ДОДАТОК M
 
 
ВІДГУК
на бакалаврську дипломну роботу студента групи _________
Інституту менеджменту ВНТУ
__________________________________________________
/ Прізвище, ім'я, по батькові /
на тему «_____________________________________
______________________________________________»
/ назва теми /
зі спеціальності «Менеджмент організацій
з фінансово-кредитної діяльності»

У відгуку вказується

 1. Актуальність теми бакалаврської дипломної роботи.
 2. Повнота розкриття завдань бакалаврської дипломної роботи.
 3. Наявність огляду різних точок зору на досліджувану проблему та існуючих методик здійснення розрахунку показників, що підлягають дослідженню.
 4. Оцінка рівня аналізу інформації, її достовірності, наявність посилань на джерела.
 5. Повнота дослідження.
 6. Обґрунтованість пропонованих автором заходів та рекомендацій щодо покращення системи управління  та організаційної структури об’єкта дослідження.
 7. Застосуван­ня в роботі економіко-математичних методів, моделей та програм.
 8. Повнота і обґрунтованість висновків бакалаврської дипломної роботи та можливість впровадження результатів дослідження.
 9. Якість оформлення бакалаврської дипломної роботи.
 10.  Оцінка за бакалаврську дипломну роботу.
 11.  Висновок про допуск до захисту бакалаврської дипломної роботи перед ДЕК


Керівник бакалаврської дипломної роботи:

____________________________________

/посада, науковий ступінь, звання, П.І.Б./

«__»_________20__р.

________
/підпис/