ДОДАТОК H
 
 
РЕЦЕНЗІЯ
на бакалаврську дипломну роботу студента групи ________
Інституту менеджменту ВНТУ
__________________________________________________
/ Прізвище, ім'я, по батькові /
на тему «_______________________________________________________»
/ назва теми /
зі спеціальності «Менеджмент організацій
з фінансово-кредитної діяльності»

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________
(Актуальність теми, наукова і практична цінність виконаної дипломної роботи)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Відповідність змісту бакалаврської дипломної роботи назві теми, повнота розкриття змісту)
___________________________________________________________________________
(Відповідність зроблених автором бакалаврської дипломної роботи висновків сформульованим у вступній частині завданням бакалаврського дипломного дослідження)
___________________________________________________________________________
(Наявність у бакалаврській дипломній роботі варіантного аналізу)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Повнота зроблених у роботі розрахунків фінансово-економічних показників, аналізу статистичної інформації, їх достовірність)
___________________________________________________________________________
(Застосування в роботі економіко-математичних методів, моделей та програм) ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Допущені недоліки, їх вплив у цілому на зміст дипломної роботи)
___________________________________________________________________________
(Якість оформлення роботи, граматичні та стилістичні помилки, редакційні погрішності)
Бакалаврська дипломна робота заслуговує оцінки _____________________________
(за п'ятибальною системою)
___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________
(Висновок про допуск бакалаврської дипломної роботи до захисту та присвоєння її автору класифікації бакалавра за фахом «Менеджер з фінансово-кредитної діяльності»)

Рецензент: ____________________________________________
  /посада, науковий ступінь, звання, П.І.Б./

«__»_________20__р. ________
  /підпис/

Примітка. Підпис рецензента має бути завірений і поставлена печатка тієї організації, де працює рецензент.