ДОДАТОК И
 
 
Таблиця И.1 - Алгоритм розрахунку фінансових показників діяльності підприємств

Показник Формула розрахунку Нормативне значення
Алгоритм розрахунку За даними фінансової звітності
1. Аналіз майнового стану підприємства
1.1 Коефіцієнт зносу Знос ф.1 р.032 (гр.4) Зменшення
основних засобів Первісна вартість ф.1 р.031 (гр.4)
1.2 Коефіцієнт оновлення основних засобів Надходження за рік ф.5 р.260 (гр.5) Збільшення
Первісна вартість ф.1 р.031 (гр.4)
1.3 Коефіцієнт вибуття основних засобів Вибуття за рік ф5 р.260 (гр.8) Має бути меншим ніж коефіцієнт оновлення основних засобів
Первісна вартість ф1 р.031 (гр.3)
2. Аналіз ліквідності підприємства
2.1 Коефіцієнт покриття Оборотні активи ф.1 р.260 > 1
Поточні зобов’язання ф.1 р.620
2.2 Коефіцієнт швидкої ліквідності Оборотні активи - Запаси ф.1 (р.260 - р.100 - р.110 - р.120 - р.130 - р.140) 0,6 – 0,8
Поточні зобов’язання ф.1 р.620
2.3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності Грошові кошти та їх еквіваленти + Поточні фінансові інвестиції ф.1 (р.220 + р.230 + р.240) > 0 Збільшення
Поточні зобов’язання ф.1 р.620
3. Аналіз фінансової стійкості підприємства
3.1 Коефіцієнт Власний капітал ф.1 р.380 > 0,5
фінансової автономії Валюта балансу ф.1 р.640
3.2 Коефіцієнтфінансової залежності Валюта балансу ф.1 р.640 < 2 Зменшення
Власний капітал ф.1 р.380
3.3 Коефіцієнтфінансового ризику Залучений капітал ф.1 (р.430 + р.480 + р.620 + р.630) < 1 Зменшення
Власний капітал ф.1 р.380
3.4 Коефіцієнтманевреності власного капіталу Власний капітал – необоротні активи ф.1 (р.260 - р.620) > 0 Збільшення
Власний капітал ф.1 р.380
3.5 Коефіцієнтзабезпеченості власними оборотними засобами Оборотні активи – Поточні зобов’язання ф.1 (р.260 - р.620) > 0,1
Оборотні активи ф.1 р.260
4. Аналіз рентабельності підприємства
4.1 Коефіцієнтрентабельності активів Чистий прибуток (збиток) ф.2 р.220 або р.225 > 0 Збільшення
Вартість активів ф.1 (р.280 (гр.3) + р.280 (гр.4)) / 2
4.2 Коефіцієнтрентабельностівласного капіталу Чистий прибуток (збиток) ф.2 р.220 або р.225 > 0 Збільшення
Вартість власного капіталу ф.1 (р.380 (гр.3) + р.380 (гр.4)) / 2
4.3 Коефіцієнтрентабельності продажу Чистий прибуток (збиток) ф.2 р.220 або р.225 > 0 Збільшення
Чистий дохід (виручка) від реалізації ф.2 р.035
4.4 Коефіцієнтрентабельностівитрат Валовий прибуток ф.2 р.050 > 0 Збільшення
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) ф.2 р.040
5. Аналіз ділової активності підприємства
5.1 Коефіцієнт оборотності активів Чистий дохід (виручка) від реалізації ф.2 р.035 Збільшення
Середньорічна вартість активів ф.1 (р.280 (гр.3) + р.280 (гр.4)) / 2
5.2 Коефіцієнтоборотності кредиторської заборгованості Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) ф.2 р.040 Збільшення
Середньорічна вартість кредиторської заборгованості ф.1 (∑ (р.520 +..+ р.600) гр.3 + ∑(р.520 +..+ р.600) гр.4) / 2
5.3 Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості Чистий дохід (виручка) від реалізації ф.2 р. 035 Збільшення
Середньорічна вартість дебіторської заборгованості ф.1 (∑(р.150 +..+ р.210) гр.3 +∑ (р.150 +..+ р.210) гр.4) / 2
5.4 Строк погашення дебіторськоїзаборгованості, днів Тривалість періоду 365 Зменшення
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості
5.5 Строкпогашеннякредиторськоїзаборгованості, днів Тривалість періоду  365 Зменшення
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості
5.6 Коефіцієнтоборотностіматеріальних запасів Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) ф.2 р.040 / Збільшення
Середньорічна вартість запасів ф.1 ( ∑(р.100 +..+ р.140) гр.3 + ∑(р.100 +..+ р.140) гр.4) / 2
5.7 Коефіцієнтоборотності основних засобів (фондовіддача) Чистий дохід (виручка) від реалізації ф.2 р.035 Збільшення
Середньорічна вартість основних засобів ф.1 (р.031 (гр.3) + р.031 (гр.4)) / 2
5.8 Коефіцієнтоборотності власного капіталу Чистий дохід (виручка) від реалізації ф.2 р.035 Збільшення
Середньорічна вартість власного капіталу ф.1 (р.380 (гр.3) + р.380 (гр.4)) / 2