1. Загальні положення


1.1. Дане Положення створено на підставі законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (наказ МОН України № 161 від 2 червня 1993 р.), Тимчасового положення про організацію навчального процесу  в кредитно-модульній системі підготовки фахівців (наказ МОН України № 48 від 23.01.2004 р.), Плану дій щодо забезпечення якості вищої освіти України та її інтеграції в європейське і світове освітнє співтовариство на період до 2010 року (наказ МОН України № 612 від 13.07.2007 р.) та статуту ВНТУ, Положення про організацію самостійної роботи студентів у Вінницькому національному технічному університеті (протокол № 4 від 16 грудня 2010 року Методичної ради ВНТУ).

1.2. Самостійна робота студента (СРС) – це форма організації навчального процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентом без посередньої участі викладача. СРС є основним засобом засвоєння навчального матеріалу під час позааудиторної навчальної роботи. СРС спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, їх поглиблення, а також набуття та вдосконалення практичних навичок і вмінь відповідно до обраного напряму підготовки.

1.3. Навчальний час, відведений на самостійну роботу студента, регламентується робочим навчальним планом і повинен складати не менше, ніж 1/3 і не більше, ніж 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного на вивчення окремої навчальної дисципліни.

1.4. Кафедра:

визначає

 • основні напрями, зміст, форми та методи підготовки студентів до самостійної роботи, формує мотивацію до одержання знань та навичок;
 • конкретний зміст, обсяг матеріалу для самостійного вивчення з кожної дисципліни у відповідності з навчальним планом;
 • спосіб викладення навчального матеріалу в методичній літературі (навчальних посібниках, методичних вказівках тощо) в доступній для ефективного засвоєння формі;
 • бюджет часу студента, необхідний для засвоєння певного обсягу матеріалу з кожної конкретної дисципліни;
 • основні напрями наукової роботи студентів;

забезпечує та здійснює

 • контроль за організацією та якістю виконання СРС;
 • аналіз ефективності СРС, внесення коректив з метою активізації та вдосконалення СРС;
 • моніторинг розвитку навичок СРС у студентства

1.5. Викладачі кафедри:

знайомлять студентів

 • з формами та методами організації навчального процесу в університеті, основами наукової організації праці, методикою самостійної роботи, критеріями оцінювання якості самостійної роботи;
 • метою, засобами, трудомісткістю, строками виконання, формами контролю СРС;

формують

 • навички роботи з підручниками, класичними першоджерелами та сучасною науковою літературою;
 • навички пошуку оптимальних варіантів відповідей, рішень;
 • навички науково-дослідної роботи;

проводять, здійснюють

 • групові та індивідуальні консультації;
 • систематичний контроль за виконанням студентами завдань, рекомендованих до самостійного опрацювання;
 • аналіз та оцінку роботи студента.