8 ПОРЯДОК ПРОХОДЖННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ТА КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНІЧНОЇ ПРАКТИКИ
 
 

Студенти проходять науково-дослідну та конструкторсько-технологічну практику на 4 курсі впродовж навчального року. Ця практика є важливою складовою написання ними бакалаврської дипломної роботи.

Практика триває два тижні, які визначаються графіком навчального процесу. Окрім того, студенти поєднують проходження практики з навчальним процесом: кожен студент має виділити по 40 годин у кожному теоретичному триместрі у другій половині дня для виконання індивідуального завдання науково-дослідної та конструкторсько-технологічної практики.

Теми індивідуальних завдань з науково-дослідної та конструкторсько-технологічної практики для студентів та їх керівники затверджуються на засіданні кафедри фінансів і кредиту на початку навчального року (до 15-20 вересня). Керівники практики видають затверджені кафедрою індивідуальні завдання студентам на весь період проходження практики з розбиванням її виконання на три етапи:

  • перший етап – з 1 жовтня по 10 грудня – 40 год. у другій половині дня;
  • другий етап – з 1 лютого по 25 квітня – 40 год. у другій половині дня;
  • третій етап – з 27 квітня по 12 травня. Під час цього етапу проходження практики студенти здійснюють підготовку і оформлення загального звіту про виконану ними науково-дослідну роботу за весь термін проходження практики і подають його керівникові для оцінювання, після чого відбувається захист звіту про походження науково-дослідної та конструкторсько-технологічної практики студентом.

Оцінка за практику виставляється керівником практики.  Остаточний підсумок про проходження студентами 4 курсу денної форми навчання науково-дослідної та конструкторсько-технологічної практики підводиться  на засіданні кафедри (до 7 червня).

При невиконанні виданого індивідуального завдання на науково-дослідну та конструкторсько-технологічну практику студент не допускається до складання державного іспиту з  фундаментальних та загальноінженерних дисциплін та до захисту бакалаврської дипломної роботи, що тягне за собою відрахування з університету.

Звіт про науково-дослідну та конструкторсько-технологічну практику повинен місити такі розділи:

  1. Висвітлення теоретико-методологічних питань, які стосуються теми майбутньої бакалаврської дипломної роботи. Для цього мають бути критично проаналізовані існуючі точки зору учених-економістів стосовно трактування  основних економічних категорій та принципів аналізу об'єкта дослідження, висвітлена полеміка економістів з основних проблем теми бакалаврської дипломної роботи і аргументована точка зору автора бакалаврської дипломної роботи з досліджуваних питань. Також у цьому розділі звіту про практику слід охарактеризувати основні існуючі методи проведення економічного та фінансово-економічного аналізу вибраного об'єкта дослідження, їх переваги та недоліки з тим, щоб обґрунтувати свій вибір тих методів і принципів аналізу, що будуть застосовуватись у другому розділі бакалаврської дипломної роботи. При написанні першого розділу звіту про проходження науково-дослідної та конструкторсько-технологічної практики використовується наукова еко­номічна література вітчизняних і зарубіжних авторів (монографії, статті в журналах і ЗМІ) з обов'язковим посиланням на джерела використаної інформації. 
  2. Список літератури (15-25 джерел).

Список літератури обов'язково має містити статті за темою бакалаврської дипломної роботи у наукових економічних фахових виданнях за останні три роки, а також законодавчі та нормативні акти, статистичні збірники та довідники, назви офіційних сайтів, звідки передбачається брати інформацію для написання наукової роботи. При остаточному завершення бакалаврської роботи список літератури студентом звісно може бути доповнено і частково оновлено.

  1. Звітні документи підприємства, що аналізується, за 2 останніх роки і/або статистичні та соціологічні дані за 4-7 останніх роки.

Звіт друкують і скріплюють чи подають у файлі. Формат паперу – А4. Поля: верхнє, нижнє – 2; ліве – 2,5; праве – 1,5; інтервал – 1,5; шрифт – Times New Roman; кегль – 14.

Зразок оформлення титульної сторінки звіту про проходження науково-дослідної та конструкторсько-технологічної практики див у додатку Л.