10 ЗАХИСТ БАКАЛАВРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
 
 

Остаточний варіант оформленої бакалаврської дипломної роботи, підписаний автором, науковим керівником і консультантами, з письмовим відгуком наукового керівника і рецензією подається на кафедру за 10 днів до початку роботи ДЕК із захисту бакалаврської дипломних робіт.

У відгуку наукового керівника оцінюється теоретичний і практичний рівень дослідження, ступінь самостійності виконання, готовність роботи до захисту, відзначаються її достоїнства і недоліки. Виставляється оцінка «відмінно», «добре», або «задовільно». Зразок написання відгуку подано у додатку М.

Рецензентами бакалаврської дипломної роботи можуть бути викладачі вищих навчальних закладів міністерства освіти (за винятком викладачів кафедри, на якій виконана бакалаврська дипломна робота), наукових установ, висококваліфіковані фахівці підприємств.

Рецензія повинна бути написана на бланку установи, де працює рецензент, або завірятися печаткою. У ній рецензентом виставляється оцінка «відмінно», «добре», або «задовільно». Рецензія повинна містити обґрунтування виставленої оцінки за бакалаврську дипломну роботу. Зразок написання рецензії дивись у додатку Н.

Після видачі рецензії в бакалаврську дипломну роботу не дозволяється вносити доповнення і зміни!

Допуск дипломної роботи до захисту завіряється підписом завідувача випускової кафедри і вона, разом з відгуком і рецензією (незалежно від того, яка оцінка роботи дана в ній), подається в Державну екзаменаційну комісію для захисту.

Захист бакалаврських дипломних робіт проводиться на відкритому засіданні ДЕК за участю не менш 2/3 складу комісії. Уся процедура захисту бакалаврської дипломної роботи триває близько 20 хвилин. Для викладу змісту роботи студент готує доповідь, розраховану на 5–8 хвилин. Як правило, вона будується в тій же послідовності, у якій виконана робота. Однак основну частину виступу повинні складати конструктивні розробки, конкретні пропозиції автора. Докладніше обґрунтовуються ті пропозиції, які рекомендуються для впровадження в практику. У процесі доповіді можуть використовуватися заздалегідь написані тези (бажано їх не читати) та ілюстративні матеріали (таблиці, схеми, графіки), які рекомендується демонструвати впродовж захисту бакалаврської дипломної роботи у вигляді роздаткового матеріалу. Кожен вид ілюстративного матеріалу повинен мати свій порядковий номер, його кількість не обмежується.

Після доповіді присутні члени ДЕК задають студенту запитання, на які він дає короткі, чітко аргументовані відповіді. Потім зачитується відгук наукового керівника і рецензія на роботу, з якими студент знайомиться заздалегідь. На захисті бажана присутність наукового керівника і рецензента.

Після закінчення публічного захисту члени ДЕК на закритому засіданні обговорюють результати захисту і більшістю голосів виносять рішення про оцінку роботи за національною шкалою, 5-бальною та за шкалою ECTS. За умови, коли голоси членів ДЕК розділилися порівну, вирішальним для прийняття остаточного рішення є голос голови ДЕК. При незадовільній оцінці бакалаврська дипломна робота не зараховується і диплом про закінчення ВНЗ не видається.

На відкритому засіданні в день захисту голова ДЕК повідомляє рішення про оцінку робіт і про присудження кваліфікації випускникам, що успішно закінчили університет.

Оцінка бакалаврської дипломної роботи, виставлена ДЕК, та рішення ДЕК про присвоєння кваліфікації випускникові оформляються в заліковій книжці секретарем і підтверджуються підписами голови і членів ДЕК.

Бакалаврські дипломні роботи разом з відгуком і рецензією передаються секретареві ДЕК, який їх реєструє у спеціальному журналі навчальної частини, після чого дипломні роботи здаються до архіву університету.