть та запишіть антоніми.

 

         Великий     – …                               перший      – …

         простий     – …                               прямий      – …

         твердий      – …                               початок      – …

         тепло                  – …                               рух             – …

         північ         – …                               схід            – …

 

Варіант Б. Запишіть пари антонімів.Завдання 6. Прочитайте слова. Розподіліть їх за темами:

 

Наукова лабораторія

Лікарня

Відпочинок

...

...

...

 

Агрегатний, азот, алюміній, амплітуда, аптека, атмосфера, вистава, властивість, водень, вольт, вуглець, газета, газоподібний, гідрат, екскурсовод, журнал, кальцій, картина, квиток, кисень, кислота, кінокомедія, компрес, конспект, молекула, кристалічний, музей, музикант, напруга, оксид, опір, палата, плавлення, подорож, поїздка, прямолінійний, потужність, пульс, режисер, речовина, розрахунки, співак, стоматолог, струм, телевізор, траєкторія, турист, фільм.

        

Завдання 7. Прочитайте текст, дайте йому назву. Перекажіть його.

        

Усі тіла в природі перебувають у русі. Щоб описати рух тіла, треба вказати на інше тіло або групу тіл, які умовно вважатимуться нерухомими. Відносно них розглянемо рух даного тіла. Отже, щоб описати рух матеріальної точки, треба вибрати певне тіло відліку.

Залежно від вибору тіла рух одного і того ж тіла матиме різний вигляд. Наприклад, якщо за тіло відліку взято автобус, то пасажир атобуса вважатиметься нерухомим; якщо тілом відліку є поверхня Землі, то пасажир рухатиметься з такою самою швидкістю, як і автобус. Отже, будь-який рух тіла є відносним, відносним є також стан спокою тіла.

З тілом відліку пов’язують якусь систему координат, за допомогою якої можна вказати просторове положення рухомої точки в будь-який момент часу. Тіло відліку та пов’язану з ним систему координат і сукупність синхронізованих годинників у різних точках простору в цілому називають системою відліку. Лінія, яку описує матеріальна точка в просторі, називається траєкторією руху.

 

Завдання. 8. Складіть та запишіть питальний план тексту.

 

Завдання 9. Провідміняйте словосполучення.

 

Н.      матеріальна точка;     повільний рух;    гарне місто.

                                                                      

 

Завдання 10. Прочитайте речення. Замість крапок поставте потрібні  слова.

 

1. Учора ми їздили … екскурсію. 2. Ми любимо відпочивати …міському парку. 3. Влітку друзі їздили … Одеси та Криму. 4. Щосуботи ми граємо у футбол … стадіоні. 5. Його батько працює інженером … великому заводі. 6. Вони навчаються … нашому університеті … третьому курсі. 7. На площі … нашого університету є фонтан. 8. Центральний універмаг знаходиться … парку. 9. Ми часто ходимо пішки … гуртожитку … університету. 10. Я часто думаю … своїх батьків та друзів.