ДОДАТОК А
 
 

Індивідуальний графік написання бакалаврської дипломної роботи

студента ІнМ групи __ МФК-     ___________________________________

Тема БДР: «_____________________________________________________

_____________________________________________________»

Науковий керівник: ______________________________________________

Таблиця А.1

  Термін виконання згідно з графіком Дата Підпис
Що потрібно виконати перевірки науковим керівником наукового керівника
1.      Узгодження теми БДР з науковим керівником та її затвердження на засіданні кафедри 27.01.    
2.      Завершення у чорновому варіанті написання 1-го розділу БДР 14.03.    
3.      Подання фактичного інформаційного матеріалу для написання 2-го та 3-го розділу БДР 24.04.    
4.      Завершення написання в цілому 26.04.    
1-го розділу БДР
5.      Завершення написання в цілому 10.05.    
2-го розділу БДР
6.      Завершення написання в цілому 20.05.    
3-го розділу БДР
7.      Завершення написання роботи в цілому, оформлення і переплітання 1.06.    
8.      Подання БДР на підпис зав. кафедри (з усіма необхідними підписами, договором про виконання БДР на замовлення, відгуком, рецензією, ілюстративним матеріалом, електронним варіантом БДР роботи) 4.06.   Підпис зав.кафедри
9.      Попередній захист БДР 4.06-8.06 Оцінка рецензента Оцінка наук. керівника
10.   Захист БДР 18.06-30.06 Оцінка ДЕК Підпис голови ДЕК

Примітка. Індивідуальний графік заповнює науковий керівник. За порушення виконання графіка написання бакалаврської дипломної роботи студенту знижується оцінка у відгуку. Індивідуальний графік є обов'язковим документом для одержання допуску бакалаврської дипломної роботи до попереднього захисту.