11 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ БАКАЛАВРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
 
 

Остаточна оцінка за бакалаврську дипломну роботу виставляється за результатами її захисту перед ДЕК. Захист бакалаврської дипломної роботи оцінюється за національною шкалою, за 5-бальною шкалою та за шкалою ECTS.

При виставленні остаточної оцінки за бакалаврську дипломну роботу члени ДЕК повинні обов'язково враховувати такі моменти:

1) відповідність змісту бакалаврської дипломної роботи вимогам до її написання;

2) оцінку рецензента бакалаврської дипломної роботи;

3) оцінку наукового керівника бакалаврської дипломної роботи;

4) виконання індивідуального графіка написання бакалаврської дипломної роботи;

5) захист бакалаврської дипломної роботи її автором перед членами ДЕК.

Оцінка «відмінно» (за системою ECTS – А) може бути виставлена лише у тому випадку, якщо на захисті студент показав вільне і глибоке володіння змістом бакалаврської дипломної роботи, використовував ілюстративний матеріал, точно і повно відповів на всі задані запитання членів ДЕК, вільно володіє науковою термінологією.

Оцінка «добре» (за системою ECTS –В) виставляється, якщо на захисті студент показав вільне і глибоке володіння змістом бакалаврської дипломної роботи, використовував ілюстративний матеріал, проте, при відповіді на запитання студентом, були допущені незначні неточності, які він не зумів повністю виправити після того, як на них було звернуто увагу з боку членів ДЕК, в основному володіє науковою термінологією.


Таблиця 11.1 – Критерії оцінювання бакалаврської дипломної роботи
Оцінка
За національною За 5 бальною За шкалою
Шкалою шкалою ECTS
  5+  
Відмінно 5 A
  5-  
  4+ В
Добре 4 C
  4-
Задовільно 3+ D
3 E
3-
Незадовільно * FX

Оцінка «добре» (за системою ECTS –С) виставляється, якщо на захисті студент показав, що він в основному володіє змістом бакалаврської дипломної роботи, під час доповіді використовувався ілюстративний матеріал, при відповіді на запитання студентом були допущені незначні неточності, які він однак так і не зумів повністю виправити після того, як на них було звернуто увагу з боку членів ДЕК, в основному володіє науковою термінологією. Під час доповіді використовувався ілюстративний матеріал, в якому теж були деякі помилки та неточності.

Оцінка «задовільно» (за системою ECTS – Д) виставляється, якщо на захисті студент показав, що він в основному володіє змістом бакалаврської дипломної роботи, проте, доповідь містить несуттєві помилки. Під час доповіді використовувався ілюстративний матеріал, в якому теж були деякі помилки та неточності. Відповіді на запитання членів ДЕК були не зовсім чітко сформульовані. Деякі наукові терміни студент вживав не за їх точним призначенням.

Оцінка «задовільно» (за системою ECTS – Е) виставляється, якщо на захисті студент показав, що він в основному володіє змістом бакалаврської дипломної роботи, проте, доповідь була побудована нелогічно і містить помилки. Під час доповіді використовувався ілюстративний матеріал, в якому теж були деякі помилки та неточності і при коментуванні якого студент наражався на певні труднощі, що важко долав. Відповіді на запитання членів ДЕК були нечітко сформульовані. Деякі наукові терміни студент ВИКОРИСТОВІВАВ не за їх точним призначенням.

Оцінка «незадовільно» виставляється, якщо на захисті студент показав, що він не володіє частиною змісту бакалаврської дипломної роботи, його доповідь нелогічна і містить серйозні помилки, а ряд висновків неправильно обґрунтовуються чи взагалі є неправильними. Під час доповіді використовувався ілюстративний матеріал, але змістовно прокоментувати його студент не міг. Відповіді на запитання членів ДЕК були нечіткими і поверховими. Знання наукових термінів незадовільне, за пунктами 1–4 середня оцінка не перевищила «3-».