ЗМІСТ

ВСТУП

ЧАСТИНА І ІДЕНТИФІКАЦІЯ ДЕТЕРМІНОВАНИХ ЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ З ЗОСЕРЕДЖЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ

Розділ 1 МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ БЕЗПЕРЕРВНИХ ДЕТЕРМІНОВАНИХ ЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ З ЗОСЕРЕДЖЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ

1.1 Математичні моделі безперервних детермінованих ЛДС ЗП у часовому просторі

1.1.1 Диференціальні рівняння як математичні моделі безперервних детермінованих ЛДС ЗП у часовому просторі

1.1.2 Перехідна та імпульсна перехідна характеристики безперервних детермінованих ЛДС ЗП

1.2 Математичні моделі безперервних детермінованих ЛДС ЗП на комплексній площині

1.3 Математичні моделі безперервних детермінованих ЛДС ЗП в частотній області

1.4 Математичні моделі безперервних детермінованих ЛДС ЗП в просторі змінних стану

1.5 Завдання для самоперевірки

Розділ 2 МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ДИСКРЕТНИХ ДЕТЕРМІНОВАНИХ ЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ З ЗОСЕРЕДЖЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ

2.1 Решітчасті функції та скінченні різниці

2.2 Рівняння в скінченних різницях та різницеві рівняння

2.3 Дискретне перетворення Лапласа та Z-перетворення

2.4 Математична модель комп'ютера як елемента дискретної детермінованої ЛДС ЗП

2.5 Приклад побудови математичної моделі детермінованої дискретної ЛДС ЗП

2.6 Завдання для самоперевірки

Розділ 3 ФУР'Є-ІНТЕГРАЛЬНИЙ МЕТОД ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДЕТЕРМІНОВАНИХ ЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ З ЗОСЕРЕДЖЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ

3.1 Вихідні передумови Фур'є-інтегрального методу ідентифікації

3.2 Синтез алгоритмів параметричної ідентифікації сигналів на вході лінійної вимірювальної системи

3.3 Побудова алгоритму параметричної ідентифікації лінійної динамічної системи за допомогою ФІМІ

3.4 Екскурс у метод найменших квадратів

3.5 Завдання для самоперевірки

ЧАСТИНА II ІДЕНТИФІКАЦІЯ СТОХАСТИЧНИХ ЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ З ЗОСЕРЕДЖЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ

Розділ 4 СТОХАСТИЧНІ МОДЕЛІ БЕЗПЕРЕРВНИХ ЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ З ЗОСЕРЕДЖЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ НА ОСНОВІ СТАЦІОНАРНИХ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ

4.1 Основні характеристики стаціонарних випадкових процесів

4.2 Кореляційні функції та спектральні густини стаціонарних випадкових процесів

4.3 Ідентифікація безперервних стохастичних ЛДС ЗП за допомогою рівняння Вінера-Хопфа

4.4 Фур'є-інтегральний метод ідентифікації стохастичних безперервних ЛДС ЗП

4.4.1 Отримання основних розрахункових співвідношень та побудова алгоритму ідентифікації

4.4.2 Обґрунтування регуляризувальних властивостей ФІМІ

4.5 Завдання для самоперевірки

Розділ 5 СТОХАСТИЧНІ МОДЕЛІ ДИСКРЕТНИХ ЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ З ЗОСЕРЕДЖЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ НА ОСНОВІ ЧАСОВИХ РЯДІВ

5.1 Часові ряди та їх основні характеристики

5.2 Синтез моделі стаціонарного часового ряду на основі лінійного фільтра

5.3 Модель стаціонарного часового ряду на основі авторегресії

5.4 Модель стаціонарного часового ряду на основі ковзного середнього

5.5 Комбінована модель стаціонарного часового ряду на основі авторегресії — ковзного середнього

5.6 Модель нестаціонарного часового ряду на основі авторегресії — проінтегрованого ковзного середнього

5.7 Автоковаріація та автокореляція часового ряду

5.8 Рівняння Юла-Уокера

5.9 Приклад ідентифікації дискретної ЛДС ЗП на основі моделей часових рядів

5.10 Завдання для самоперевірки

Розділ 6 УЗАГАЛЬНЕНИЙ ПІДХІД ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ З ЗОСЕРЕДЖЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ

6.1 Постановка задачі ідентифікації динамічної системи

6.2 Клас математичних моделей, в якому здійснюватиметься ідентифікація динамічної системи

6.3 Модельна конструкція, параметри якої можна змінювати

6.4 Критерій якості ідентифікації

6.5 Алгоритми ідентифікації

6.6 Завдання для самоперевірки

ЧАСТИНА III ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ З РОЗПОДІЛЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ ТА НЕЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ

Розділ 7 МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ З РОЗПОДІЛЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ

7.1 Загальна характеристика лінійних динамічних систем з розподіленими параметрами

7.2 Рівняння математичної фізики як моделі елементів систем з розподіленими параметрами

7.3 Аналіз математичних моделей систем з розподіленими параметрами

7.4 Математичні моделі систем з чистим запізненням

7.5 Завдання для самоперевірки

Розділ 8 МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ НЕЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ З АНАЛІТИЧНИМИ НЕЛІНІЙНОСТЯМИ

8.1 Математичні моделі нелінійних динамічних систем, статичні характеристики яких допускають лінеаризацію

8.2 Метод ідентифікації нелінійних динамічних систем з екстремальними статичними характеристиками

8.2.1 Вихідні умови та постановка задачі

8.2.2 Ідентифікація нелінійної статичної характеристики

8.2.3 Ідентифікація лінійної інерційної частини нелінійної динамічної системи

8.3 Завдання для самоперевірки

Розділ 9 МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ НЕЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ З РЕЛЕЙНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

9.1 Математичні моделі релейних елементів з симетричними характеристиками

9.2 Математичні моделі нелінійних динамічних систем з релейними елементами

9.3 Аналіз процесів в нелінійних динамічних системах з релейними елементами

9.4 Завдання для самоперевірки

ПІДСУМКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ