ПЕРЕДМОВА


Важливою метою вищої освіти є формування у студента умінь та навичок  самостійного освоєння нових знань відповідно до вимог сучасності. Тому самостійна робота студента (СРС) лежить в основі освітнього процесу і формує такі риси особистості, як самостійність, творче відношення до праці, відповідальність, вміння планувати та організовувати роботу, вибирати спосіб (способи) найбільш швидкого і раціонального розв’язання поставленої проблеми (задачі).

СРС є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять. Навчальний час, відведений для СРС, регламентується робочим навчальним планом і повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.

Зміст самостійної роботи студентів над конкретною дисципліною визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.

Самостійна робота студентів забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники, відповідна наукова література, матеріали на електронних носіях, відеоматеріали тощо. Методичні матеріали для СРС повинні передбачати можливість проведення самоконтролю з боку студента.

Ефективність самостійної роботи студентів залежить від якості її планування, організації та контролю. Основна робота щодо планування, організації та контролю СРС виконується викладачами кафедри. Тому важливу роль в організації самостійної роботи студентів відіграє система організації самостійної роботи окремого викладача та кафедри в цілому.

Підготовлені методичні матеріали є результатом узагальнення досвіду організації самостійної роботи студентів викладачів кафедри філософії та гуманітарних наук та кафедри в цілому.

Матеріали містять загальні положення про організацію самостійної роботи, матеріали з організації СРС викладачами кафедри, методичні та навчальні матеріали для організації самостійної роботи студентами.

Укладачі висловлюють вдячність колегам за допомогу, що була надана при підготовці даних методичних матеріалів, зокрема: професорам В. С. Ратнікову, Т. Б. Буяльській, М. П. Стрельбицькому, доцентам О. В. Зінько, З. Ю. Макарову, Л. А. Мацко, Т. І. Сідлецькій, А. І. Теклюку, Л. В. Філонову, ст. викладачам Н.З. Грозні, Е. І. Чухрай, викладачам О. Б. Залюбівській, В. А. Сіверському.