2 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ БАКАЛАВРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
 
 

Завершальним етапом підготовки бакалаврів є написання бакалаврської дипломної роботи, в процесі якого підсумовуються та закріплюються теоретичні знання і практичні навички студентів, набувається досвід самостійного вирішення фінансово-економічних задач, уміння використовувати в роботі сучасні досягнення науки і техніки.

Бакалаврська дипломна робота (БДР) — є кваліфікаційною роботою студента, це самостійна науково-дослідницька кваліфікаційна робота, що синтезує підсумок теоретичної та практичної підготовки у рамках нормативної і варіативної складових освітньо-професійних програм підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) «бакалавр» за спеціальністю менеджмент організацій з фінансово-кредитної діяльності, і є формою контролю набутих студентом у процесі навчання інтегрованих знань, умінь та навичок, які необхідні для виконання професійних обов'язків, передбачених освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ).

Бакалаврська дипломна робота є теоретично-експериментальним дослідженням актуальної теми із спеціальності (спеціалізації), підготовки студента або вирішенням певного фінансово-економічного завдання з теоретичним обґрунтуванням, проведенням проектно-конструкторських розробок і експериментальних досліджень.

Написання бакалаврської дипломної роботи передбачає збір, систематизацію та самостійний аналіз студентом інформації про економічні явища і процеси, а також формування й розроблення висновків науково-практичного та прикладного характеру.

Підготовка і захист бакалаврських дипломних робіт органічно доповнюють зміст навчання студентів, забезпечують поглиблення та розширення (в галузі певної проблеми) теоретичних знань, практичних умінь, удосконалення навиків самостійної роботи, творчої діяльності і наукових досліджень, вбирають вивчення та узагальнення економічного досвіду функціонування та розвитку суб'єктів господарської діяльності (фірм, підприємств та організацій), літературне оформлення результатів виконаної роботи. Вона є важливою формою перевірки якості знань, умінь та навичок фахівця фінансового профілю, який отримує кваліфікацію бакалавра з менеджменту у ВНЗ.

Метою виконання бакалаврської дипломної роботи є систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань, їхнє застосування для вирішення конкретного практичного завдання з певної галузі знань, напрямку підготовки «Бакалавр», спеціальності «Менеджмент організацій», спеціалізації «Фінансово-кредитна діяльність».

Завдання написання бакалаврської дипломної роботи:

- систематизація і поглиблення теоретичних знань у контексті вирішення певних практичних завдань;

- формулювання конкретної прикладної проблеми, що не знайшла достатнього висвітлення у науковій літературі та не вирішена на практиці;

- самостійне обґрунтування шляхів і засобів вирішення зазначеної проблеми;

- встановлення внутрішніх і зовнішніх зв'язків між явищами та процесами, які є суттєвими для вирішення конкретного практичного завдання;

- оволодіння сучасними методами досліджень і комп'ютерної техніки;

- навчитися виробляти власну точку зору з актуальних економічних проблем;

- формування рекомендацій, пропозицій і висновків за результатами проведеного дослідження.

До захисту бакалаврської дипломної роботи допускаються студенти які:

- не мають академічної заборгованості з дисциплін, що вивчалися;

- склали залік з науково-технологічної практики;

- успішно склали державний іспит з фундаментальних та загальноекономічних дисциплін;

- відповідно до вимог цього навчально-методичного посібника і у визначені терміни написали бакалаврську дипломну роботу, отримали на неї позитивний відгук керівника, позитивну рецензію, вчасно подали її на затвердження завідувача випускової кафедри і успішно пройшли попередній захист бакалаврської дипломної роботи.

Позитивна оцінка Державної екзаменаційної комісії прилюдного захисту бакалаврської дипломної роботи студентом є підставою для присвоєння йому кваліфікації бакалавра з менеджменту з фінансово-кредитної діяльності за спеціальністю «Менеджмент організацій» і вручення державного диплому бакалавра.

Забезпечує організацію написання та подання до захисту бакалаврської дипломної роботи випускова кафедра з цієї спеціалізації навчання — кафедра Фінансів і кредиту (ФК).