ДОДАТОК Ж
 
 
Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Інститут менеджменту
Факультет фінансового і зовнішньоекономічного менеджменту


ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник або заступник Завідувач кафедри фінансів і кредиту
(назва підприємства або установи)
____________(ініціали та прізвище)
 _________    д. е. н., проф. В. В. Зянько
(підпис)
 (підпис) “___” _____________20___р.
“___” _________20___р.
(заповнюється для робіт, що виконуються на замовлення сторонніх організацій)

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на бакалаврську дипломну роботу

(назва теми бакалаврської дипломної роботи)
08-39.БДР.__.00.000ТЗ
спеціалізація 6.050201фк – «Менеджмент організацій»


Керівник бакалаврської дипломної роботи:
______________ (учений ступінь, учене звання, ПІБ)
(підпис)
«__» _______________ 20__ р.

Виконавець:студент гр. ____
_______________ (ініціали та прізвище)
(підпис)
«__» _______________ 20__ р.
Вінниця 20__

1 Підстава для проведення роботи

Підставою для виконання роботи є наказ №___ по ВНТУ від «__» ___________ 20__р., та індивідуальне завдання на БДР, затверджене протоколом №___ засідання кафедри ФК від «__»__________ 20__р.

2 Мета і призначення науково-дослідної роботи

актуальність і обґрунтування необхідності виконання НДР: (5-7 рядків)

мета: (2-3 рядки)

завдання: (4-5 завдань)

- дослідити...;

- визначити ...;

- проаналізувати...;

- розробити...;

- запропонувати... .

3 Вихідні дані для проведення науково-дослідної роботи

Офіційні статистичні дані щодо розвитку... (національної економіки, регіону, галузі чи підприємства); фінансова звітність, внутрішня документація... (об'єкта дослідження), законодавчо-нормативна документація, наукова і навчальна література (вказати назви основних періодичних видань).

4 Виконавець НДР – Петров Петро Петрович, ст. гр. _МФК-0_ (д/ф або з/ф).
5 Вимоги до виконання НДР

В процесі виконання науково-дослідної роботі потрібно визначити резерви підвищення ефективності діяльності підприємства, використовуючи варіантний аналіз, засоби моделювання. Бажано, щоб робота виконувалась на замовлення підприємства.

6 Етапи НДР і терміни їх виконання
Етапи НДР Зміст етапу Термін виконання
Вибір напряму дослідження
 • Добір, вивчення та узагальнення науково-економічної та статистичної інформації
 • Розгляд можливих напрямів досліджень та їх оцінювання
 • Вибір напряму дослідження
 • Обґрунтування прийнятого напряму дослідження
 • Розроблення, погодження і затвердження ТЗ на НДР
до 02.03.20__р.
Основна (економічна) частина роботи
 • Теоретичне дослідження проблеми
26.04.20__
 • Аналітична частина
10.05.20__
 • Розробка рекомендацій та пропозицій
20.05.20__
 • Складання висновків за результатами досліджень
28.05.20__
Узагальнення результатів досліджень, підготовка до захисту роботи
 • Узагальнення результатів теоретичних та аналітичних досліджень та написання доповіді на захист бакалаврської дипломної роботи
 • Оформлення роздаткового матеріалу (5-8 таблиць, рисунків чи діаграм на аркушах формату А4
 •  
 • Підготовка презентації БДР на слайдах
 • Одержання відгуку керівника та рецензії
01.06.20__р.-03.06.20__р.
Приймання НДР
 • Попередній захист бакалаврської дипломної роботи
 • Переплетення бакалаврської дипломної роботи
 • Захист бакалаврської дипломної роботи
04.06-08.06.__р.
 
09.06-18.06.__р.
7 Очікувані результати

В результаті виконання бакалаврської дипломної роботи очікується одержання обґрунтованих рекомендацій та пропозицій, які можуть бути використані на досліджуваному підприємстві (вказати назву) з метою підвищення ефективності його діяльності та покращення фінансових результатів.

8 Матеріали, які подають під час закінчення НДР та її етапів

Переплетена пояснювальна записка бакалаврської дипломної роботи (60-80 с.); роздатковий матеріал; відгук керівника; рецензія зовнішнього рецензента.

9 Порядок приймання НДР та її етапів

Результати науково-дослідної роботи розглядаються на процентовках керівником роботи та завідувачем кафедри відповідно до етапів роботи та термінів їх виконання; проводиться попередній захист роботи та офіційний захист бакалаврської дипломної роботи.

Дата початку роботи – 03.03.20__ р.

Граничний термін закінчення робіт – 18.06.20__ р.