3. Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи


3.1.  Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних матеріалів, передбачених для вивчення конкретних навчальних дисциплін.

До навчально-методичного забезпечення СРС належать:

  • навчальні та робочі навчальні програми дисциплін, підручники та навчальні посібники, навчальні матеріали як в друкованому, так і в електронному вигляді відповідно до державного стандарту освіти;
  • методичні рекомендації з організації СРС;
  • завдання для самостійної роботи студентів;
  • інструкції та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, семестрових завдань тощо;
  • тематику рефератів і доповідей;
  • зразки оформлення індивідуальних завдань, передбачених робочою навчальною програмою дисципліни;
  • питання до іспитів та заліків;

3.2. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів передбачає засоби самоконтролю (тести, пакети ККР).

3.3. Навчально-методична література розробляється  з урахуванням специфіки різних видів самостійної роботи.