Розділ 5. Тека матеріалів для організації самостійної роботи студентів в папках НМКД


5.1. На кафедрі ФГН створені паперові та електронні теки матеріалів для організації самостійної роботи студентів з кожної конкретної дисципліни. Ці теки є складовою частиною Навчально-методичного комплексу дисципліни (НМКД).

5.2. Зміст теки матеріалів для самостійної роботи студентів:

 • Нормативні документи, які регламентують сутність та зміст організації самостійної роботи студентів.

 • Робоча навчальна програма дисципліни (РНПД):
 • визначення в кожній темі дисципліни питань, які виносяться на самостійну роботу студентів, з посиланнями на основну та додаткову літературу;
 • перелік рекомендованої навчальної та інструктивно-методичної літератури до практичних і семінарських занять, лабораторних робіт із зазначенням сторінок до кожної теми;
 • окремий розділ “Організація СРС”, в якому укладач визначає мету та основні види можливих індивідуальних завдань, тематику (перелік тем та завдань) і вимоги до виконання та обсягу роботи  із зазначенням кількості годин на СРС;
 • критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів.
 • Робочий план дисципліни:
 • складається лектором на основі робочої навчальної програми дисципліни (РНПД) і регламентує обсяг, графік виконання, зміст аудиторної та самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни протягом триместру (семестру).
 • в робочому плані дисципліни є розділ “Організація СРС”, в якому визначені теми або питання теоретичного матеріалу дисципліни, які виносяться на СРС.

5.2.2. Методичне забезпечення  формування завдань для  самостійної роботи:

 • перелік тем теоретичного матеріалу для самостійного опрацювання (з робочої навчальної програми дисципліни);
 • перелік індивідуальних творчих завдань, необхідних для засвоєння навчальної програми курсу (з робочої навчальної програми дисципліни);
 • перелік індивідуальних та колективних творчих робіт, які входять до переліку робіт “за вибором студента”, що передбачено розділом КМС “Пошуково-аналітичний та науковий фонд студента”. До них можуть відноситися роботи з напрямів:
 • пошуково-аналітична робота (виконання індивідуальних творчих письмових робіт, які  винесені на СРС (творчі письмові завдання, реферати, рецензії тощо); виконання індивідуальних та колективних творчих робіт у вигляді  електронних матеріалів, аудіо та відео матеріалів (презентації, відеофільми тощо); робота над першоджерелами (книги, статті); відвідування культурно-мистецьких закладів (рецензії);
 • наукова робота (робота у студентських наукових гуртках; наукові дослідження під керівництвом викладачів кафедри; участь у науково-практичних конференціях, семінарах, конкурсах, олімпіадах; підготовка наукових публікацій);
 • участь в інтерактивних семінарах, на заняттях з використанням тренінгових форм, рольових та ділових іграх, які проводяться у позанавчальний час.

5.2.3. Методичне забезпечення  виконання  самостійної роботи:

 • навчальні посібники, методичні вказівки (паперові та електронні варіанти) авторами яких є викладачі кафедри;
 • електронні навчальні посібники, розроблені викладачами кафедри;
 • електронні варіанти підручників, навчальних посібників, методичних вказівок виданих не викладачами кафедри;
 • дистанційні курси, розроблені викладачами кафедри;
 • аудіо та відео матеріали;
 • опорні конспекти лекцій;
 • методичні розробки для проведення лабораторних робіт;
 • методичні розробки для проведення самостійних досліджень (опитування, тестування) з курсів  “Психологія”, “Основи психології та педагогіки”, “Етика” та ін.
 • методичні розробки для виконання творчих домашніх робіт;
 • методичні розробки для оформлення звітів про виконання творчих домашніх робіт тощо;
 • список літератури для самостійного вивчення дисципліни.

5.2.4. Методичне забезпечення контролю та самоконтролю виконання самостійної роботи:

 • перелік теоретичних питань для самоконтролю (входять до переліку питань на колоквіум, залік, іспит);
 • перелік творчих питань;
 • тести для самоперевірки знань (тести для самоперевірки знань поточного, модульного, рубіжного, підсумкового контролю);
 • тести для самооцінки студентом рівня розвиненості етичних, психологічних, комунікативних та ін. якостей та умінь особистості;
 • критерії оцінювання самостійних робіт студентів.
 • Методичне забезпечення виконання самостійної роботи студентами заочної форми навчання:
 • методичні вказівки для організації самостійної роботи;
 • методичні вказівки для виконання контрольних робіт.
 • інші методичні розробки для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання (творчі завдання, питання та тести для самоперевірки знань тощо);
 • Вміст “файлу” “Методичні матеріали для самостійної та індивідуальної роботи студентів”
 • види та тематика самостійної роботи студента (теми теоретичного курсу, що виносяться на самостійну роботу, реферати, виступи, індивідуальні творчі завдання, колективні творчі завдання тощо);
 • методичні розробки для виконання творчих домашніх робіт;
 • методичні розробки для оформлення звітів про виконання творчих домашніх робіт;
 • методичні розробки для проведення самостійних досліджень (опитування, тестування) з курсів “Психологія”, “Основи психології та педагогіки”, “Етика” та ін.
 • список літератури для самостійного вивчення дисципліни.