9.6 Епітаксійне нарощування напівпровідникових шарів

 

Епітаксією називають орієнтоване зростання шарів, кристалічна гратка яких повторює структуру підкладки.

У мікроелектроніці на явищах епітаксії засновані технологічні процеси епітаксійного нарощування різних напівпровідникових структур.

Методи отримання. Механізм орієнтованого зростання моно-кристалічних шарів залежить від технологічного методу. Використовують три основні технологічні методи: газофазні реакції, вакуумне осадження і кристалізацію з рідкої фази.

При виготовленні епітаксійних напівпровідникових структур застосовують в основному газофазні реакції, наприклад, для епітаксійного синтезу – реакції відновлення хлоридів германію і кремнію, головним чином тетрахлоридів (,), гідрогеном до чистих елементів, що осідали в монокристалічній затравці, а також йодидний процесс – осадження на затравку плівок германію і кремнію з парів йодидів () у результаті реакції диспропорціонування.

Епітаксійне нарощування є одним з видів синтезу монокристалів і тому має багато спільного із вирощуванням кристалів з розчину або розплаву. Домінуючим чинником, що впливає на епітаксійне вирощування, є поверхнева рухливість обложених атомів. Вирощування кристала з газової фази відбувається швидше, ніж з розбавленого розчину, але повільніше, ніж з чистого розплаву. Швидкість росту, тобто лінійний приріст товщини плівки, складає декілька сантиметрів на добу. Вирощування монокристала складається з трьох основних етапів:

 •  переносу пари до поверхні підкладки (приманки);
 •  кристалізації і зростання нових шарів на поверхні підкладки;
 •  розсіяювання прихованої теплоти кристалізації і теплоти реакції, що звільняється.

  Міграція атомів, що осіли на поверхні, приводить до виникнення стійких зародків кристалізації. Внаслідок теплових коливань деякі атоми можуть відірватися від зародків. Вірогідність відриву тим більша, чим менше насичених зв'язків у атомів, що осіли. Енергія їх зв'язку з гранями кристала, що ростуть, пропорційна числу суміжних сторін. Нарощування епітаксійного шару відбувається уздовж поверхні, шар, що росте, повторює морфологію підкладки. Якщо підкладка і плівка, що росте, складаються з однієї речовини, то процес називають автоепітаксійним, якщо з різних – гетероепітаксійним. Залежно від співвідношення питомого опору шару і підкладки розрізняють пряму () і зворотну () епітаксії.

  За допомогою автоепітаксії в технології мікроелектроніки створюють тонкі монокристалічні шари кремнію, леговані необхідною домішкою до потрібної концентрації, в яких формуються активні і пасивні елементи ІМС. Гетероепітаксія дозволяє одержувати гетеропереходи, які мають специфічні електрофізичні властивості. Епітаксійне нарощування напівпровідникових шарів спільно з дифузією домішок використовують для отримання транзисторних структур напівпровідникових ІМС. Застосування методів епітаксійного нарощування шарів в технології напівпровідникових ІМС дає такі переваги:

  а) отримання монокристалічних шарів напівпровідників із заданою орієнтацією кристалографічних осей;

  б) рівномірний розподіл домішок в шарах (при використовуванні тільки дифузії домішок це практично неможливо);

  в) лише дві стадії дифузії при отриманні чотиришарових транзисторних структур в інтегральних мікросхемах;

  г) отримання транзисторних структур з кращими, ніж потрійна дифузія характеристиками і спрощення операцій з ізоляціії елементів р-n-переходами;

  д) скорочення тривалості операцій, отримання транзисторних структур (швидкість росту епітаксійних плівок відносно висока).

  Всі методи епітаксійного нарощування напівпровідникових шарів прийнято поділяти на прямі і непрямі. В прямих методах частинки напівпровідника переносяться від джерела до підкладки без проміжних хімічних реакцій шляхом випаровування з рідкої фази, сублімації, реактивного розпилювання. В непрямих методах атоми напівпровідників одержують на поверхні підкладки шляхом розжарення пари напівпровідникових з'єднань. До них відносяться методи, засновані на відновленні у гідрогені хлоридів, бромідів, йодидів кремнію і германію, а також методи піролізного розкладання силану і органічних сполук кремнію і германію.