1 ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» із спеціальності «Менеджмент організацій» спеціалізації «Фінансово-кредитна діяльність»
 
1.4 Питання екзаменаційних білетів
Банківський менеджмент
 1. Особливості менеджменту в банківський сфері. Предмет і завдання банківського менеджменту. Види банківського менеджменту. Фінансовий та організаційний банківський менеджмент; функції фінансового та організаційного менеджменту банку; мета, завдання та цілі діяльності банку в системі банківського менеджменту.
 2. Особливості процесу планування банківської діяльності. Основні види планування; етапи процесу планування. Етапи стратегічного планування в банку. Стратегія поведінки банку на ринку. Тактичне та фінансове планування в комерційному банку. процес бюджетування у банку.
 3. Методи управління капіталом банку. Капітал банку та методи його оцінювання: метод балансової вартості, метод ринкової вартості, метод «регулюючих бухгалтерських процедур». Методи визначення достатності банківського капіталу: метод левериджу, метод порівняльного аналізу показників, метод експертних оцінок та інші. Методи управління банківським капіталом в Україні: метод внутрішніх та зовнішніх джерел капіталу.
 4. Особливості менеджменту пасивів комерційного банку. Ресурсна база комерційного банку: власні кошти банку, банківські зобов'язання. Система мобілізації банківських ресурсів. Методи управління ресурсами банку. Основні цілі мобілізації ресурсів комерційного банку. Основні методи встановлення процентних ставок: «витрати плюс прибуток», «умовне» ціноутворення, встановлення відсотків і проникнення на ринок, ціноутворення на основі ринкових процентних ставок та ін. Процес управління не депозитними ресурсами.
 5. Особливості управління кредитним портфелем банку. Структура банківських активів. Організація кредитної роботи в банку: організаційна структура кредитної функції банку; основні функції кожного підрозділу. Управління дохідністю кредитного портфеля та методи ціноутворення за кредитами: метод «вартість плюс», метод «базова ставка плюс», метод «надбавки», метод «аналізу дохідності клієнта». Методи управління кредитним ризиком: диверсифікація, концентрація, установлення лімітів, резервування та інші. Методика оцінювання якості кредитного портфеля та формування резервів на відшкодування втрат за кредитними операціями банку. Методи управління проблемними кредитами: реабілітація проблемних кредитів; ліквідація проблемних кредитів.
 6. Принципи управління активами і пасивами банку в сучасних умовах. Сутність та класифікація активів і пасивів: структура пасивів та їх види; структура активів та їх види; принципи організації управління активами і пасивами. Підходи до управління активами і пасивами банку. Стратегії управління активами і пасивами. Особливості й методи управління пасивами банку: управління власним капіталом банку; управління залученими та запозиченими коштами. Особливості управління активами банку: кредитні операції в структурі банківських активів; регулювання НБУ кредитних операцій банків.
 7. Особливості управління ліквідністю банку. Поняття банківської ліквідності. Методи управління ліквідністю банку: стратегія трансформації активів; стратегія запозичення ліквідних засобів; стратегія збалансованого управління ліквідністю. Методи оцінювання потреби в ліквідних засобах: метод фондового пулу; метод структурування фондів; метод показників ліквідності. Управління грошовою позицією та обов’язковими резервами банку.
 8. Банківські ризики та основні підходи щодо їх мінімізації. Сутність та: класифікація ризиків. Механізм управління ризиками: основні методи аналізу ризиків; методи управління ризиком ліквідності, відсотковим ризиком, валютним ризиком, кредитним та іншими. Формування системи лімітів та нормативів банку: кількісні характеристики основних типів ризиків.
 9. Особливості валютної стратегії комерційного банку. Валютні операції та управління валютним ризиком: операції спот; строкові операції; операції своп. Управління валютною позицією банку: чиста довга та коротка валютна позиція; метод структурного балансування валютних потоків. Використання форвардних валютних контрактів у процесі хеджування валютного ризику.
 10. Критерій вибору комерційного банку. Визначення рейтингу банку. Особливості існуючої методики вибору комерційного банку та визначення в сучасних умовах рейтингу банку. Аналіз основних показників фінансового стану банку. Основні складові стандартизованої міжнародної системи “CAMEL”, на базі якої створена рейтингова система.
Бюджетна система України
 1. Бюджетна система, її структура та принципи функціонування. Соціально-економічна сутність та призначення державного бюджету. Бюджетний устрій та основи побудови бюджетної системи України.
 2. Податкові і неподаткові доходи державного бюджету. Система доходів бюджетів. Загальна характеристика податкових надходжень до бюджетів. Неподаткові надходження до бюджетів та їхня характеристика. Доходи від операцій з капіталом офіційні трансферти, надходження до державних цільових фондів, їхня характеристика, роль і місце у доходах бюджету.
 3. Бюджетна політика та її основні напрямки. Бюджетна політика Української держави. Стан бюджету та чинники, що впливають на нього.
 4. Бюджетний дефіцит та способи його подолання. Профіцит бюджету. Бюджетний дефіцит, причини його виникнення, соціально-економічні наслідки, джерела покриття, шляхи і методи подолання. Особливості та умови виникнення профіциту бюджету.
 5. Основні джерела надходжень та напрями витрат місцевих бюджетів. Місцеві бюджети, їхнє місце у бюджетній системі України та роль у соціально-економічному розвитку регіонів і адміністративно-територіальних утворень. Джерела надходжень місцевих бюджетів. Напрями витрат місцевих бюджетів.
 6. Бюджетна класифікація, її призначення та розділи.
 7. Бюджетний процес, його стадії та учасники. Суть, особливості та етапи бюджетного процесу в Україні. Суть, принципи, етапи та методи бюджетного планування. Бюджетні резерви. Порядок розгляду і затвердження Держвного бюджету України. Порядок складання, розгляду і затвердження республіканського бюджету АР Крим, обласних, районних бюджетів, бюджетів місцевого самоврядування. Організація роботи з виконання бюджетів.
 8. Державний борг України. Сутність державного бюргу України, його походження, особливості та порядок рефінансування, погашення державного боргу.
 9. Загальний та спеціальний фонди бюджету: економічна сутність і джерела формування. Економічна сутність та джерела формування загального фонду бюджету. Економічна сутність та джерела формування спеціального фонду бюджету.
 10. Сутність та функції податків, зборів і мита та їх класифікація. Сутність податків та зборів, мита їхні функції, елементи оподаткування та класифікація. Податкова політика держави.
 Гроші і кредит
 1. Сутність грошей та їх функції. Історичний розвиток форм вартості та грошей. Раціоналістична та еволюційна концепція походження грошей. Сутність грошей як загального еквівалента. Портфельний підхід до визначення суті грошей. Гроші як гроші та гроші як капітал. Форми грошей та їх еволюція. Вартість грошей та засоби їх вимірювання. Основні функції грошей.
 2. Грошовий оборот та грошові потоки. Сутність грошового обороту. Суб’єкти та об’єкти грошового обороту. Структура сукупного грошового обороту. Основні сфери грошового обороту. Готівковий та безготівковий грошовий оборот. Модель сукупного грошового обороту. Грошові потоки та їх структура.
 3. Грошова маса. Грошова маса та основні форми її існування. Характеристика грошових агрегатів. Закони грошового обігу. Швидкість обігу грошей та фактори, що її визначають.
 4. Грошовий ринок. Суть і структура грошового ринку. Ринок грошей та ринок капіталів. Попит на гроші. Теоретичні моделі попиту на гроші. Пропозиція грошей. Грошовий мультиплікатор. Рівновага на грошовому ринку. Рівноважна процентна ставка.
 5. Грошова система. Поняття грошової системи та її елементи. Основні принципи організації та моделі побудови грошових систем. Система безготівкових розрахунків. Валютна система. Система готівкового обігу. Типи грошових систем. Саморегульовані грошові системи. Регульовані грошові системи. Становлення та розвиток грошової системи України.
 6. Суть інфляції та її основні форми. Теоретичні концепції інфляції. Суть інфляції та її основні форми. Основні показники вимірювання інфляції. Методи регулювання інфляції. Дефляційна політика. Політика доходів.
 7. Грошові реформи як радикальні заходи негативних соціально-економічних наслідків інфляції. Класифікація грошових реформ. Становлення нової грошової системи. Часткова зміна грошової системи. Проведення спеціальних стабілізаційних заходів. Основні моделі грошових реформ.
 8. Сутність кредиту та кредитний механізм. Необхідність та сутність кредиту. Основні функції кредиту. Функціональна характеристика й типи кредитних відносин. Суб’єкти та об’єкти кредитних відносин. Економічні передумови можливості отримання кредиту. Теорії кредиту.
 9. Кредитна система. Поняття кредитної системи. Основні типи та моделі побудови кредитних систем. Загальна структура кредитної системи. Інфраструктура кредитної системи. Банківська система. Емісійні та неемісійні банки. Основні функції банків. Парабанківська система.
 10. Валютна система. Поняття валютної системи. Основні елементи національної валютної системи.
Мікроекономіка
 1. Предмет мікроекономіки, її суб'єкти і об'єкти, місце в системі економічних наук. Предмет економічної теорії, макроекономіки та мікроекономіки. Найважливіші об'єкти мікроекнономіки. Індивідуальні економічні суб’єкти як специфічні компоненти економічної системи. Поведінка господарського суб'єкта. Визначення сутності поняття „мікроекономіка”.
 2. Поняття попиту, крива попиту та чинники, що впливають на неї. Індивідуальний попит. Ринковий попит. Функція попиту. Крива попиту. Закон попиту. Чинники, що впливають на попит. Принцип спадної граничної корисності. Зміна величини попиту. Зміна обсягу попиту. Ефект доходу. Ефект заміщення.
 3. Крива пропозиції та чинники, що впливають на неї. Закон пропозиції. Функція пропозиція. Крива пропозиції. Закон пропозиції. Чинники, що впливають на пропозицію. Зміна величини пропозиції. Зміна обсягу пропозиції.
 4. Поняття та способи визначення цінової еластичності попиту. Чинники, що впливають на цінову еластичність попиту. Поняття цінової еластичності попиту. Способи визначення цінової еластичності попиту. Інтегральний коефіцієнт цінової еластичності попиту.
 5. Перехресна еластичність та еластичність попиту за доходами споживача. Перехресна еластичність попиту. Нейтральні номінальні та нижчі товари. Функції Торнквіста.
 6. Крива i карта байдужості. Бюджетні обмеження i бюджетна лінія. Рівновага споживача, визначена за допомогою карти байдужості та бюджетної лінії.
 7. Закон спадної граничної корисності. Описання переваг споживача за допомогою правила максимізації граничної корисності. Корисність. Перший закон Госсена. Загальна корисність придбаних благ. Гранична корисність. Закон спадної граничної корисності. Правила максимізації граничної корисності (другий закон Госсена).
 8. Сутність та види економічного ризику. Способи зниження ступеня економічного ризику. Сутність економічного ризику. Комерційний ризик. Чистий ризик. Спекулятивний ризик. Фінансовий ризик. Кредитний ризик. Процентний ризик. Валютний ризик. Ризик програмної фінансової вигоди. Об’єктивний та суб’єктивний методи визначення ризику. Способи зниження ступеня економічного ризику.
 9. Основні види виробничих витрат та їх сутність. Витрати фірми і витрати суспільства. Бухгалтерські та економічні, явні та неявні витрати. Постійні та змінні витрати. Середні витрати. Граничні витрати.
 10. Основні види грошового доходу та прибутку фірми, їх сутність. Підприємницький дохід: його використання i фактори зростання. Основні види грошового доходу та натурального продукту фірми. Основні види прибутку фірми.
 11. Характерні риси та особливості основних ринкових форм. Характерні риси та особливості абсолютної конкуренції. Характерні риси чистої монополії. Поняття та основні ознаки монополістичної конкуренції та олігополії.
 12. Становище економічної рівноваги фірми, що діє в умовах абсолютної конкуренції, у короткостроковому та довгостроковому періоді (зобразіть графічно за принципом порівняння граничного доходу і граничних витрат).
 13. Становище економічної рівноваги фірми, що діє в умовах монополістичної конкуренції, у короткостроковому та довгостроковому періоді (зобразіть графічно за принципом порівняння граничного доходу і граничних витрат).
 14. Становище економічної рівноваги фірми, що діє в умовах абсолютної монополії, у короткостроковому та довгостроковому періоді (зобразіть графічно за принципом порівняння граничного доходу і граничних витрат).
 15. Особливості поведінки фірми на олігополістичному ринку та основні моделі олігополістичного ціноутворення. Теорія „ламаної кривої попиту”. „Таємна угода”. Модель „Лідерства у ціноутворенні”. Модель ціноутворення за принципом „витрати плюс”. Модель дуополії Бертрана. Модель Курно.
Організація міжнародного кредитування
 1. Міжнародний кредит і принципи його здійснення. Об’єкти і суб’єкти міжнародного кредиту. Основні функції міжнародного кредиту.
 2. Форми і види міжнародних кредитів. Акцептний кредит. Вексельний кредит. Кредит за відкритим рахунком. Кредит за компенсаційними угодами. Кредити у формі спільного проектного фінансування.
 3. Суть міжнародного облікового кредиту і механізм його здійснення. Суть міжнародного облікового кредиту. Механізм здійснення міжнародного облікового кредиту. Місце індосаменту при здійсненні міжнародного облікового кредиту.
 4. Акцептний і вексельний кредит. Визначення акцепту, акцепного кредиту. Особливості надання акцептного кредиту. Визначення векселя і вексельного кредиту. Особливості його надання.
 5. Кредитування за методами овердрафт, кредитної лінії, контокорент. Особливості кредитування за методом овердрафт. Особливості кредитування шляхом відкриття кредитної лінії. Особливості кредитування за методом контокорент.
 6. Кредитування за методиками ЛІБОР і Прайм – Рейт. Особливості кредитування за методикою ЛІБОР: визначення сутності поняття „процентна ставка лібор”, порядок надання кредитів в системі ЛІБОР, порядок визначення спреду. Особливості кредитування за методикою Прайм-рейт: складові ставки Прайм-рейт, плаваюча ставка.
 7. Міжнародний лізинг як вид підприємницької діяльності і форми кредитних відносин. Види лізингу. Визначення міжнародного лізингу, об’єкти і суб’єкти лізингу. Строки надання лізингу. Внутрішній та зовнішній лізинг, лізинг з грошовими платежами, лізинг товарний, лізинг зі змішаними платежами, прямий та непрямий лізинг, поглиблений (подвійний) лізинг, зворотний лізинг, оперативний лізинг, фінансовий лізинг.
 8. Міжнародний факторинг, організація і механізм здійснення факторингових операцій. Визначення міжнародного факторингу. Випадки, коли не проводяться факторингові операції. Конвенційний та конфіденційний факторинг. Механізм здійснення факторингових операцій.
 9. Міжнародний форфейтинг і механізм його здійснення. Визначення міжнародного форфейтингу. Механізм здійснення міжнародного форфейтингу. Переваги форфейтингу. Недоліки і слабкі сторони форфейтингу.
 10. Кредитування за міжнародними кредитними лініями. Загальні умови кредитування за кредитними лініями. Основні форми позичок за міжнародними кредитними лініями.
Фінанси
 1. Сутність фінансів як економічної категорії, їх значення, суб’єкти і об’єкти фінансових відносин. 
 2. Порівняльна характеристика категорій «фінанси», «гроші», «кредит».
 3. Фінансова система та її структура.
 4. Фінансове планування і його завдання. Структура зведеного фінансового балансу України.
 5. Фінансові ресурси, їх особливість та класифікація.
 6. ПДВ як непрямий податок,  історія виникнення, зміст, нарахування, методи обчислення ПДВ в інших країнах, порівняльна характеристика.
 7. Особливості формування, розподілу  та використання позабюджетних фондів.
 8. Суть та основні форми державного боргу. Методи фінансування державного боргу України.
 9. Суть та основні види фінансових ресурсів підприємств. Методи формування та використання фінансових ресурсів.
 10. Бюджет і бюджетне регулювання. Субвенції, субсидії та дотації. Міжбюджетні трансферти.
 11. Фінансова система країни і принципи її побудови. Функції фінансової системи.
 12. Основні методи фінансування підприємств. Власні та запозичені засоби.
 13. Фінансова система країни і принципи її побудови. Функції фінансової системи.
 14. Принципи організації пенсійних фондів; джерела, порядок формування та використання засобів пенсійних фондів.
 15. Особливості формування, нарахування  та сплати податків. Види податків в Україні.
Фінанси підприємств
 1. Економічний зміст, особливості і значення фінансів підприємств.
 2. Основні принципи і функції організації фінансів підприємств. Принципи організації фінансів підприємств. Функції фінансів підприємств.
 3. Фінансовий механізм підприємства. Економічне значення фінансового механізму, визначення його сутності, характеристика складових.
 4. Особливості організації фінансових ресурсів підприємств різних форм власності. Визначення фінансових ресурсів підприємства,  джерела їх формування. Особливості організації фінансових ресурсів на підприємствах з різними формами власності.  
 5. Визначення і функції власного капіталу. Визанчення власного капіталу, його структура. Функції власного капіталу.
 6. Доходи підприємства в системі бухгалтерського обліку України.
 7. Доходи і витрати підприємства в системі оподаткування.
 8. Основні засоби в системі бухгалтерського обліку України.
 9. Оборотні засоби і оборотні кошти підприємств.
 10. Сутність та структура фінансового плану підприємства.
Фінансовий аналіз і звітність
 1. Сутність та значення фінансової звітності. Мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності. Сутність та особливості складання форми № 1 «Баланс». Сутність та особливості складання форми № 2 «Звіт про фінансові результати». Сутність та особливості складання форми № 3 «Звіт про рух грошових коштів». Сутність та особливості складання форми № 4 «Звіт про власний капітал».
 2. Здійснення загальної оцінки фінансового стану підприємства. Аналіз структури і динаміки балансу. Аналіз активів підприємства. Аналіз  капіталу підприємства.
 3. Особливості аналізу фінансових результатів підприємства. Значення, завдання аналізу фінансових результатів. Види доходів, витрат, прибутку підприємства. Загальна оцінка динаміки і показників прибутку.
 4. Аналіз платоспроможності та ліквідності діяльності підприємства. Сутність платоспроможності та ліквідності підприємства. Характеристика понять: ліквідність балансу, ліквідність та платоспроможність підприємства. Основні показники ліквідності та платоспроможності підприємства.
 5. Аналіз фінансової стійкості підприємства. Сутність та значення фінансової стійкості підприємства. Оцінка  фінансової стійкості підприємства на основі співвідношення власного та залученого капіталу. Оцінка  фінансової стійкості підприємства на основі аналізу взаємозв’язку між активами та пасивами.
 6. Аналіз ділової активності  підприємства. Оцінювання ділової активності підприємства. Характеристика основних  показників ділової активності.
 7. Аналіз рентабельності  підприємства. Сутність поняття рентабельності діяльності підприємства. Характеристика основних показників рентабельності. Факторні моделі рентабельності.
 8. Аналіз грошових потоків підприємства. Застосування прямого та непрямого методу аналізу руху грошових коштів. Основні показники, які характеризують ефективність використання грошових коштів.
 9. Аналіз імовірності банкрутства підприємства. Поняття банкрутства.
 10. Аналіз фінансового ризику підприємства. Поняття фінансового ризику. Методи оцінки фінансового ризику/