13 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ НАПИСАННЯ БАКАЛАВРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
 
 
 1. Господарський кодекс України  [Електронний ресурс]:  від 16.01.2003,   № 436-IV із змінами та доповненнями. // Законопроекти. / Упр. комп’ютериз. систем апарату Верховної Ради України. – 2003. – Режим доступу:  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15. – Назва з екрана.
 2. Закон України «Про банки і банківську діяльність»: Із зм. та доп. станом на 20 березня 2006р. / Міністерство юстиції України. – Офіц. вид. – К.: Вид. дім «Ін Юре», 2006. – 120 с. – ISBN 966-313-294-9.
 3. Про господарські товариства: Закон України [Електронний ресурс]:  від 18.09.1991 № 1560-XII,  редакцiя вiд 05.11.2008 на пiдставi 639-17 // Законопроекти / Упр. комп’ютериз. систем апарату Верховної Ради України. – 2003. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1576-12. – Назва з екрана.
 4. Про заставу: Закон України [Електронний ресурс]:  від 02.10.1992 № 2654-XII,  редакцiя вiд  20.06.2007 на пiдставi 997-16 // Законопроекти / Упр. комп’ютериз. систем апарату Верховної Ради України. – 2003. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2654-12. – Назва з екрана.
 5. Про інвестиційну діяльність: Закон України [Електронний ресурс]:  від 19.09.91 № 1576-XII,  редакцiя вiд 01.01.2008 на пiдставi 1026-16 // Законопроекти / Упр. комп’ютериз. систем апарату Верховної Ради України. – 2003. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1560-12. – Назва з екрана.
 6. Про іноземні інвестиції: Закон України [Електронний ресурс]:  від 13.03.1992  № 2198-XII, редакцiя вiд 01.01.2008 на пiдставi 1026-16 // Законопроекти / Упр. комп’ютериз. систем апарату Верховної Ради України. – 2003. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2198-12. – Назва з екрана.
 7. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України [Електронний ресурс]:  від 28.12.1994  №334/94-ВР, редакція вiд 31.01.2009 на пiдставi 882-17 // Законопроекти / Упр. комп’ютериз. систем апарату Верховної Ради України. – 2003. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=334%2F94-%E2%F0. – Назва з екрана.
 8. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України [Електронний ресурс]:  від 23.02.2006  № 3480-15 // Законопроекти / Упр. комп’ютериз. систем апарату Верховної Ради України. – 2003. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3480-15. – Назва з екрана.
 9. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій. [Електронний ресурс]:  затв. Наказом агентства з питань запобігання банкрутству 23.02.1998 № 22.  // Законопроекти / Упр. комп’ютериз. систем апарату Верховної Ради України. – 2003. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0214-98 . – Назва з екрана.
 10. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій [Електронний ресурс]:  затв. Наказом агентства з питань запобігання банкрутству; Наказ  вiд 27.06.1997  № 81// Законопроекти / Упр. комп’ютериз. систем апарату Верховної Ради України. – 2003. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0288-97. – Назва з екрана.
 11. ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. Введ. 1996.01.01. – Офіц. вид. – К. : Держстандарт України, 1995. – (Державний стандарт України). – Укр. та рос. мовами.
 12. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. 2007-07-01. – Офіц. вид. – К.: Держстандарт України, 1995. – (Державний стандарт України). – Укр. та рос. мовами.
 13. Александрова М. М. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. спец. всіх форм навч. / Г. Г. Кірейцева (ред.). – 2.вид., перероб. та доп. – К.: ЦУЛ, 2002. – 268 с. – ISBN 966-683-024-8.
 14. Алєксєєв І. В. Гроші та кредит: Навч. посібник / І. В. Алєксєєв,                М. К. Колісник, О. Й. Вівчар, П. Г. Ільчук, І. Ю. Кондрат. – Львів: Видавництво національного університету „Львівська політехніка”, 2004. – 168 с.
 15. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А. М. Герасимович,                М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та. ін.; За ред.                    А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2005. – 599 с. – ISBN 966-574-567-0.
 16. Андрієць В. С. Дослідження основних сутнісних характеристик грошових потоків підприємства / В. С. Андрієць // Актуал. пробл. економіки. — 2008. – № 8. – С. 167-171.
 17. Антонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізми розробки та комерціалізації: Монографія / Л. Л. Антонюк, А. М. Поручник,             В. С. Савчук; Київський національний економічний університет. – К.: КНЕУ, 2003. – 394с.
 18. Ареф'єва О. В. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. посіб. / Європейський ун-т. – К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2006. – 380 с.
 19. Брэддик У. Менеджмент в организации. – М. : ИНФРА-М, 1997. – 344с.
 20. Василенко В. О. Антикризове управління підприємством: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. – К.: ЦУЛ, 2003. – 503 с.
 21. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посіб. – 6-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 318 с.
 22. Гринев В. Ф. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие. - 2-е изд., стереотип. - К.: МАУП, 2001. – 152 с.
 23. Гриньова В. М. Інвестиційний менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Харківський національний економічний ун-т. – 2.вид., доопрац. і доп. – Х.: ВД "Інжек", 2005. – 280 с.
 24. Гунин В. Н. Модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации" / Государственный ун-т управления; Национальный фонд подготовки кадров. – М.: Инфра-М – На обл. и тит.л. загл. модуля. Модуль. 7 : Управление инновациями. – 328с.
 25. Завлин П. Н. Инновационный менеджмент: Справочное пособие /            П. Н. Завлин (ред.). – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Центр исследований и статистики науки, 1998. – 567с.
 26. Зянько В. В. Інноваційне підприємництво в Україні: проблеми становлення і розвитку / Вінницький національний технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 262с.
 27. Зянько В. В. Інноваційне підприємництво: сутність, механізми і форми розвитку. Монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2008. –            397 с.
 28. Зянько В. В., Коваль Н. О., Тептя О. В. Банківський менеджмент: навч. посіб. для студ. напряму підгот. 0502 "Менеджмент організацій" всіх спец. / Вінницький національний технічний ун-т – Вінниця : ВНТУ, 2007. – 127с.
 29. Зянько В. В. Банківська справа: Навч. посібник для студ. напряму підгот. 0502- "Менеджмент організацій" всіх спец. / Вінницький національний технічний ун-т. – Вінниця: ВНТУ, 2004. – 114с.
 30. Зятковський І. В. Державна підтримка нових форм інноваційної діяльності промислових підприємств: організаційні та фінансові аспекти // Актуал. пробл. економіки. – 2007. – № 6. – С. 73-82.
 31. Зятковський І. В. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. – К.: Кондор, 2003. – 364с. – ISBN 966-8251-01-6.
 32. Ильенкова С. Д. Инновационный менеджмент: Учеб. для студ. вузов, обучающ. по спец. "Менедмент" / С. Д. Иленкова (ред.). – М.: ЮНИТИ, 2000. – 328 с.
 33. Кірейцев Г. Г. Фінансовий менеджмент: Посібник для студ. вищ. навч. закладів / Житомирський інженерно-технологічний ін-т. – Житомир, 2001. – 431 с.
 34. Клебанова Т. С. Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління / О. В. Мозенков (ред.). – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2003. – 271 с.
 35. Копилюк О. І. Фінансовий менеджмент в банку: Навч.-метод. посіб. / Укоопспілка; Львівська комерційна академія. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2005. – 108с. – ISBN 966-8561-31-7.
 36. Копилюк О. І. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посіб. / Українська академія друкарства. – 2.вид. – Львів: УАД, 2005. – 150 с.
 37. Кузьмін В. В. Банківський менеджмент: навч. посібник для студ. вищих навч. закл.. – Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2006. – 300 с.
 38. Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством: Підручник / Київський національний торговельно-економічний ун-т. – Київ: КНТЕУ, 2005. – 824 с.
 39. Мединский В. Г. Инновационное предпринимательство: Учеб. пособие. – М. : Инфра-М, 1997. – 240 с.
 40. Овсак О. П. Антикризове управління підприємством: курс лекцій / Національний авіаційний ун-т. – К.: НАУ, 2007. – 92 с.
 41. Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств: Підручник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана / Анатолій Микитович Поддєрьогін (наук.ред.). – 6. вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2006. – 552 с.
 42. Положення про дипломне проектування у Вінницькому національному технічному університеті. / Уклад. В. О. Леонтьєв, В. О. Кухарчук,               Р. Р. Обертюх – Вінниця: ВНТУ, 2006 – 18 с.
 43. Румянцева З. П. Менеджмент организации: Учеб. пособие для студ. спец. 061100 "Менеджмент" / Государственный комитет РФ по высшему образованию; Государственная академия управления им.       С. Орджоникидзе / З.П. Румянцева (ред.), Н.А. Саломатин (ред.). – М. : ИНФРА-М, 1997. – 432 с.
 44. Ситник Л. С. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник для студ. економічних спец. вищ. навч. закладів / Донецький національний ун-т. — Донецьк : ДонНУ, 2005. – ISBN 966-639-229-1.
 45. Слав`юк Р. А. Фінанси підприємств: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Національний банк України; Університет банківської справи. – К. : УБС НБУ, 2007. – 550 c.
 46. Осецький В. Л. Інвестиції та інновації: проблеми теорії і практики. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – 413 c.
 47. Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Питер, 2004. – 400с. – (Учебник для вузов). – Библиогр.: 400 с.
 48. Фатхутдинов Р. А. Стратегический менеджмент: Учебник, 7-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство  «Дело», 2007. - 448 с.
 49. Федулова Л. І. Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика / НАН України; Інститут економічного прогнозування / Л. І. Федулова (ред.). – К.: Основа, 2005. – 550 с.
 50. Фурик В. Г. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. напряму підгот. 0502 – „Менеджмент” всіх спец. / Вінницький національний технічний ун-т – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 131с.
 51. Штангрет А. М. Антикризове управління підприємством: навч. посібник. – Л.: Українська академія друкарства, – 236с.
 52. Яковец Ю. В. Эпохальные инновации ХХІ века 2008. – М.: ЗАО «Издательство Экономика», 2004. – 444с.