3 ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИКА І СТУДЕНТА ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
 
 

Керівником бакалаврської дипломної роботи може бути досвідчений викладач випускової кафедри або, як виняток, досвідчений співробітник НДЧ кафедри.

Керівник готує та видає індивідуальне завдання на бакалаврську дипломну роботу, чим визначає коло питань, які мають висвітлюватись у роботі, контролює графік виконання.

Керівник бакалаврської дипломної роботи зобов'язаний:

- видати студенту завдання на бакалаврську дипломну роботу, чим визначити коло питань, які мають висвітлюватися у бакалаврській дипломній роботі та завдань, які повинні вирішуватись в ході її написання;

- рекомендувати студенту літературу за темою бакалаврської дипломної роботи;

- затвердити та контролювати індивідуальний графік виконання бакалаврської дипломної роботи;

- вчасно інформувати на засіданнях кафедри у випадку невиконання дипломником цього графіка з поважних чи без поважних причин;

- здійснювати безпосереднє і систематичне керівництво роботою дипломника;

- надати відгук на завершену бакалаврську дипломну роботу з обов'язковою характеристикою доцільності (актуальності) і обґрунтованості прийнятих студентом рішень та запропонованих заходів з покращення фінансово-господарської діяльності об'єктів дослідження, визначає рівень його фундаментальної та загально-економічної підготовки, творчого потенціалу, ступінь самостійності у вирішенні поставлених завдань та дотримання ним графіка виконання БДР;

- виставити оцінку за виконану роботу і нести відповідальність за її об'єктивність;

- як правило, має бути присутнім на захисті бакалаврських дипломних робіт, керівником яких він є.


Студент зобов'язаний:

- не пізніше як за два місяці до початку науково-технологічної практики отримати від керівника та консультантів конкретне завдання на підбір та опрацювання необхідних матеріалів для виконання бакалаврської дипломної роботи.

- уточнити коло питань, що підлягають вивченню;

- скласти зміст бакалаврської дипломної роботи та узгодити його з науковим керівником;

- систематично працювати над науковою літературою та іншою інформацією;

- розробляти тему бакалаврської дипломної роботи з урахуванням перспективного розвитку галузі, до якої належить об'єкт дослідження, використовуючи передові досягнення науки і техніки, реалізуючи свої творчі задуми.

- займатися збором і аналізом первинного матеріалу;

- доповідати науковому керівнику про хід роботи й одержувати від нього необхідну консультацію;

- регулярно давати на перевірку науковому керівнику виконані завдання, виправляти і доповнювати бакалаврську дипломну роботу відповідно до отриманих від наукового керівника зауважень;

- своєчасно звітувати перед науковим керівником про пророблену роботу згідно з індивідуальним графіком написання бакалаврської дипломної роботи, затвердженим випусковою кафедрою, у якому науковим керівником проставляється дата звіту студента про виконання того чи іншого розділу бакалаврської дипломної роботи і ставиться підпис.

Індивідуальний графік написання бакалаврської дипломної роботи див. у додатку А.

За достовірність інформації, відповідність зроблених у роботі посилань на використану літературу та додатки відповідальність несе студент! Обґрунтованість прийнятих у бакалаврській дипломній роботі рішень перевіряє керівник.