ДОДАТОК Г
 
 
ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри фінансів і кредиту
д. е. н., професор Зянько В. В.
________________ "__" січня 20__ р. (підпис)

ЗАВДАННЯ
на бакалаврську дипломну роботу
Напрям підготовки – 0502 – "Менеджмент"
Бакалаврський напрямок – 6.050200 – "Менеджмент організацій"
студента групи ______________________
(шифр групи, ініціали та прізвище)

Тема бакалаврської дипломної роботи:

_________________________

________________________________________________________________

Вихідні дані: _______________________________________________

________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Короткий зміст частин бакалаврської дипломної роботи

У розділі 1 дослідити______________________________________________ ________________________________________________________________
У розділі 2 проаналізувати_________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________
У розділі 3 запропонувати__________________________________________ ________________________________________________________________
Дата попереднього захисту роботи __________________________________
Завдання видав керівник роботи ____________________________________
науковий ступінь, вчене звання, кафедра
___________ ___________________
підпис ініціали та прізвище
"___" _______20__ р.
Завдання отримав студент ___________
__________________
підпис ініціали та прізвище
"___" _______20__ р.
Офіційний рецензент ______________________________________________
науковий ступінь, вчене звання, кафедра
____________
__________________
підпиc                                       ініціали та прізвище
"___" _______20__ р.