1 ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» із спеціальності «Менеджмент організацій» спеціалізації «Фінансово-кредитна діяльність»
 
1.3 Теми навчального матеріалу з дисциплін, які вносяться в екзаменаційні білети
Банківський менеджмент

Предмет і завдання банківського менеджменту. Види банківського менеджменту. Фінансовий та організаційний банківський менеджмент. Особливості процесу планування банківської діяльності. Основні види планування; етапи процесу планування. Етапи стратегічного планування в банку. Стратегія поведінки банку на ринку. Тактичне та фінансове планування в комерційному банку. Процес бюджетування у банку. Методи управління капіталом банку. Капітал банку та методи його оцінювання: метод балансової вартості, метод ринкової вартості, метод «регулюючих бухгалтерських процедур». Методи визначення достатності банківського капіталу: метод левериджу, метод порівняльного аналізу показників, метод експертних оцінок та інші. Методи управління банківським капіталом в Україні: метод внутрішніх та зовнішніх джерел капіталу. Особливості менеджменту пасивів комерційного банку. Ресурсна база комерційного банку: власні кошти банку, банківські зобов'язання. Система мобілізації банківських ресурсів. Методи управління ресурсами банку. Основні цілі мобілізації ресурсів комерційного банку. Основні методи встановлення процентних ставок: «витрати плюс прибуток», «умовне» ціноутворення, встановлення відсотків і проникнення на ринок, ціноутворення на основі ринкових процентних ставок та ін. Процес управління не депозитними ресурсами. Особливості управління кредитним портфелем банку. Структура банківських активів. Організація кредитної роботи в банку: організаційна структура кредитної функції банку; основні функції кожного підрозділу. Управління дохідністю кредитного портфеля та методи ціноутворення за кредитами: метод «вартість плюс», метод «базова ставка плюс», метод «надбавки», метод «аналізу дохідності клієнта». Методи управління кредитним ризиком: диверсифікація, концентрація, установлення лімітів, резервування та інші. Методика оцінювання якості кредитного портфеля та формування резервів на відшкодування втрат за кредитними операціями банку. Методи управління проблемними кредитами: реабілітація проблемних кредитів; ліквідація проблемних кредитів. Принципи управління активами і пасивами банку в сучасних умовах. Сутність та класифікація активів і пасивів: структура пасивів та їх види; структура активів та їх види; принципи організації управління активами і пасивами. Підходи до управління активами і пасивами банку. Стратегії управління активами і пасивами: стратегія збалансованого управління активами і пасивами. Особливості й методи управління пасивами банку: управління власним капіталом банку; управління залученими та запозиченими коштами. Особливості управління активами банку: кредитні операції в структурі банківських активів; регулювання НБУ кредитних операцій банків. Особливості управління ліквідністю банку. Поняття банківської ліквідності. Методи управління ліквідністю банку: стратегія трансформації активі; стратегія запозичення ліквідних засобів; стратегія збалансованого управління ліквідністю. Методи оцінювання потреби в ліквідних засобах: метод фондового пулу; метод структурування фондів; метод показників ліквідності. Управління грошовою позицією та обов'язковими резервами банку. Банківські ризики та основні підходи щодо їх мінімізації. Сутність ризиків: класифікація ризиків. Механізм управління ризиками: основні методи аналізу ризиків; методи управління ризиком ліквідності, відсотковим ризиком, валютним ризиком, кредитним та іншими. Формування системи лімітів та нормативів банку: кількісні характеристики основних типів ризиків. Особливості валютної стратегії комерційного банку. Валютні операції та управління валютним ризиком: операції спот; строкові операції; операції своп. Управління валютною позицією банку: чиста довга та коротка валютна позиція; метод структурного балансування валютних потоків. Використання форвардних валютних контрактів у процесі хеджування валютного ризику. Критерій вибору комерційного банку. Визначення рейтингу банку. Особливості існуючої методики вибору комерційного банку та визначення в сучасних умовах рейтингу банку. Аналіз основних показників фінансового стану банку. Основні складові стандартизованої міжнародної системи "CAMEL", на базі якої створена рейтингова система.

Бюджетна система України

Бюджетна система, її структура та принципи функціонування. Податкові і неподаткові доходи державного бюджету. Бюджетна політика та її основні напрямки. Бюджетний дефіцит та способи його подолання. Профіцит бюджету. Основні джерела надходжень та напрямки витрат місцевих бюджетів. Бюджетна класифікація, її призначення та розділи. Бюджетний процес, його стадії та учасники. Державний борг України: сутність, походження, рефінансування, погашення. Загальний та спеціальний фонди бюджету: економічна сутність і джерела формування. Сутність та функції податків, зборів і мита та їх класифікація.

Гроші і кредит

Сутність грошей та їх функції. Історичний розвиток форм вартості та грошей. Раціоналістична та еволюційна концепція походження грошей. Сутність грошей як загального еквівалента. Портфельний підхід до визначення суті грошей. Гроші як гроші та гроші як капітал. Форми грошей та їх еволюція. Вартість грошей та засоби їх вимірювання. Основні функції грошей. Грошовий оборот та грошові потоки. Сутність грошового обороту. Суб'єкти та об'єкти грошового обороту. Структура сукупного грошового обороту. Основні сфери грошового обороту. Готівковий та безготівковий грошовий оборот. Модель сукупного грошового обороту. Грошові потоки та їх структура. Грошова маса. Грошова маса та основні форми її існування. Характеристика грошових агрегатів. Закони грошового обігу. Швидкість обігу грошей та фактори, що її визначають. Грошовий ринок. Суть і структура грошового ринку. Ринок грошей та ринок капіталів. Попит на гроші. Теоретичні моделі попиту на гроші. Пропозиція грошей. Грошовий мультиплікатор. Рівновага на грошовому ринку. Рівноважна процентна ставка. Грошова система. Поняття грошової системи та її елементи. Основні принципи організації та моделі побудови грошових систем. Система безготівкових розрахунків. Валютна система. Система готівкового обігу. Типи грошових систем. Саморегульовані грошові системи. Регульовані грошові системи. Становлення та розвиток грошової системи України. Суть інфляції та її основні форми. Теоретичні концепції інфляції. Суть інфляції та її основні форми. Основні показники вимірювання інфляції. Методи регулювання інфляції. Дефляційна політика. Політика доходів. Грошові реформи як радикальні заходи негативних соціально-економічних наслідків інфляції. Класифікація грошових реформ. Становлення нової грошової системи. Часткова зміна грошової системи. Проведення спеціальних стабілізаційних заходів. Основні моделі грошових реформ. Сутність кредиту та кредитний механізм. Необхідність та сутність кредиту. Основні функції кредиту. Функціональна характеристика й типи кредитних відносин. Суб'єкти та об'єкти кредитних відносин. Економічні передумови можливості отримання кредиту. Теорії кредиту. Кредитна система. Поняття кредитної системи. Основні типи та моделі побудови кредитних систем. Загальна структура кредитної системи. Інфраструктура кредитної системи. Банківська система. Емісійні та неемісійні банки. Основні функції банків. Парабанківська система. Валютна система. Поняття валютної системи. Основні елементи національної валютної системи.

Мікроекономіка

Предмет мікроекономіки, її суб'єкти і об'єкти, місце в системі економічних наук. Поняття попиту, крива попиту та чинники, що впливають на неї. Крива пропозиції та чинники, що впливають на неї. Закон пропозиції. Поняття та способи визначення цінової еластичності попиту. Чинники, що впливають на цінову еластичність попиту. Перехресна еластичність та еластичність попиту за доходами споживача. Крива i карта байдужості. Бюджетні обмеження i бюджетна лінія. Рівновага споживача, визначена за допомогою карти байдужості та бюджетної лінії. Закон спадної граничної корисності. Описання переваг споживача за допомогою правила максимізації граничної корисності. Сутність та види економічного ризику. Способи зниження ступеня економічного ризику. Основні види виробничих витрат та їх сутність. Основні види грошового доходу та прибутку фірми, їх сутність. Підприємницький дохід: його використання i фактори зростання. Характерні риси та особливості основних ринкових форм. Становище економічної рівноваги фірми, що діє в умовах абсолютної конкуренції, у короткостроковому та довгостроковому періодах (зобразіть графічно за принципом порівняння граничного доходу і граничних витрат). Становище економічної рівноваги фірми, що діє в умовах монополістичної конкуренції, у короткостроковому та довгостроковому періодах (зобразіть графічно за принципом порівняння граничного доходу і граничних витрат). Становище економічної рівноваги фірми, що діє в умовах абсолютної монополії, у короткостроковому та довгостроковому періоді (зобразіть графічно за принципом порівняння граничного доходу і граничних витрат). Особливості поведінки фірми на олігополістичному ринку та основні моделі олігополістичного ціноутворення.

Організація міжнародного кредитування

Міжнародний кредит і принципи його здійснення. Форми і види міжнародних кредитів. Суть міжнародного облікового кредиту і механізм його здійснення. Акцептовий і вексельний кредит. Кредитування за методами овердрафт, кредитної лінії, контокорент. Кредитування за методиками «ЛІ БОР» і «Пройм – Рейт». Міжнародний лізинг як вид підприємницької діяльності і форми кредитних відносин. Види лізингу. Міжнародний факторинг, організація і механізм здійснення факторингових операцій. Міжнародний форфейтинг і механізм його здійснення. Кредитування за міжнародними кредитними лініями.

Фінанси

Сутність фінансів як економічної категорії, їх значення, суб'єкти і об'єкти фінансових відносин. Порівняльна характеристика категорій «фінанси», «гроші», «кредит». Фінансова система та її структура. Фінансове планування і його завдання. Структура зведеного фінансового балансу України. Фінансові ресурси, їх особливість та класифікація. ПДВ як непрямий податок, історія виникнення, зміст, нарахування, методи обчислення ПДВ в інших країнах, порівняльна характеристика. Особливості формування, розподілу та використання позабюджетних фондів. Суть та основні форми державного боргу. Методи фінансування державного боргу України. Суть та основні види фінансових ресурсів підприємств. Методи формування та використання фінансових ресурсів. Бюджет і бюджетне регулювання. Субвенції, субсидії та дотації. Міжбюджетні трансферти. Фінансова система країни і принципи її побудови. Функції фінансової системи. Основні методи фінансування підприємств. Власні та запозичені засоби. Фінансова система країни і принципи її побудови. Функції фінансової системи. Принципи організації пенсійних фондів; джерела, порядок формування та використання засобів пенсійних фондів. Особливості формування, нарахування та сплати податків. Види податків на Україні.

Фінанси підприємств

Економічний зміст, особливості і значення фінансів підприємств. Основні принципи і функції організації фінансів підприємств. Фінансовий механізм підприємства. Особливості організації фінансових ресурсів підприємств різних форм власності. Визначення і функції власного капіталу. Доходи підприємства в системі бухгалтерського обліку України. Доходи і витрати підприємства в системі оподаткування. Основні засоби в системі бухгалтерського обліку України. Оборотні засоби і оборотні кошти підприємств. Сутність та структура фінансового плану підприємства.

Фінансовий аналіз і звітність

Сутність та значення фінансової звітності. Мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності. Сутність та особливості складання форми № 1 «Баланс». Сутність та особливості складання форми № 2 «Звіт про фінансові результати». Сутність та особливості складання форми № 3 «Звіт про рух грошових коштів». Сутність та особливості складання форми № 4 «Звіт про власний капітал». Здійснення загальної оцінки фінансового стану підприємства. Аналіз структури і динаміки балансу. Аналіз активів підприємства. Аналіз капіталу підприємства. Особливості аналізу фінансових результатів підприємства. Значення, завдання аналізу фінансових результатів. Види доходів, витрат, прибутку підприємства. Загальна оцінка динаміки і показників прибутку. Аналіз платоспроможності та ліквідності діяльності підприємства. Сутність платоспроможності та ліквідності підприємства. Характеристика понять: ліквідність балансу, ліквідність та платоспроможність підприємства. Основні показники ліквідності та платоспроможності підприємства. Аналіз фінансової стійкості підприємства. Сутність та значення фінансової стійкості підприємства. Оцінка фінансової стійкості підприємства на основі співвідношення власного та залученого капіталу. Оцінка фінансової стійкості підприємства на основі аналізу взаємозв'язку між активами та пасивами. Аналіз ділової активності підприємства. Оцінювання ділової активності підприємства. Характеристика основних показників ділової активності. Аналіз рентабельності підприємства. Сутність поняття рентабельності діяльності підприємства. Характеристика основних показників рентабельності. Факторні моделі рентабельності. Аналіз грошових потоків підприємства. Застосування прямого та непрямого методу аналізу руху грошових коштів. Основні показники, які характеризують ефективність використання грошових коштів. Аналіз імовірності банкрутства підприємства. Поняття банкрутства. Аналіз імовірності банкрутства підприємства. Аналіз фінансового ризику підприємства. Поняття фінансового ризику. Методи оцінки фінансового ризику.