ДОДАТОК В
 
 
Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Інститут менеджменту
Факультет фінансового і зовнішньоекономічного менеджменту


ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри фінансів і кредиту
д. е. н., професор Зянько В. В.
____________ "___" ________ 20__ р.
(підпис)НАЗВА ТЕМИ

Бакалаврська дипломна робота
Напрям підготовки – 0502 – "Менеджмент"
Бакалаврський напрямок – 6.050200 – "Менеджмент організацій"
08-39 БДР .__.00.000 ПЗ


Керівник:________________________
(науковий ступінь, вчене звання, ініціали та прізвище)
__________ "____" _________ 20__ р.
(підпис)
Розробив студент: _________________
(шифр групи, ініціали та прізвище)
__________ "____" _________ 20__ р.
(підпис)Вінниця ВНТУ 20__