Додатки


Додаток 1.

Оформлення розділу “Організація СРС”
робочого плану дисципліни  “Психологія” (приклад)

 

Організація СРС

Тематика та короткий зміст РГЗ, домашніх завдань, контрольних робіт тощо

Короткий зміст

год.

Модуль 1. Колоквіум 1.

 

Колоквіум 1.

1. Індивідуальні творчі завдання (роботи необхідні для засвоєння навчальної програми курсу): “Позитивне в негативному”, “Головне в моєму житті”, “Зебра”, “Дерево цілей”.

1. Підготовка до виконання та захисту лабораторних робіт.

5

2. Виконання індивідуальних творчих завдань (роботи необхідні для засвоєння навчальної програми курсу)

4

3. Підготовка до семінарських занять з теоретичних питань дисципліни

5

4. Підготовка до складання колоквіуму.

5

Модуль1. Колоквіум 2.

 

Колоквіум 2.
1. Вибіркові роботи (діяльність) які є складовою “Пошуково-аналітичного та наукового фонду студента”: творчі письмові завдання, реферати; електронні презентації; опрацювання книг, статей; наукові дослідження, під керівництвом викладача; участь у науково-практичних конференціях, семінарах, конкурсах, олімпіадах; підготовка наукових публікацій; участь в заняттях з використанням тренінгових форм, які проводяться у позанавчальний час.

1. Підготовка до семінарських занять з теоретичних питань дисципліни

4

2. Підготовка до практичних занять у формі гри “Що? Де? Коли?” по книгам Дейла Карнегі “Як завойовувати друзів та впливати на людей”, “Як перестати хвилюватися та розпочати діяти”.

8

3. Виконання вибіркових робіт (діяльність) які є складовою “Пошуково-аналітичного та наукового фонду студента”.    

8

Підготовка до складання колоквіуму.

5

Всього

44

 

ТД =  100 б. (1,5 кр.)

 

 

ТМ = 100 б. (1,5 кр.)

 

 

FX min = 60 б.

 

 

Модуль 1. Колоквіум 1.

 

 

Колоквіум                                      20 б.

 

 

Семінарські та практичні заняття 5 б.

 

 

Лабораторний практикум              15 б.

 

 

Індивідуальні творчі завдання (роботи необхідні для засвоєння навчальної програми курсу)          10 б.

 

 

Модуль 1. Колоквіум 2.

 

 

Колоквіум  20 б.

 

 

Семінарські та практичні заняття 20 б.

 

 

Пошуково-аналітичний та науковий фонд студента  (вибіркові роботи)                               10 б.

 

 

Всього                                        100 б.

 

 

Додаток 2.

Форми контролю та звітності, які використовуються викладачами кафедри (приклади)


Види та форми СРС

Форми контролю та звітності

І. Підготовка до поточних аудиторних занять

1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо

1.1. Активна участь в різних видах аудиторних занять

1.2. Виконання творчих домашніх завдань

1.2. Перевірка правильності виконання завдань

1.3. Підготовка до семінарських (практичних, лабораторних) занять

1.3. Активна участь в семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

1.4. Підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю

1.4. Написання контрольної роботи тощо

ІІ. Пошуково-аналітична робота

2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою

2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять

2.2. Написання реферату (есе) з заданої проблематики

2.2. Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе) під час аудиторних занять або перевірка роботи викладачем

2.3. Аналітичний розгляд наукової публікації

2.3. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять

2.4.  Відвідування культурно-мистецьких закладів (рецензії)

2.4. Перевірка рецензій викладачем.

2.5. Аналіз конкретної виробничої ситуації 

2.5. Розгляд підготовлених матеріалів, участь у діловій грі

ІІІ. Наукова робота

3.1. Участь у науково-практичних конференціях, семінарах, конкурсах, олімпіадах

3.1. Апробація результатів наукових досліджень на науково-практичних конференціях, семінарах, конкурсах, олімпіадах.

3.2. Підготовка наукових публікацій

3.2. Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів, подача до друку результатів наукових досліджень

3.3. Участь в студентських наукових гуртках

3.3. Звіти з наукових досліджень, наукові виступи, участь у наукових дебатах

3.4 Наукові дослідження, під керівництвом викладачів кафедри

 

3.4. Звіти з наукових досліджень, виступи на науково-практичних конференціях

Додаток 3.

Зміст теки матеріалів
для організації самостійної роботи студентів у
 Навчально-методичному комплексі дисципліни (НМКД)п/п

Напрям та зміст самостійної роботи студентів

Паперова тека

Електронна тека

Відмітка про наявність

1

Нормативні документи, які регламентують сутність та зміст організації самостійної роботи студентів.

1.1.

Робоча навчальна програма дисципліни (РНПД)

п.3

п.3

+

 

 • визначення в кожній темі дисципліни питань, які виносяться на самостійну роботу студентів, з посиланнями на основну та додаткову літературу

 

 

 

 

 • перелік рекомендованої навчальної та інструктивно-методичної літератури до практичних і семінарських занять, лабораторних робіт із зазначення сторінок до кожної теми

 

 

 

 

 • окремий розділ “Організація СРС”, в якому укладач визначає мету та основні види можливих індивідуальних завдань (курсових проектів та робіт, рефератів, РГР тощо), тематику (перелік тем та завдань) і вимоги до виконання та обсягу роботи із зазначенням кількості годин на СРС

 

 

 

 

 • критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів

 

 

 

1.2.

Робочий план дисципліни

п.4

п.4

+

 

 • складається лектором на основі робочої навчальної програми дисципліни (РНПД) і регламентує обсяг, графік виконання, зміст аудиторної та самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни протягом триместру (семестру)

 

 

 

 

 • в робочому плані дисципліни є розділ «Організація СРС», в якому визначені теми або питання теоретичного матеріалу дисципліни, які виносяться на СРС

 

 

 

2.

Методичнее забезпечення  формування завдань для самостійної роботи

2.1.

Перелік тем теоретичного матеріалу для самостійного опрацювання (з робочої навчальної програми дисципліни)

п.3

п.3

 

2.2.

Перелік індивідуальних творчих завдань, які необхідні для засвоєння навчальної програми курсу (з робочої навчальної програми дисципліни)

п.3

п.3

 

2.3.

Перелік індивідуальних та колективних творчих робіт, які входять до переліку робіт “за вибором студента”, що передбачено розділом КМС “Пошуково-аналітичний та науковий фонд студента”. До них можуть відноситися роботи з напрямів:

п.8

п.8

 

 

 • пошуково-аналітична робота (виконання індивідуальних творчих письмових робіт, які  винесені на СРС (творчі письмові завдання, реферати, рецензії тощо); виконання індивідуальних та колективних творчих робіт у вигляді електронних матеріалів, аудіо та відео матеріалів (презентації, кінофільми тощо); робота над першоджерелами (книги, статті)

 

 

 

 

 • наукова робота (робота у студентських наукових гуртках; наукові дослідження, під керівництвом викладачів кафедри; участь у науково-практичних конференціях, семінарах, конкурсах, олімпіадах; підготовка наукових публікацій)

 

 

 

 

 • участь в інтерактивних семінарах, заняттях з використанням тренінгових форм, рольових та ділових іграх, які проводяться у позанавчальний час

 

 

 

3.

Методичнее забезпечення  виконання  самостійної роботи

3.1.

Навчальні посібники, методичні вказівки (паперові та електронні варіанти), видані викладачами кафедри

п.8

п.8

 

3.2.

Електронні навчальні посібники, розроблені викладачами кафедри

-

п.15

 

3.3.

Електронні варіанти підручників, навчальних посібників, методичних вказівок, виданих не викладачами кафедри

-

п.13,14

 

3.4.

Дистанційні курси, розроблені викладачами кафедри

-

elearn.
vntu.edu.ua

 

3.5.

Аудіо та відео матеріали

-

п.16

 

3.6.

Опорні конспекти лекцій

п.5

п.5

 

3.7.

Методичні розробки для проведення лабораторних робіт

п.6

п.6

 

3.8.

Методичні розробки для проведення самостійних досліджень (опитування, тестування) (психологія, основи психології та педагогіки, соціологія, етика та ін.)

п.8

п.8

 

3.9.

Методичні розробки для виконання творчих домашніх робіт

п.8

п.8

 

3.10

Методичні розробки для оформлення звітів про виконання творчих домашніх робіт тощо

п.8

п.8

 

3.11

Список літератури для самопідготовки

п.8

п.8

 

4.

Методичне забезпечення контролю та самоконтролю виконання самостійної роботи

4.1.

Перелік теоретичних питань для самоконтролю (входять до переліку питань на колоквіум, залік, іспит)

п.9

п.9

 

4.2.

Перелік творчих питань

п.8

п.8

 

4.3.

Тести для самоперевірки знань (тести для самоперевірки знань поточного, модульного, рубіжного, підсумкового контролю)

п.9

п.9

 

4.4.

Тести для самооцінки студентом рівня розвиненості етичних, психологічних, комунікативних та ін. якостей та умінь особистості

п.8

п.8

 

4.5.

Критерії оцінювання самостійних робіт студентів

п.8

п.8

 

5.

Методичне забезпечення виконання самостійної роботи студентами заочної форми навчання

5.1.

Методичні розробки для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання (творчі завдання, питання та тести для самоперевірки знань тощо)

п.7

п.7

 

5.2.

Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт

п.7

п.7

 

6.

Вміст “файлу” “Методичні матеріали для самостійної та індивідуальної роботи студентів”

6.1.

Загальні засади та зміст організації самостійної роботи студентів на кафедрі КСПП. Методичні рекомендації.

п.8

п.8

 

6.2.

Зміст теки матеріалів для організації самостійної роботи студентів у  навчально-методичному комплексі дисципліни (НМКД)

п.8

п.8

 

6.3.

Теми творчих домашніх робіт (рефератів, творчі виступи, індивідуальні творчі завдання, колективні творчі завдання тощо)

п.8

п.8

 

6.4.

Методичні розробки для виконання творчих домашніх робіт

п.8

п.8

 

6.5.

Методичні розробки для оформлення звітів про виконання творчих домашніх робіт

п.8

п.8

 

6.6.

Методичні розробки для проведення самостійних досліджень (опитування, тестування) (психологія, основи психології та педагогіки, соціологія, етика та ін.)

п.8

п.8

 

6.7.

Список літератури для самостійного вивчення дисципліни

п.8

п.8

 

Додаток 4

Види та тематика самостійної роботи студентів з дисципліни
Філософія

1. Теми теоретичного курсу, які виносяться на самостійне опрацюванняз/п

Назва теми

Кількість
годин

1

Структура, рівні й види світогляду.
Співвідношення історії філософії й історії науки. Основні історико-філософські етапи

6

2

Проблема нематеріального архе: Піфагор.
Проблема множинності початків: Емпедокл, Анаксагор, атомісти.
Авґустин і Плотін як філософські постаті пізньої античності.
Завершення античної філософії, остаточне прийняття античної філософської спадщини християнством.

8

3

Філософія пізнього Відродження.
Формування філософських елементів в культурі Київської й Литовської Русі.
Проблематичність «відродження» як історичного концепту.
Філософія в Києво-Могилянській академії.
Особливості Просвітництва у Франції, Німеччині та Північноамериканських колоніях Англії.

8

4

Українська філософія ХVІІІ ст. Вчення Григорія Сковороди.
Напрями гегельянства і їхній вплив на філософію ХІХ ст.

5

5

Виокремлення специфіки гуманітарних наук, філософія життя, формування герменевтичних ідей у філософії.
Філософська антропологія І-ї пол. ХІХ ст.
Українська філософія ХІХ ст.

6

6

Українська філософія ХХ ст.
Філософія структуралізму.
Відносність і абсолютність істини.
Особливості наукового пізнання.
марксистське (діалектико-матеріалістиче): вчення про субстанцію, категорії й закони діалектики, форми руху матерії, «відносну самостійність» свідомості

5

7

Держава: сутність, призначення, форми правління.
Інакшість, толерантність, визнання в сучасних суспільствах.
Трансцендентальна прагматика.
Постколоніальні дослідження

3

8

Становлення нового образу світу й людини в сучасній культурі.
Проблема сенсу історії в філософії.

3

2. Теми творчих робіт

 1. Філософсько-світоглядне значення проблеми “Схід-Захід” в її сучасному окресленні.
 2.  Генеза проблеми ідеального у філософській традиції.
 3. Поняття та різновиди свободи. Свобода як цінність в сучасному світі.
 4. Людина як мета в інформаційному, постіндустріальному світі,  міф чи реальність.

3. Перелік тем рефератів

 1. Світогляд і філософія як форми людського самовизначення в світі.
 2. Світогляд і філософія: порівняльний аналіз.
 3. Структура і типологія світогляду. Роль світогляду в житті людини.
 4. Феномен античної філософії в європейській історії.
 5. Умови та чинники формування античної філософії.
 6. Значення ідей античної натурфілософії для сучасної філософії та науки.
 7. Основні причини зміни світоглядних орієнтирів при переході від античності до середньовіччя.
 8. Східна та західна патристика: порівняльна характеристика.
 9. Сучасне значення провідних ідей християнської патристики.
 10. Суперечливий характер соціально-культурних та духовних процесів європейського Відродження.
 11. Вихідні ідеї філософії гуманізма та їх світоглядне значення.
 12. Вплив ідей італійського гуманізма на духовні процеси в Україні.
 13. Ренесансні неоплатонізм та натурфілософія про світобудову.
 14. Сутність та причини утвердження механістичного світогляду в Європі Нового часу.
 15. Мислення “здорового глузду” та його філософська оцінка.
 16. Особливості методологічних позицій Ф.Бекона та Р.Декарта; їх роль у розробці ідейних засад науки.
 17. Тлумачення пізнання в філософії Нового часу.
 18. Філософія Нового часу про світобудову.
 19. Роль ренесансної філософії у формування європейської науки.
 20. Особливості та здобутки німецької класичної філософії.
 21. Вплив ідей німецької класичної філософії на розвиток української філософії.
 22. Вчення І.Канта про рівні та форми пізнання.
 23. Етичні та естетичні ідеї І.Канта.
 24. Філософські ідеї Ф.Шеллінга.
 25. Вчення Г.Гегеля про абсолютну ідею.
 26. Теорія діалектики Г.Гегеля.
 27. Антропологічні та соціальні ідеї Г.Гегеля.
 28. Філософія Л.Фейєрбаха та її вплив на європейську філософію.
 29. Песимістична етика А.Шопенгауера та її сучасна оцінка.
 30. Ідеї філософії С.Кіркегора; С.Кіркегор як попередник екзистенціалізма.
 31. Філософія марксизму про предмет та завдання “наукової філософії”.
 32. Філософські ідеї Ф.Ніцше та їх суперечливий вплив на громадську думку. Ф.Ніцше та ніцшеанці.
 33. Неопозитивізм та постпозитивізм.
 34. Вихідні ідеї основних представників філософії екзистенціалізму.
 35. Персоналізм як напрямок філософії ХХ ст.
 36. Вплив ідей філософської антропології на сучасне розуміння людини.
 37. Вихідні ідеї фрейдизму та неофрейдизму, їх вплив на духовне життя ХХ ст.
 38. Вихідні ідеї феноменології Е.Гуссерля.
 39. Діалог культур як суттєва характеристика культурно-історичного процесу.
 40.  Культури національні і світова культура: проблеми їх співвідношення.
 41.  Актуальні завдання сьогоднішнього осмислення глобальних проблем.
Додаток 5

Види та тематика самостійної роботи студентів з дисципліни
Історія української культури

1. Теми теоретичного курсу, які виносяться на самостійне опрацюванняз/п

Назва теми

Кількість
Годин

1

Поняття культури та мистецтва.

4

2

Теоретичні засади вивчення української культури.    

5

3

Загальні відомості про історико-етнічний розвиток українців.    

4

4

Ранні форми культур на українських землях.

4

5

Культура Київської Русі ( Х – ХІІІ ст.).

3

6

Українська культура XIV– перш.  пол. XVII ст.

1

7

Освіта та вища школа в Україні XVІ – XVІІI ст.  

1

8

Барокова доба в українській культурі XVІІ – XVІІI ст.

1

9

Особливості архітектури України Х-ХХ ст. 

1

10

Культурно-національне відродження у ХІХ ст.

1

11

Український ренесанс ХХст.

2

12

Культура ХХст. Модерн.

2

13

 Культура ХХ-ХХIст. Постмодерн.

2

14

 Культура української діаспори.

1

15

 Меценати української культури.

1

2. Теми творчих робіт

 1.  Ф.З.Коновалюк – продовжувач класичних традицій, видатний художник ХХ ст.
 2. Мистецтво Поділля.
 3. Подільська народна культура.
 4. Творчість Т.Г.Шевченко.

3. Перелік тем рефератів

 1. Природа і людина.
 2. Природа і культура.
 3. Людина як продукт біологічної та культурної еволюції.
 4. Проблеми антропосоціогенезу.
 5. Антропогенез: теорії походження людини та загальна характеристика первісного суспільства (періодизація).
 6. Особливості розвитку первісної культури.
 7. Ранні форми вірувань у первісному суспільстві.
 8. Світорозуміння первісних людей.
 9. Мистецтво первісного суспільства.
 10. Культура-основа гармонізації суперечностей між людиною і природою.
 11. Культура і цивілізація.
 12. Співвідношення національної і світової культури.
 13.  Техніка в культурному прогресі.
 14.  Особливості українських культурологічних концепцій     (Г.Сковороди, М. Костомарова, П. Куліша, Т. Шевченка, М. Драгоманова, О. Потебні, І. Франка, І. Дзюби, І. Драча, Б. Олійника та ін.)
 15.  Роль культури у формуванні особливості.
 16.  Мистецтво як засіб творення особистості.
 17.  Культурологія та історія культури.
 18.  Соціологія культури: предмет та особливості соціологічного вивчення культури.
 19.  Філософія культури: предмет та особливості вивчення культури через призму філософії.
 20.  Культурантропологія як навчальна дисципліна.
 21.  Філософія культури та культурологія.
 22.  Комп’ютер як явище культури.
 23.  Моральність і духовність: спільне і відмінне.
 24.  Особистість у системі понять "людина-світ-космополітизм".
 25.  Людина, техніка, культура як складові інформаційної цивілізації.
 26.  Менталітет українця: позитивне та негативне.
 27.  Роль культури в зміні свідомості та менталітету людини.
 28.  Вплив функцій культури   на формування особистості.
 29.  Нові культурні реалії в сучасному світі.
 30.  Культурологічні праці діячів української культури.
 31.  Міфологія в структурі культури.
 32.  Міфологія як форма світогляду.
 33.  Міфи як джерело духовності народу.
 34.  Особливості міфології українців.
 35.  Функції мистецтва.
 36.  Фольклор як виразник національної самосвідомості.
 37.  Мальована кераміка трипільської культури.
 38.  Світоглядні особливості язичництва.
 39.  Християнство в Русі: позитив чи негатив.
 40.  Християнізація: прогрес чи насилля.
 41.  Феномен українського бароко.
 42.  Світоглядні концепції Г. С. Сковороди.
 43.  Іконопис.
 44.  Українська духовна музика.
 45.  Козацтво як  явище історико-культурного розвитку українського      суспільства.
 46.  Козацька педагогіка.
 47.  Християнський храм як модель всесвіту і його символіка.
 48.  Літописання як особливий та своєрідний жанр літератури Київської Русі.
 49.  Образотворче мистецтво Київської Русі.
 50.  Особливості процесів християнізації Київської Русі.
 51.  Історія формування значень понять "козак", "козаччина", "козацьке бароко".
 52.  Роль братств у розвитку та утвердженні української культури.
 53.  Козацтво та українська культура.
 54.  Український романтизм.
 55.  Українські поети-романтики.
 56.  Розвиток українського театру.
 57.  Становлення понять "національна свідомість", "національна ментальність", "ідентифікація культури".
 58.  Націоналістична концепція культури.
 59.  Особливості українського модернізму.
 60.  Український авангардизм.
 61.  Український культурний ренесанс 20-х рр. XX ст.
 62.  Українська культура в період ідеологічного тиску.
 63.  Культура України періоду хрущовської "відлиги".
 64.  Українська культура 70-80-х рр. XX ст.
 65.  Сучасний культурний розвиток України.
 66.  Розвиток освіти в незалежній Україні.
 67.  О. Довженко та історія українського кінематографу.
 68.  Ідеал людини в українській культурі XIX ст.
 69.  Ідеал людини в українській культурі XX ст.
 70.  Особливості українського архітектурного мистецтва (неокласицизм,  необароко, модерн, еклектизм).
 71.  Сучасна музична культура: стильове різноманіття.
 72.  Масова культура як феномен ХХ ст.
 73.  Субкультури в Україні.
Додаток 6

Види та тематика самостійної роботи студентів з дисципліни Психологія

1. Теми теоретичного курсу, які виносяться на самостійне опрацюванняз/п

Назва теми

Кількість
годин

1

Предмет, структура та методи психології

2

2

Психологія особистості. Сучасні психологічні теорії особистості. Самооцінка.

4

3

Пізнавальні процеси психіки.

4

4

Емоційні та вольові процеси психіки.

2

5

Психологічні стани та властивості психіки.

2

6

Соціальна психологія. Вчення про соціальні групи.

2

7

Соціально-психологічні аспекти взаємовідносин в соціальних групах.

2

8

Конфлікти.

2

2. Теми творчих робіт

 1. «Головне у моєму житті». Робота полягає у перегляді найголовніших цінностей у житті студента, розподіл їх у порядку важливості та аналіз витраченого часу у контексті досягнення своїх мрій чи або головних цінностей життя.
 2. «Позитивне у негативному». Студентам пропонується проаналізувати негативні ситуації зі свого життя та знайти серед них позитивні аспекти.
 3. Дослідження сучасних проблем моралі. (Теоретичний аналіз проблеми, опитування, висновки)
 4. Психологічний кросворд. Складання кросворду із основних понять та термінів психології.
 5. «Життевий шлях людини». На вибір аналіз одного із творів Р. Баха (“Чайка по имени Джонатан Ливингстон”, “Иллюзии”, Г. Гессе “Сиддхартха”, П. Коєльо “Алхимик”, “Вероника решает умереть”), твір Д. Гранина “Эта странная жизнь” або одна з книг Д.Карнегі та проведення паралелей із власним життям.

3. Перелік тем рефератів

 1. Психологічне маніпулювання, його природа та засоби протистояння маніпулятивному спілкуванню.
 2. Психологія кохання.
 3. Психологія дружби.
 4. Тестове дослідження рівня психологічного здоров¢я студентів групи з коментарями і рекомендаціями.
 5. Психологічні передумови щасливого шлюбу.
 6. Як чоловікам та жінкам зрозуміти один одного?
 7. Гендерна психологія.
 8. Відмінності чоловічої та жіночої психіки.
 9. Техніка психологічного айкідо.
 10. Ефективні засоби аналізу та вирішення конфліктів.
 11. Трансперсональна психологія.
 12. Ідеї К.Г. Юнга і сучасність.
 13. Психологічні тренінги: історія, сутність, застосування.
 14. Сучасна психотерапія – напрямки та можливості.
 15. стрес та дистрес. Засоби аналізу та подолання стресу і депресії.
 16. Що може дати психологія сучасному керівникові?
 17. Психологія щастя. Як навчитися почуватися щасливим?
 18. Сучасні психотехніки, що можуть бути застосовані для вирішення власних психологічних проблем.
 19. Природа сну. Сновидіння як джерело знань людини про себе.
 20. Психологія пам¢яті.
 21. Природа і засоби формування позитивного мислення.
 22. Психологічні секрети японського менеджменту.
 23. Як планувати свій час і своє життя?
 24. Ідеї Е.Берна в сучасній психології.
 25. Психологія і можливості гри.
 26. Психологічні аспекти залежної поведінки.
 27. Психологічні аспекти аналізу та профілактики самогубств.
 28. Як допомогти людині, що хворіє на невроз і взаємодіяти з нею?
 29. Самоактуалізована особистість – яка вона?
 30. Психологія успіху.
 31. Людський мозок і штучний інтелект.
 32. Нейролінгвістичне програмування: виникнення, розвиток, можливості застосування.
 33. Психологія реклами.
 34. Психологія геніальності.
 35. Лідерами народжуються чи стають (як стати лідером)?
 36. Психологія сучасного студентства.
 37. Основні психологічні труднощі при навчанні в вузі.
 38. Якою має бути служба психологічної підтримки в нашому університеті?
 39. Психологічний аналіз партнерських і конфліктних стосунків між студентами та викладачами.
 40. Спілкування з комп¢ютером та кіберзалежність.
Додаток 7

Види та тематика самостійної роботи студентів з дисципліни
Основи психології та педагогіки

1. Теми теоретичного курсу, які виносяться на самостійне опрацюванняз/п

Назва теми

Кількість
годин

1

Предмет, структура та методи психології

2

2

Психологія особистості. Сучасні психологічні теорії особистості. Самооцінка.

4

3

Пізнавальні процеси психіки, емоційні та вольові процеси психіки.

3

4

Психологічні стани та властивості психіки.

3

5

Соціальна психологія. Вчення про соціальні групи.

3

6

Соціально-психологічні аспекти взаємовідносин в соціальних групах. Конфлікти.

4

7

Основи педагогіки. Теорія навчання.

4

8

Теорія виховання.

2

2. Теми творчих робіт

 1. «Головне у моєму житті». Робота полягає у перегляді найголовніших цінностей у житті студента, розподіл їх у порядку важливості та аналіз витраченого часу у контексті досягнення своїх мрій чи або головних цінностей життя.
 2. «Позитивне у негативному». Студентам пропонується проаналізувати негативні ситуації зі свого життя та знайти серед них позитивні аспекти.
 3. Дослідження сучасних проблем моралі. (Теоретичний аналіз проблеми, опитування, висновки)
 4. Психологічний кросворд. Складання кросворду із основних понять та термінів психології.
 5. «Життевий шлях людини». На вибір аналіз одного із творів Р. Бах “Чайка по имени Джонатан Ливингстон”, “Иллюзии”, Г. Гессе “Сиддхартха”, П. Коєльо “Алхимик”, “Вероника решает умереть”), твір Д. Гранина “Эта странная жизнь”або одна з книг Д.Карнегі та проведення паралелей із власним життям.

3. Перелік тем рефератів

 1. Психологічне маніпулювання, його природа та засоби протистояння маніпулятивному спілкуванню.
 2. Психологія кохання.
 3. Психологія дружби.
 4. Тестове дослідження рівня психологічного здоров¢я студентів групи з коментарями і рекомендаціями.
 5. Візуальна психодіагностика. Як читати людину по її зовнішньому вигляду?
 6. Психологічні передумови щасливого шлюбу.
 7. Як чоловікам та жінкам зрозуміти один одного?
 8. Гендерна психологія.
 9. Відмінності чоловічої та жіночої психіки.
 10. Техніка психологічного айкідо.
 11. Ефективні засоби аналізу та вирішення конфліктів.
 12. Трансперсональна психологія.
 13. Ідеї К.Г. Юнга і сучасність.
 14. Чи не застаріло вчення З.Фрейда?
 15. Психологічні тренінги: історія, сутність, застосування.
 16. Сучасна психотерапія – напрямки та можливості.
 17. стрес та дистрес. Засоби аналізу та подолання стресу і депресії.
 18. Що може дати психологія сучасному керівникові?
 19. Психологія щастя. Як навчитися почуватися щасливим?
 20. Сучасні психотехніки, що можуть бути застосовані для вирішення власних психологічних проблем.
 21. Природа сну. Сновидіння як джерело знань людини про себе.
 22. Психологія пам¢яті.
 23. Природа і засоби формування позитивного мислення.
 24. Психологічні секрети японського менеджменту.
 25. Як планувати свій час і своє життя?
 26. Ідеї Е.Берна в сучасній психології.
 27. Психологія і можливості гри.
 28. Психологічні аспекти залежної поведінки.
 29. Психологічні аспекти аналізу та профілактики самогубств.
 30. Як допомогти людині, що хворіє на невроз і взаємодіяти з нею?
 31. Самоактуалізована особистість – яка вона?
 32. Психологія успіху.
 33. Людський мозок і штучний інтелект.
 34. Нейролінгвістичне програмування: виникнення, розвиток, можливості застосування.
 35. Психологія політики. Психологічні технології, що використовуються при виборах.
 36. Психологія реклами.
 37. Психологія геніальності.
 38. Лідерами народжуються чи стають (як стати лідером)?
 39. Психологія сучасного студентства.
 40. Основні психологічні труднощі при навчанні в вузі.
 41. Якою має бути служба психологічної підтримки в нашому університеті?
 42. Психологічний аналіз партнерських і конфліктних стосунків між студентами та викладачами.
 43. Психологічний портрет ідеального студента.
 44. Психологічний портрет ідеального викладача.
 45. Спілкування з комп¢ютером та кіберзалежність.
Додаток 8

Види та тематика самостійної роботи студентів з дисципліни
Етика та естетика

  1. Теми теоретичного курсу, які виносяться на самостійне опрацювання


з/п

Назва теми

Кількість
годин

1

Словник етичних категорій.

5

2

Словник естетичних категорій.

5

3

Ціннісні орієнтації в житті людини.

4

4

Етичний аналіз вчинку.

3

5

Сенс і смисл життя.

3

6

Мораль і політика. Мораль і економіка.

3

7

Професійна етика.

3

8

Функції мистецтва.

2

9

Естетичний аналіз творів мистецтва

4

10

Музейний практикум.

4

11

Художній практикум.

4

2. Теми творчих робіт

 1. «Мої життєві пріоритети». Робота полягає у перегляді найголовніших цінностей у житті студента, розподіл їх у порядку важливості, та аналіз витраченого часу у контексті досягнення своїх мрій  або головних цінностей життя. Пропонується  намалювати символ тієї чи іншої життєвої цінності студента. Також, працюючи в парах студенти мають можливість перевірити істинність системи своїх ціннісних пріоритетів.
 2. «Мотив і мотивування». Студентам пропонується проаналізувати типові проблемні ситуації з  життя,  визначити мотивування своїх вчинків та знайти їх істинний мотив.
 3. Дослідження сучасних проблем моралі. (Теоретичний аналіз проблеми, опитування, висновки)
 4. «Життевий шлях людини». На вибір аналіз одного із творів Р. Бах “Чайка по имени Джонатан Ливингстон”, “Иллюзии”, Г. Гессе “Сиддхартха”, П. Коєльо “Алхимик”, “Вероника решает умереть”, твір Д. Гранина “Эта странная жизнь”, К.С.Льюис „Любовь”,  та проведення паралелей із власним життям.
 5. Етичний кросворд. Складання кросворду із основних понять та термінів етики.
 6. Естетичний кросворд. Складання кросворду із основних понять та термінів естетики

3. Перелік тем рефератів

 1. Етика в системі філософських наук.
 2. Виникнення моральності і моралі.
 3. Етико-філософські системи Стародавньої Індії.
 4. Етико-філософські вчення Стародавнього Китаю.
 5. Головна ціль та проблеми моралі в Стародавній Греції.
 6. Етика задоволення в Стародавній Греції.
 7. Етика аскетизму в Стародавній Греції.
 8. Моральна концепція Сократа.
 9. Моральні аспекти філософії Платона.
 10. Етика Арістотеля.
 11. Проблема співвідношення божественного зумовлення і свободи волі в етиці Середніх віків.
 12. Моральні традиції християнства.
 13. Основні проблеми етики Відродження.
 14. Раціоналізм етики Нового часу.
 15. Етика І. Канта.
 16. Проблеми моралі в філософії Г. Гегеля.
 17. Етика А. Шопенгауера.
 18. Переоцінка цінностей в філософії Ф. Ніцше.
 19. Проблеми моралі ХХ століття.
 20. Становлення етичної думки в Україні.
 21. Етичні погляди Г.Сковороди.
 22. Сенс життя: філософсько-етична проблема.
 23. Моральність і духовність.
 24. Добро та зло: сутність та проблеми співвідношення.
 25. Проблема добра та зла в історії етики.
 26. Мораль і насилля. Етика ненасилля.
 27. Феномен смерті та його вплив на мораль. Щастя як категорія моралі.
 28. Совість як центральний чинник моральної самосвідомості.
 29. Глобальні проблеми сучасності.
 30. Моральні аспекти екологічних проблем.
 31. Евтаназія як моральна проблема.
 32. Етичні проблеми генної інженерії та клонування.
 33. Любов як вища цінність. Види любові.
 34. Кохання: історичні і сучасні погляди.
 35. Моральні цінності сім’ї та шлюбу.
 36. Наркоманія та алкоголізм: моральний аспект та проблеми вирішення.
 37. Трансформація моральних цінностей в сучасному українському суспільстві.
 38. Етичні проблеми національних відносин.
 39. Етичні принципи сучасного бізнесу.
 40. Спілкування як моральна проблема.
 41. Вплив етики на розвиток науки.
 42. Етичні проблеми політики.
 43. Історичний розвиток естетичної думки.
 44. Естетика Сократа, Платона, Аристотеля.
 45. Естетичні ідеї Фоми Аквінського.
 46. Естетика Відродження.
 47. Естетика класицизму.
 48. Естетика бароко.
 49. Естетичні погляди просвітителів.
 50. Естетичні ідеї І. Канта.
 51. Естетика Г. Гегеля.
 52. Основні категорії естетики, їх зміст і форма.
 53. Естетика і етика.
 54. Мистецтво та сучасність.
 55. Виховні можливості мистецтва.
 56. Структура естетичної свідомості.
 57. Основні функції мистецтва.
 58. Стиль як естетико-мистецтвознавча категорія.
 59. Художнє життя сучасного суспільства.
 60. Художня культура як суспільне явище.
 61. Характеристика основних видів мистецтва.
 62. Специфіка і види естетичної діяльності.
 63. Дизайн і технічна естетика.
Додаток 9

Види та тематика самостійної роботи студентів з дисципліни
Культурологія

1. Теми теоретичного курсу, які виносяться на самостійне опрацюванняз/п

Назва теми

Кількість
годин

1

Сутність і специфіка культурологічного знання.

4

2

Основні концепції культури.

6

3

Світ і людина в архаїчній культурі.

4

4

Людина в давньосхідних культурах.

4

5

Роль і місце античності у світовій культурі.

6

6

Християнство і проблеми культури.

6

7

Культура Реформації й Контррефорації.

6

8

Музична культура XVIII ст.: формування нових потреб, жанрів.

6

9

Проблема сприйняття та розуміння художнього авангарду.

6

10

Світ техніки у просторі культури.

4

2. Теми творчих робіт

 1. Мистецький аналіз архітектури середньовічних храмів романського і готичного стилів.
 2. Дослідження глобальних проблем сучасності та ролі культури у їх розв’язанні. (Теоретичний аналіз проблеми, опитування, висновки).
 3. Порівняльний аналіз двох картин європейських художників на одну тему (наприклад, А. Мантенья і С. Ботічеллі «Св. Себастьян»; Леонардо да Вінчі і Тінторетто «Таємна вечеря»).
 4. Аналіз найважливіших проблем духовного життя людини в умовах сучасного прогресу науки і техніки.
 5. Культурологічний кросворд.

3. Перелік тем рефератів

 1. Культура як сутнісна риса людського буття.
 2. Природа і культура: позиція взаємодоповнення.
 3. Місце культурології в системі гуманітарних наук.
 4. Культурологічні концепції О. Шпенглера та А. Тойнбі.
 5. Культура первісного суспільства.
 6. Антична міфологія та її значення для світової культури.
 7. Культура в інформаційному суспільстві.
 8. Еволюція культурних епох.
 9. Людина і світ в античній культурі.
 10. Архітектура Стародавньої Греції.
 11. Культура Стародавньої Месопотамії.
 12. Культура Стародавнього Єгипту.
 13. Культура Стародавньої Індії.
 14. Культура Стародавнього Китаю.
 15. Архітектура й образотворче мистецтво у Стародавньому Римі.
 16. Культура Візантії.
 17. Культура Західної Європи в середні віки.
 18. Соціально-духовні основи культури класицизму.
 19. Барокова культура Європи.
 20. Антропоцентризм ренесансної культури.
 21. Митці італійського Відродження.
 22. Типи світоглядних концепцій у культурі Просвітництва.
 23. Особливості культури Нового часу.
 24. Культура Новітнього часу.
 25. Модернізм – культурний феномен XX ст.
 26. Постмодерн і сучасний світ.
 27. Хронологічні особливості формування соціотехносфери.
 28. Масова культура та її вплив на формування свідомості людини.
 29. Соціотехносфера як складова висхідного розвитку людства і як загроза його існуванню.
 30. Релігія як форма культури.
 31. Культурні традиції.
 32. Проблеми прогнозування культурного розвитку людства.
 33. Проблема діалогу культур у системі міждержавних та міжнаціональних відносин.
 34. Роль культурних орієнтацій у розвитку суспільства.
 35. Проблема молодіжних субкультур.
 36. Культура і особистість.
 37. Традиція і новація в культурі.
 38. Техніка як соціокультурне явище.
 39. Кризові явища в культурі.
 40. Типологія культури.
 41. Культура і цивілізація.
 42. Морально-правова культура.
 43. Функції культури.
 44. Культура як світ знаків і символів.
 45. Мистецтво як унікальний механізм культурної еволюції.
 46. Архітектура як літопис світу.
 47. Сучасна західна культура.
 48. Ціннісні та комунікативні виміри культури.
 49. Матеріальна і духовна культура.
 50. Субкультура і контркультура.
 51. Поп-арт як масове мистецтво.
 52. Стиль у культурі.
 53. Особливості авангардного та реалістичного мистецтва.
 54. Універсалізм Леонардо да Вінчі.
 55. Християнський храм як модель всесвіту.
 56. Освіта у Західній Європі. Перші університети.
 57. Романська культура: літургія та карнавал.
 58. «Золоте століття» іспанського живопису: теми, герої, жанри.
 59. Стиль рококо як мистецтво «галантної доби».
 60. Романтизм як світовідчуття і як напрямок у мистецтві.
Додаток 10

Види та тематика самостійної роботи студентів з дисципліни
Релігієзнавство

1. Теми теоретичного курсу, які виносяться на самостійне опрацюванняз/п

Назва теми

Кількість
годин

1

Сутність та походження релігії. Структура сучасних релігій. Соціальні функції та роль релігії в суспільстві.

3

2

Основні етапи і характер розвитку ранніх форм релігійних вірувань. Міфологічний світ слов’ян. Нетрадиційні релігійні культи. Географія релігій в сучасному світі.

5

3

Наукове релігієзнавство і богослов’я про особу Христа. Релігія в контексті історії українського народу.

2

4

Українська філософія ХVІІІ ст. Вчення Григорія Сковороди.
Напрями гегельянства і їхній вплив на філософію ХІХ ст.

2

5

Течії в ісламі.

4

6

Релігія в системі духовної культури. Культура релігійна і культура світська. Місце релігії в культурі різних цивілізацій. Наука і релігія про походження моралі, призначення і долю людини.

3

7

Місце релігії в культурі різних цивілізацій. Наука і релігія про походження моралі, призначення і долю людини.

3

8

Вільнодумство і атеїзм: історія та сучасний стан в Україні.

4

2. Самостійно-творча робота “Храми Вінниччини”

1. Підбірка фотографій храму (бажано цифрових або відцифрованих з паперових носіїв) – не менше 5 штук.

 • зовнішній вигляд (загальний вид, окремі фрагменти, деталі)
 • внутрішній вигляд (загальний вид, окремі фрагменти, деталі)

2. Коротка історія храму

 • назва храму
 • дата заснування
 • місце знаходження (область, район, місто або село)
 • настоятель храму
 • приналежність релігійній громаді (наприклад: Руська православна церква Київського патріархату або Адвентисти сьомого дня)

3. Приблизна кількість прихожан

4. Додаткові цікаві відомості

Робота має бути в цифровому варіанті та роздрукованому (файлова папка) вигляді. На першій сторінці вказуєте назву храму та хто виконав роботу.

3. Теми есе

 1. «За» і «проти» анімістичної концепції виникнення релігії.
 2. «За» і «проти» міфологічної концепції походження релігії.
 3. «За» і «проти» преанімістичної концепції появи релігії.
 4. «За» і «проти» магічної теорії походження релігії.
 5. «За» і «проти» психологічної теорії зародження релігії.
 6. «За» і «проти»  концепції прамонотеїзму.
 7. Давньоєгипетські міфи в сучасній фантастиці.
 8. Давньогрецькі міфи та герої в сучасній фантастиці.
 9. Давньоримські міфічні образи в сучасній фантастиці.
 10. Давньослов’янські  міфи в сучасній фантастиці.
 11. Чи актуальний конфуціанський ідеал досконалої людини для ХХІ ст.?
 12. Християнство й іслам: діалог культур.
 13. Моє ставлення до атеїзму.
 14.  Чи можна погодитись з тими, хто вважає ідею Бога небезпечною соціальною ілюзією.
 15. Чи потрібні віруючій людині церква, мечеть, молитовний дім? 
 16. Чому в сучасному світі так популярні магія і містика?
 17. Чи може сучасний учений бути глибоко віруючою людиною?
 18. Роль релігійних свят в житті сучасного суспільства.
 19. Як я розумію слова Ісуса Христа «Пізнаєте істину, й істина зробить вас вільними».
 20. Чи сприяє релігія прогресу людства чи навпаки?

4. Теми рефератів

 1. Сучасна історична наука про виникнення релігії.
 2. Релігія в первісному суспільстві.
 3. Вавилонська релігія.
 4. Релігія стародавніх ассирійців.
 5. Нововавилонська релігія.
 6. Давньоєгипетські боги.
 7. Монотеїстичні тенденції в давньоєгипетському анімізмі.
 8. Феномен давньоєгипетського жрецтва.
 9. Давньоєгипетська книга мертвих.
 10. Халдейська релігія.
 11. Заратустра як видатний релігійний діяч.
 12. Авеста як релігійний і літературний твір.
 13. Вплив зороастрійського морального дуалізму на стародавню філософію.
 14. Археологія і Біблія.
 15. Тора: структура, походження, головні ідеї.
 16. Талмуд: структура, походження, головні ідеї.
 17. Каббала: історія і сучасність.
 18. Хасидизм як один з напрямів іудаїзму.
 19. Сучасний іудаїзм в Україні.
 20. Веди – священні книги давньоіндійських релігій.
 21. Священні тексти джайнізму.
 22. Трипітака: структура, походження, головні ідеї.
 23. Сикхізм: історія та особливості віровчення.
 24. Сутність віровчення і культ індуїзму.
 25. Індуїзм: сучасні тенденції.
 26. Духовність Махатми Ганді.
 27. Роль індуїзму в історії індійського народу.
 28. Сіддхартха Гаутама як засновник буддизму.
 29. Філософська концепція буддизму.
 30. Головні напрями буддизму.
 31. Конфуціанство в системі стародавньокитайського світогляду.
 32. Вплив релігійних систем Китаю на західноєвропейську культуру.
 33. Релігійні традиції Японії.
 34. «Кодзикі» - священна книга синтоїзму.
 35. Біблія як культурно-історичний феномен.
 36. Історична і міфологічна школи про особистість Ісуса Христа.
 37. Вселенські собори та їх значення в історії християнства.
 38. Особливості давньоукраїнської міфології.
 39. Становлення православної церкви в Україні.
 40. Католицькі чернечі ордени: історія і сучасність.
 41. Соціальна доктрина католицизму.
 42. Історія папства.
 43. Греко-католицизм: організаційна структура, особливості віровчення.
 44. Особливості раннього протестантизму.
 45. Сучасний протестантизм в Україні: динаміка і тенденції розвитку.
 46. Основні течії, деномінації та конфесії в протестантизмі.
 47. Особистість пророка Мухаммеда.
 48. Світогляд Корану.
 49. Основні напрями в ісламі.
 50. Суфійські ордени.
 51. Релігійний фанатизм: сутність та прояви.
 52. Неорелігії в Україні: сучасний стан.
 53. Тоталітарні секти: історія і сучасність.
 54. Неоязичництво в ХХІ ст.
 55. Саєнтологічні рухи.
Додаток 11

Види та тематика самостійної роботи студентів з дисципліни
Логіка

1. Теми теоретичного курсу, які виносяться на самостійне опрацюванняз/п

Назва теми

Кількість
годин

1

Історичні етапи становлення логічних знань.

3

2

Види імен.

2

3

Логічні операції над обсягами понять: узагальнення і обмеження.

3

4

Єднальні (кон’юнктивні) судження. Розподільні (диз’юнктивні) судження.

2

5

Умовні силогізми. Скорочені силогізми.

2

6

Методи встановлення причинних зв’язків між явищами.

3

7

Значення законів логіки в діловому спілкуванні.

2

8

Прості і складні питання. Закриті і відкриті питання. Логічно коректні та логічно некоректні питання.

3

9

Спростування, його структура і види. Правила і помилки при аргументації і спростуванні.

3

Додаток 12

Види та тематика самостійної роботи студентів з дисципліни
Етика та психологія ділових відносин

1. Теми теоретичного курсу, які виносяться на самостійне опрацюванняз/п

Назва теми

Кількість
годин

1

Теоретико-методологічні засади курсу “Етика та психологія ділових відносин”.

4

2

Предмет та завдання етики та психології ділових відносин.

4

3

Етичні та психологічні засади ділових відносин в діяльності організації.

5

4

Ділове спілкування.

6

5

Взаєморозуміння та конфлікти в ділових відносинах.

4

6

Ділові зустрічі та переговори.

5

7

Працевлаштування

2

8

Ділова атрибутика

3

9

Імідж ділової людини.

3

10

Ділові прийоми.

4

2. Теми творчих робіт

 1. Підготовка і проведення ділових зустрічей.
 2. Підготовка і проведення ділових переговорів.
 3. Підготовка і проведення ділових прийомів.
 4. Презентація.
 5. Публічний виступ.
 6. “Мозковий штурм” .
 7. Нарада
 8. Виготовлення візитівок.
 9. Розробка індивідуальних резюме для працевлаштування

3. Перелік тем рефератів

 1. Національні особливості ділового етикету в США.
 2. Національні особливості ділового етикету  в Франції.
 3. Національні особливості ділового етикету в Німеччині.
 4. Національні особливості ділового етикету у Великій Британії.
 5. Національні особливості ділового етикету в Італії.
 6. Національні особливості ділового етикету в Швеції.
 7. Національні особливості ділового етикету в Китаю.
 8. Національні особливості ділового етикету в Японії.
 9. Національні особливості ділового етикету в Республіці Корея.
 10. Національні особливості ділового етикету  в Туреччині.
 11. Національні особливості ділового етикету в Польщі.
 12. Національні особливості ділового етикету в Іспанії.
 13. Національні особливості ділового етикету в Росії.
 14. Національні особливості ділового етикету в арабських країнах.
Додаток 13

Види та тематика самостійної роботи студентів з дисципліни
Психологія управління в організації

1. Теми теоретичного курсу, які виносяться на самостійне опрацюванняз/п

Назва теми

Кількість
годин

1

Предмет та завдання психології управління в організації.

3

2

Історія і сучасний стан розвитку психології управління в організації.

4

3

Теоретичні основи особистісно-психологічного підходу до управління в організації.

3

4

Психологія управління працею.

2

5

Психологія професій. Психологічні основи профвідбору.

2

6

Психологія управління людьми.

3

7

Мотивація як головна функція сучасної теорії та практики менеджменту.

3

8

Комунікативні засади управління людьми.

3

9

Психологія управління організацією.

3

10

Аксіологічні основи управління в організації.

3

11

Психологічні засади управлінської діяльності в організації.

3

12

Організація як комунікативна система.

3

13

Психологія менеджменту нововведень.

2

14

Психологічні засади організації  рекламної діяльності та формування іміджу організації та персоналу.

3

2. Перелік тем рефератів

 1. Категоріально-понятійний апарат психології управління в організації.
 2. Етапи розвитку управлінської теорії.
 3. Психологічні основи сучасної системи поглядів на менеджмент.
 4. Розвиток західної та вітчизняної психології управління в організації (порівняльний аналіз).
 5. Сучасний стан та перспективи розвитку психології управління в організації.
 6. Використання психологічних теорій особистості в менеджменті.
 7. Психологічні знання як фактор ефективності управлінської діяльності.
 8. Вплив пізнавальних, емоційних та вольових процесів психіки особистості керівника на ефективність управлінської діяльності.
 9. Вплив психологічних властивостей (темперамент, характер, здібності, спрямованості) керівника на ефективність управлінської діяльності.
 10. Врахування психологічних якостей (процеси, стани, властивості)  підлеглого в процесі управлінської діяльності.
 11. Предмет та завдання психології праці в управлінні організацією.
 12. Ергономічні засади організації праці.
 13. Функціональні стани людини в праці.
 14. Психологічні основи профвідбору та атестації кадрів.
 15. Проблеми адаптації робітників до умов (виробничих, соціально-психологічних) організації.
 16. Психологія особистості керівника.
 17. Компетентність менеджера.
 18. Психологія особистості підлеглого та її врахування в управлінській діяльності.
 19. Управління людськими ресурсами як психологічна проблема.
 20. Лідерство та керівництво в управлінській сфері.
 21. Психологічні особливості стилів керівництва.
 22. Делегування повноважень в організації.
 23. Мотивація як функція менеджменту. Теорії мотивації.
 24. Етико-психологічні основи ділових взаємин керівника і підлеглих.
 25. Психологія ділового спілкування в менеджменті.
 26. Невербальна комунікація в діловому спілкуванні.
 27. Проведення індивідуальних ділових бесід.
 28. Форми колективного обговорення проблем в організації.
 29. Публічний виступ в діловому спілкуванні.
 30. Особистісно-психологічні основи комунікативної компетентності керівника.
 31. Стратегічні засади ведення переговорів.
 32. Тактичні прийоми ведення переговорів.
 33. Модель управління 5 рівня.
 34. Психологічні аспекти теорій організації.
 35. Інституалізація етико-психологічних основ діяльності організації (корпоративні кодекси).
 36. Етнопсихологічні особливості управління в організації.
 37. Формування корпоративної культури в організації.
 38. Особливості американської управлінської культури.
 39. Японська управлінська культура та її особливості.
 40. Гендерні засади ділових відносин в організації.
 41. Функції управління та їх психологічний зміст.
 42. Психологічні особливості діяльності керівника по виробленню управлінських рішень.
 43. Комунікативні основи формування та розвитку соціальних груп (колективів) в організації.
 44. Специфіка неформальних стосунків в соціальних групах.
 45. Комунікація з клієнтами та партнерами по бізнесу
 46. Комунікація “організація – зовнішнє середовище”
 47. Проблеми ефективності комунікації в колективі (організації) (групова згуртованість, соціально-психологічний клімат).
 48. Соціально-психологічний клімат та фактори його регулювання.
 49. Аналіз та вирішення виробничих конфліктів в організації.
 50. Аналіз та вирішення управлінських конфліктів в організації.
 51.  Психологія нововведень. Подолання психологічних бар’єрів процесі впровадження нововведень.
 52. Психологічні засади тайм-менеджменту.
 53. Психологія рекламної діяльності організації.
 54. Імідж ділової людини.
 55. Імідж керівника.
 56. Психологічні засади формування ділового іміджу організації.
Додаток 14

Види та тематика самостійної роботи студентів з дисципліни
Основи риторики

1. Теми теоретичного курсу, які виносяться на самостійне опрацюванняз/п

Назва теми

Кількість
годин

1

Загальне поняття про риторику. Риторична культура в системі професійних якостей менеджера.

4

2

Формування і розвиток ораторського мистецтва та риторики.

5

3

Риторичний ідеал.

5

4

Теорія риторики.  Основні поняття та визначення.

5

5

Риторичний алгоритм мисленнєво-мовленнєвої діяльності.

10

6

Виголошення

5

7

Риторика діалогу

10

2. Перелік  тем рефератів

 1. Особливості риторики Давнього Сходу (Індія, Китай).
 2. Порівняльний аналіз античної та східної риторики.
 3. Етос, пафос, логос як основні  категорії давньогрецької риторики.
 4. Видатний християнський оратор Візантії – Іоанн Златоуст.
 5. Розвиток риторики в епоху середньовіччя.
 6. Розвиток риторики в епоху Відродження.
 7. Розвиток риторики у 17-19 століттях.
 8. Причини занепаду і відродження риторичної науки (19-20 ст.).
 9. Ораторське мистецтво у Запорізькій Січі.
 10. Ораторська майстерність Богдана Хмельницького.
 11. Викладання риторики у Києво-Могилянській академії.
 12. Особливості розвитку риторики у різних країнах світу (сучасний етап).
 13. Значення риторики у сучасній системі освіти.
 14. НЛП у комунікації.
 15. Стаття як жанр наукової літератури.
 16. Композиційні та мовно-стилістичні особливості наукових текстів (стаття, доповідь, тези, реферат, огляд, анотація, критика).
 17. Принципи і правила наукової дискусії.
 18. Епістолографія як вид словесності (історія епістолографії, композиційно-стилістичні особливості сучасного листа, жанри епістолографії).
 19. Масова комунікація як вид словесності.
 20. Риторичні особливості текстів в інформаційній системі Internet.
 21. Проблеми українсько-російської двомовності.
 22. Нейролінгвістичне програмування у комунікації.
 23. Взаємозв’язок мовлення з інтелектуальною, моральною, естетичною сферами особистості.
 24. Розвиток пам’яті у процесі формування риторичної культури.
 25. Розвиток творчого мислення у процесі формування риторичної культури.
 26. Етичний аспект риторичної діяльності.
 27. Риторичний ідеал сучасної української логосфери.
 28. Риторична культура в системі професійних якостей сучасного фахівця (педагога, менеджера).
 29. Шляхи розвитку мовленнєвих здібностей.
 30. Тренінг як метод формування риторичної культури.
Додаток 15

Види та тематика самостійної роботи студентів з дисципліни
Ділова етика та культура спілкування

1. Теми теоретичного курсу, які виносяться на самостійне опрацюванняз/п

Назва теми

Кількість
годин

1

 Етичні проблеми управління та ділового спілкування

1

2

 Моральні основи ділового спілкування

1

3

Організація ділового спілкування

1

4

 Теорія і практика техніки ділового спілкування

1

5

Форми колективного обговорення проблем

1

6

Етичні та психологічні вимоги до публічних виступів

1

2. Перелік тем рефератів

 1. Моральні проблеми професійної діяльності  інженера.
 2. Ділове спілкування у контексті загальнолюдських цінностей.
 3. Національні особливості спілкування з іноземними партнерами із США.
 4. Національні особливості спілкування з іноземними партнерами із Франції.
 5. Національні особливості спілкування з іноземними партнерами із Великої Британії.
 6. Національні особливості спілкування з іноземними партнерами із Німеччини.
 7. Національні особливості спілкування з іноземними партнерами із Італії.
 8. Національні особливості спілкування з іноземними партнерами із Швеції.
 9. Національні особливості спілкування з іноземними партнерами із Китаю.
 10. Національні особливості спілкування з іноземними партнерами із Японії.
 11. Національні особливості спілкування з іноземними партнерами із Республіки Кореї.
 12. Національні особливості спілкування з іноземними партнерами із Туреччини.
 13. Національні особливості спілкування з іноземними партнерами із Польщі.
 14. Національні особливості спілкування з іноземними партнерами із Іспанії.
 15. Національні особливості спілкування з іноземними партнерами із Індії.
 16. Національні особливості спілкування з іноземними партнерами із арабських країн.
 17. Вплив християнських ідей на ділове спілкування.
 18. Ділове спілкування і ісламський світогляд.
 19. Національні особливості спілкування з іноземними партнерами із Росії.
 20. Трансформація моральних цінностей в сучасному діловому світі України.
 21. Наслідки глобалізації для ділового спілкування.
 22. Порівняльний аналіз позицій “карнегі” та “анти-карнегі”.
 23. Гендерні особливості ділового спілкування.
 24. Критика в діловому спілкуванні.
 25. Етичні норми сучасного ділового спілкування.
 26. Комунікація в сучасному діловому спілкуванні.
 27. Проблема співвідношення цілей і засобів у діловому спілкуванні.
 28. Принципи і правила проведення дискусії.
 29. Епістолографія як вид словесності (історія епістолографії, композиційно-стилістичні особливості сучасного листа, жанри епістолографії).
 30. Масова комунікація як вид словесності.
 31. Риторичні особливості текстів в інформаційній системі Internet.
 32. Нейролінгвістичне програмування у комунікації.
 33. Взаємозв’язок мовлення з інтелектуальною, моральною, естетичною сферами особистості.
 34. Шляхи розвитку мовленнєвих здібностей.

3. Перелік тем групових  медіа-проектів

 1. Тренінг інтелекту
 2. Тренінг образного мислення
 3. Тренінг критичного мислення
 4. Тренінг асоціативного мислення
 5. Тренінг швидкості мислення
 6. Розвиток творчих здібностей
 7. Тренінг текстотворення
 8. Тренінг словесної імпровізації
 9. Тренінг креативності
 10. Тренінг впевненості у собі
 11. Тренінг пам’яті
 12.  Тренінг голосу
 13.  Розвиток вміння відповідати на запитання
 14.  Словесні маніпулятивні техніки
 15.  Аргументація. Переконання
 16. Самовиховання
 17.  Самооцінка
 18.  Позитивне мислення
 19.  Уміння справляти враження. Уміння подобатися людям.
 20. Харизматична особистість

Метою створення групового проекту є формування  уявлень про особистісні чинники успішного професійного спілкування та  навичок працювати у команді.

Додаток 16

Види та тематика самостійної роботи студентів з дисципліни
Педагогіка та психологія вищої школи

1. Теми теоретичного курсу, які виносяться на самостійне опрацюванняз/п

Назва теми

Кількість
годин

1

Предмет, завдання та специфіка курсу “Педагогіка та психологія вищої школи”.

1

2

Педагогічна наука як підґрунтя навчально-виховного процесу в вищій школі.

1

3

Навчально-виховних процес у вищій школі

2

4

Психологія в навчально-виховному процесі у вищому закладі освіти.

1

5

Психолого-педагогічні виміри особистості та діяльності викладача та студентів.

1

6

Інноваційні форми навчання як необхідна умова реформування освіти в сучасному суспільстві.

2

 

2. Теми творчих робіт

 1. Предмет психології вищої школи, її завдання, основні категорії.
 2. Роль психолого-педагогічної підготовки майбутнього викладача вищої школи.
 3. Структура і міждисциплінарні зв'язки курсу «Психологія вищої школи».
 4. Методологія науково-психологічних досліджень. Класифікація методів психології та педагогіки вищої школи та їх загальна характеристика.
 5. Студентство як особливе соціально-психологічне явище. Своєрідність соціальної ситуації розвитку в сучасного студента.
 6. Характеристика студентського віку як особливого періоду розвитку людини.
 7. Суперечності студентського віку та шляхи їх розв'язання.
 8. Адаптація студента-першокурсника до навчання у вищій школі.
 9. Динаміка розвитку студента протягом навчання його у вищому навчальному закладі (проблеми і завдання).
 10. Вимоги до особистості фахівця з вищою освітою.
 11. Фактори, що визначають соціально-психологічний портрет сучасного студента.
 12. Аналіз особистості студентської молоді залежно від мотивів вибору нею професії (спеціальності) і здобуття вищої освіти.
 13. Типологія сучасного студента.
 14. Психолого-педагогічна модель особистості викладача вищої школи.
 15. Психологічні типи викладачів і оцінка ефективності їх педагогічної діяльності.
 16. Механізми та джерела соціалізації особистості студента в умовах вищої школи.
 17. Формування «Я-концепції» студента як показника особистісного зростання його протягом вузівського навчання.
 18. Формування професійної спрямованості особистості студента. Розвиток професійної ідентичності.
 19. Психологічні особливості виховання студентів у процесі навчання.
 20. Самовиховання і саморозвиток майбутніх фахівців з вищою освітою.
 21. Соціально-психологічні чинники та психологічні механізми формування моральних якостей студентів.
 22. Формування психологічної готовності студентів до самостійного виконання професійних функцій після закінчення вищого навчального закладу.
 23. Психологічні засади педагогічного управління навчальним процесом у вищій школі.
 24. Психологічні основи педагогічного контролю та оцінки якості навчання студентів.
 25. Навчально-професійна діяльність як провідна діяльність студентів, її психологічні особливості, структура і функції.
 26. Мотивація учіння студентів, її розвиток в процесі навчання.
 27. Пізнавальні психічні процеси в навчальній діяльності студента.
 28. Емоційно-вольові процеси і психічні стани в навчально-професійній діяльності студента.
 29. Психологічні особливості засвоєння знань студентами.
 30. Психологічно-педагогічні аспекти організації самостійної роботи студентів.
 31. Розвиток самостійного творчого мислення студентів у процесі навчання.
 32. Академічна успішність студентів, критерії та умови її ефективності. Причини неуспішності та їх подолання.
 33. Індивідуальний стиль навчально-пізнавальної діяльності студента, його формування та врахування в процесі навчання.
 34. Особливості змісту і структури науково-педагогічної діяльності викладача.
 35. Психологічні передумови ефективності діяльності викладача, роль його настанов і особливостей «Я-концепції».
 36. Шляхи формування педагогічної майстерності й підвищення рівня професіоналізму викладача вищої школи.
 37. Психологічні особливості студентської академічної групи, її структура та зміст діяльності.
 38. Соціально-психологічні явища в студентській академічній групі та їх вплив на особистість студента.
 39. Рівні розвитку студентської академічної групи та шляхи формування студентського колективу.
 40. Проблеми керівництва і лідерства в студентській академічній групі. Психологічні засади студентського самоврядування.
 41. Професійно-педагогічне спілкування та його особливості в умовах вищого навчального закладу.
 42. Стилі професійно-педагогічного спілкування та оцінка їх ефективності.
 43. Психологічні умови ефективності професійного діалогу.
 44. Бар'єри професійно-педагогічного спілкування, їх причини та шляхи подолання.
 45. Взаємини «викладач — студент» як чинник становлення і розвитку особистості майбутнього фахівця та їх оптимізація.
 46. Позиція викладача в навчально-професійній взаємодії зі студентами (розуміння, визнання і сприйняття студента).
 47. Конфлікти у взаємин «студент — викладач», «викладач — студентська академічна група», їх причини та шляхи конструктивного розв'язання.
 48. Основні напрями реалізації виховних функцій у вищій школі.
 49. Гендерна складова в освіті у вищому навчальному закладі.
 50. Формування гендерної ідентичності студентів і викладачів.
 51. Психолого-педагогічні чинники лекції в педагогіці вищої школи.
 52. Психологічні та педагогічні особливості проведення практичних та семінарських занять.
 53. Контроль знань студентів в психолого-педагогічному вимірі.
 54. Особливості самостійної роботи студентів вишу (психолого-педагогічний аспект).
 55. Дидактика вищої школи.
 56. Інноваційні методи викладання у вищому навчальному закладі освіти (психолого-педагогічний підгрунття).
 57. Особливості вищої школи XXI століття.
Додаток 17

Види та тематика самостійної роботи студентів з дисципліни
Методика викладання у вищій школі

1. Теми теоретичного курсу, які виносяться на самостійне опрацюванняз/п

Назва теми

Кількість
годин

1

Етапи розвитку історії вищої школи та педагогічної думки України. Педагогічна діяльність учителя загальноосвітньої школи та викладача вищої школи (порівняльний аналіз).

4

2

Дистанційне навчання. Принципи, методи дистанційного навчання. Педагогічні проблеми застосування дистанційного навчання.

4

3

Поняття про модель навчання. Модель навчання як організація
1) системної  дослідницької діяльності,                 
2) комунікативно - діалогової дискусійної діяльності,            
3) навчально - ігрової моделюючої діяльності.

4

4

Активні, інтерактивні методи навчання. Дискусія як метод навчання у вищій школі. Гра як метод навчання.

4

5

Поняття про мотивацію, мотиваційну сферу особистості. Мотивація навчальної діяльності студентів. Мотивація діяльності викладача. Типи науково-педагогічної свідомості: технократично-орієнтований, чи технологічний, та гуманістично-орієнтований, чи творчий .

4

6

Поняття про особистість, її структуру. Фактори розвитку особистості. Самовиховання як фактор розвитку особистості.

4

2.  Перелік  тем рефератів

 1. Становлення і розвиток інституту магістратури в вищих технічних закладах освіти України(1991-2011);
 2. Підготовка магістрів технічних напрямів у вищих навчальних закладах України;
 3. Підготовка магістрів технічних напрямів у вищих навчальних закладах зарубіжних країн;
 4. Зарубіжна та вітчизняна практика педагогічної підготовки магістрів технічних університетів;
 5. Бар’єри у педагогічному спілкуванні.
 6. Динамізм особистості як здібність до педагогічної діяльності.
 7. Дослідницька культура педагога вищої школи.
 8. Емоційна стабільність як здібність до педагогічної діяльності.
 9. Зовнішній вигляд викладача.
 10. Педагогічна майстерність викладача ВНЗ у застосуванні інтерактивних методів навчання.
 11. Комунікативність як здібність до педагогічної діяльності.
 12. Креативність як здібність до педагогічної діяльності.
 13. Мотивація професійної діяльності викладача ВНЗ.
 14. Невербальні засоби  педагогічного спілкування.
 15. Оптимістичне прогнозування як здібність до педагогічної діяльності.
 16. Педагогіка співробітництва у вищій школі.
 17. Методика  проведення семінарського заняття.
 18. Методика  проведення лабораторної роботи.
 19. Методика проведення  лекції.
 20. Перевірка і оцінки знань студентів.
 21. Педагогічна майстерність в організації самостійна робота студентів.
 22. Педагогічна майстерність у  використанні дистанційних методів навчання.
 23. Педагогічна рефлексія як ознака педагога вищої школи.
 24. Педагогічна свідомість як ознака педагога вищої школи.
 25. Педагогічна спостережливість як ознака педагога вищої школи.
 26. Педагогічна творчість як ознака педагога вищої школи.
 27. Педагогічні здібності як складова педагогічної майстерності.
 28. Педагогічна техніка як складова педагогічної майстерності викладача.
 29. Педагогічний ідеал викладача ВНЗ.
 30. Педагогічний риторичний ідеал.
 31. Аксіологічний підхід до навчання.
 32. Діяльнісний підхід до навчання.
 33. Інноваційний підхід до навчання.
 34. Інтеграційний підхід до навчання.
 35. Компетентнісний підхід до навчання.
 36. Комунікативний підхід до навчання.
 37. Особистісний підхід до навчання.
 38. Рефлексивний підхід до навчання.
 39. Самоактуалізація як ознака педагога вищої школи.
 40. Самовиховання як ознака педагога вищої школи.
 41. Аналіз поняття “Педагогічна технологія”
 42. Методи активізації мислення, уваги студентів на лекції (у навчальному процесі).
 43. СРС як педагогічна проблема (принципи, організації, методики, фактори ефективності)
 44. Мотивація навчальної діяльності студентів.
 45. Мотивація педагогічної діяльності викладача ВНЗ.
Додаток 18

Види та тематика самостійної роботи студентів з дисципліни
Основи ораторського мистецтва

1. Теми теоретичного курсу, які виносяться на самостійне опрацюванняз/п

Назва теми

Кількість
годин

1

Загальне поняття про риторику та ораторське мистецтво

5,5

2

Риторична культура в системі професійних якостей викладача технічного університету.

5,5

3

Формування і розвиток ораторського мистецтва та риторики.

5,5

4

Риторичний ідеал.

5,5

5

Теорія риторики.  Основні поняття та визначення.

5

6

Риторичний алгоритм мисленнєво-мовленнєвої діяльності.

5

7

Виголошення

5

8

Риторика діалогу

5

2.  Перелік  тем рефератів

 1. Особливості риторики Давнього Сходу (Індія, Китай).
 2. Порівняльний аналіз античної та східної риторики.
 3. Етос, пафос, логос як основні  категорії давньогрецької риторики.
 4. Видатний християнський оратор Візантії – Іоанн Златоуст.
 5. Розвиток риторики в епоху середньовіччя.
 6. Розвиток риторики в епоху Відродження.
 7. Розвиток риторики у 17-19 століттях.
 8. Причини занепаду і відродження риторичної науки (19-20 ст.).
 9. Ораторське мистецтво у Запорізькій Січі.
 10. Ораторська майстерність Богдана Хмельницького.
 11. Викладання риторики у Києво-Могилянській академії.
 12. Особливості розвитку риторики у різних країнах світу (сучасний етап).
 13. Значення риторики у сучасній системі освіти.
 14. НЛП у комунікації.
 15. Стаття як жанр наукової літератури.
 16. Композиційні та мовно-стилістичні особливості наукових текстів (стаття, доповідь, тези, реферат, огляд, анотація, критика).
 17. Принципи і правила наукової дискусії.
 18. Епістолографія як вид словесності (історія епістолографії, композиційно-стилістичні особливості сучасного листа, жанри епістолографії).
 19. Масова комунікація як вид словесності.
 20. Риторичні особливості текстів в інформаційній системі Internet.
 21. Проблеми українсько-російської двомовності.
 22. Нейролінгвістичне програмування у комунікації.
 23. Взаємозв’язок мовлення з інтелектуальною, моральною, естетичною сферами особистості.
 24. Розвиток пам’яті у процесі формування риторичної культури.
 25. Розвиток творчого мислення у процесі формування риторичної культури.
 26. Етичний аспект риторичної діяльності.
 27. Риторичний ідеал сучасної української логосфери.
 28. Риторична культура в системі професійних якостей сучасного фахівця (педагога, менеджера).
 29. Шляхи розвитку мовленнєвих здібностей.
 30. Тренінг як метод формування риторичної культури.
Додаток 19

Види та тематика самостійної роботи студентів з дисципліни
Філософські проблеми наукового пізнання

1. Теми теоретичного курсу, які виносяться на самостійне опрацюванняз/п

Назва теми

Кількість
годин

1

Філософія, наука, філософія науки

3

2

Природа наукового знання

3

3

Структура наукового знання

4

4

Динаміка наукового знання

4

5

Методологія наукового знання

3

6

Філософія техніки як особлива філософська дисципліна

3