ДОДАТОК K
 
 
Таблиця К.1 - Приклади оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел, який подають у бакалаврській дипломній роботі
Монографії, підручники та посібники Ковалёв В. В. Курс финансового менеджмента: учеб./ Валерий Викторович Ковалёв. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 448с. – ISBN 978-5-482-01631-2.
Александрова М. М., Бардаш С. В., Бородкін О. С., Бутинець Т. А., Виговська Н. Г. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Г. Г. Кірейцев (ред.). — 2.вид., перероб. та доп. — К. : ЦУЛ, 2002. — 495с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 493-495. — ISBN 966-7570-91-6.
Перекладні видання Шарп Уильям Ф. Инвестиции / Шарп Уильям Ф. Александер Гордон Дж., Бэйли Джеффри В.: Пер. с англ.. — М. : ИНФРА-М, 1997. — 1024с. — ISBN 5-86225-455-2.
Стандарти ГОСТ 7.1–84. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 7.1–76; Введ. 01.01.86. – М.: Изд-во стандартов, 1984. – 78 с.
Законодавчі та нормативні документи Закон України «Про банки і банківську діяльність»: Із зм. та доп. станом на 20 березня 2006р. / Міністерство юстиції України. — Офіц. вид. — К. : Вид. дім «Ін Юре», 2006. — 120с. — ISBN 966-313-294-9.
Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»: Офіц. текст прийнятий Верховною Радою України 14 травня 1992 р. із змінами та доп. станом на 1 вересня 2003 р. — Офіц. вид. — К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2003. — 81с. — ISBN 966-313-026-1
Господарський кодекс України [Електронний ресурс]: від 16.01.2003,  № 436-IV із змінами та доповненнями. // Законопроекти. / Упр. комп’ютериз. систем апарату Верховної Ради України. – 2003. – Режим доступу:  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15. – Назва з екрана.
Складові частини журналу Височан О. Формування моделi активного контролю та її реалiзацiя на дiлянцi облiку грошових коштiв та її еквiвалентiв/ О. Височан// Бухгалтерський облiк i аудит - 2008. - № 2. - С.50-56.
Хотомлянський О. Л. Теоретичнi основи управлiння фiнансовими ресурсами підприємств / О. Л. Хотомлянський, І. О. Сінєнко// Актуальнi проблеми економiки - 2007.- № 2. - С.145-452.
Електронні видання Нєізвєстна О. В. Використання прогнозу руху грошових коштів на поточних рахунках при складанні бюджету банку – Режим доступу -  http://www.rusnauka.com/9._EISN_2007/Economics/21488.doc.htm - Назва з екрана.