1 ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» із спеціальності «Менеджмент організацій» спеціалізації «Фінансово-кредитна діяльність»
 
1.5 Критерії оцінювання знань студентів

Оцінка студенту за державний іспит виставляється за національною шкалою та за шкалою ECTS.

Відповідь на кожне запитання білета оцінюється окремою оцінкою «відмінно», «добре», «задовільно» чи «незадовільно». Загальна оцінка по білету підраховується як середньоарифметичне значення оцінок, отриманих з кожного питання білета і виставляється на закритому засіданні ДЕК шляхом відкритого голосування по кожному студенту. Студенту виставляється оцінка, за яку подано більшість голосів. За рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ДЕК. Оцінка «відмінно» може бути поставлена лише у тому випадку, якщо жодне із запитань екзаменаційного білета не оцінено нижче оцінки  «добре».

Оцінка «відмінно» (за системою ECTS – A) виставляється, якщо студент точно і повно відповів на запитання білета і правильно розв'язав практичне завдання, а також чітко і логічно відповів на поставлені екзаменаторами запитання, вільно володіє науковою термінологією.

Оцінка «добре» (за системою ECTS – В) ставиться у випадку, коли при відповіді студент допустив деякі неточності чи залишилась нерозкритою частина білета (до 15% ) за умови, що принципові моменти запитань були розкриті правильно, а при розв'язанні практичного завдання допущені лише арифметичні помилки.

Оцінка «добре» (за системою ECTS – С ) ставиться, якщо відповідаючи на білет допускає несуттєві неточності і не може чітко відповісти на поставлені у білеті запитання, залишаючи тим самим нерозкритим до 25% їх змісту, за умови, що допущені несуттєві помилки при розв'язанні задачі усуваються самим студентом, коли на помилки вказує екзаменатор.

Таблиця 1.1 – Критерії оцінювання результатів державного іспиту
Оцінка
За національною шкалою За 5 бальною шкалою За шкалою ECTS
Відмінно 5+ А
5
5-
Добре 4+ В
4 С
4-
Задовільно 3+ D
3 E
3-
Незадовільно * FX

Оцінка «задовільно» (за системою ECTS – D) виставляється за наявність у відповіді  декількох суттєвих неточностей, нечіткість відповіді, та коли до 30% змісту білета залишається нерозкритою. При розв'язанні практичного завдання допущені помилки і порушена логіка їх розв'язання, що вплинуло на результат та правильність висновків. Але при цьому базові формули, взяті для розрахунку, є в основному правильними.

Оцінка «задовільно» (за системою ECTS – Е) виставляється, якщо під час відповіді допущено ряд суттєвих помилок, або коли студент не розкриває до 50% змісту питань білета. На додаткові запитання екзаменатора відповідає теж в межах 45-50%. При розв'язанні практичного завдання допущені помилки і порушена логіка їх розв'язання, що вплинуло на результат та правильність висновків. Але при цьому базові формули, взяті для розрахунку, є в основному правильними, або при нагадуванні екзаменатором назв, необхідних для розв'язання задачі коефіцієнтів, інших показників тощо, студент самостійно згадує їх суть і швидко знаходить правильне вирішення практичного завдання.

Оцінка «незадовільно» (за системою ECTS – FX) вказує на те, що студент не оволодів і половиною матеріалу, який винесено на екзамен. На логічні запитання екзаменатора та членів ДЕК за програмою ДЕК студент часто не знає правильної відповіді. Не знає базових категорій та економічних показників, інших фундаментальних формул, потрібних для розв'язання практичного завдання.

Результати екзамену оформляються протоколами і підписуються головою і членами ДЕК. Протоколи зберігаються у ВНТУ постійно.

Студентам, які з поважних причин (обов'язкове документальне підтвердження) не змогли скласти державний екзамен у визначені навчальним графіком терміни, ректором ВНТУ може бути встановлений новий термін складання екзамену, але не пізніше 30 серпня поточного року. Студент, що не склав державного екзамену відраховується з університету і лише після поновлення допускається до повторного складання екзамену в наступному році.