7 СТРУКТУРА БАКАЛАВРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
 
 

Основні елементи бакалаврської  дипломної роботи:

 • титульний лист (див. додаток В);
 • індивідуальне завдання на бакалаврську дипломну роботу (див. додаток Г);
 • анотація та ключові слова /українською, російською і англійською мовами/ (див. додаток Д);
 • зміст (план) (див. додаток Е);
 • перелік скорочень (за необхідністю);
 • вступ (приблизно 5% тексту рукопису або до 3 с.);
 • основна частина, яка включає, як правило 3 розділи:
 • Розділ 1 – теоретична частина (приблизно 20-28% тексту рукопису або до 20 с.);
 • Розділ 2 – аналітична частина (приблизно 25-32% тексту рукопису або до 25 с.);
 • Розділ 3 – прикладна частина (приблизно 15-20% тексту рукопису або до 15 с.);
 • висновки (приблизно 5% тексту рукопису або до 3 с.);
 • список використаної літератури;
 • додатки обов'язкові (технічне завдання, зразок якого див. у додатку Ж) та довідникові.

Вимоги до індивідуального завдання на бакалаврську дипломну роботу Завдання на бакалаврську дипломну роботу охоплює весь її зміст та включає в себе:

 • назву теми роботи;
 • вихідні дані – законодавчі та нормативні документи, фінансова звітність та статутні відомості об'єкта дослідження, наукові статті, монографії тощо за темою бакалаврської дипломної роботи;
 • короткий зміст основної частини (розділів 13) бакалаврської дипломної роботи.

Завдання на бакалаврську дипломну роботу затверджується завідувачем випускової кафедри і погоджується (для робіт на замовлення) із замовником.

На аркуші завдання також розміщується дата попереднього захисту роботи (проекту) та відведені місця для підписів керівника, рецензента (опонента) та студента.

Вимоги до анотації

В анотації наводиться коротка характеристика основного змісту бакалаврської дипломної роботи та одержаних результатів дослідження. При цьому використовуються переважно прості синтаксичні конструкції, характерні стилю ділових документів та стандартизована термінологія.

Анотація завершується наведенням ключових слів – сталих термінологічних словосполучень, які з позицій інформаційного пошуку визначають смислове навантаження бакалаврської дипломної роботи. Сукупність ключових слів повинна відображати поза контекстом основний зміст наукового дослідження. Ключові слова подаються у називному відмінку, друкуються в рядок, через кому, їх загальна кількість повинна бути в межах п'яти-восьми слів.

Анотація подається українською та перекладається англійською і російською мовами. Іноземні студенти, які мають дозвіл виконувати бакалаврську дипломну роботу російською мовою, анотацію пишуть англійською та українською мовами.

Обсяг анотації – до  сторінки через одинарний інтервал. Всі три анотації розміщуються на одній окремій сторінці після індивідуального завдання на бакалаврську дипломну роботу.


Вимоги до змісту

Зміст розміщують на окремій сторінці, на початку бакалаврської дипломної роботи після анотації. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел та ін.


Вимоги до вступу

Вступ бакалаврської дипломної роботи є відповідальною частиною роботи, у якій коротко викладають оцінку сучасного стану проблеми, відзначаючи практично розв'язані та нерозв'язані задачі, наукові підходи, що існують у даній галузі, провідних вчених і фахівців, світові тенденції розв'язання поставлених задач, обґрунтування доцільності проведення наукових досліджень. У вступі коротко розкривається актуальність теми, чітко формулюється мета дослідження і завдання (відповідно до мети), які треба розглянути, щоб досягти поставленої у бакалаврській дипломній роботі мети.

У вступній частині обов'язково необхідно:

 • розкрити актуальність теми бакалаврської дипломної роботи;
 • розкрити ступінь розробленості теми бакалаврської дипломної роботи у наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів,
 • обґрунтувати необхідність проведення бакалаврського дослідження за обраною науковою темою,
 • визначити об'єкт і предмет дослідження,
 • чітко сформулювати мету і завдання дослідження,
 • описати основні методи дослідження,
 • навести вихідні дані для розробки теми.

Важливо звернути увагу на те, що: розкриття  актуальності теми бакалаврської дипломної роботи не повинно бути багатослівним, оскільки цьому передувала характеристика сучасного стану розвитку явищ, що мають відношення до бакалаврської дипломної роботи.

Метою написання бакалаврської дипломної роботи, як правило, є «удосконалення» або «поліпшення функціонування об'єкта дослідження». Формулювання мети як «дослідження» чи «вивчення об'єкта дослідження» є неправильним, оскільки такі слова характеризують спосіб досягнення мети (тобто удосконалення).

Завдання бакалаврської дипломної роботи, сформовані у вступі, обов'язково формуються за розділами дипломної роботи і мають відповідати завданням, сформованим науковим керівником у бланкові завдання та технічному завданні.

Об'єктом дослідження в бакалаврській дипломній роботі є процес, явище, регіон, галузь, окреме підприємство, що обране для дослідження.

Предметом дослідження є певна частина об'єкта дослідження. Саме на нього спрямована основна увага студента, оскільки предмет дослідження визначає тему бакалаврської дипломної роботи, зазначеної на титульному аркуші як її назва.


ВИМОГИ ДО ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ БАКАЛАВРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Основна частина роботи – це її головна структурна складова, яка містить викладення відомостей про предмет та об'єкт дослідження або розроблення, котрі є необхідними і достатніми для розкриття сутності даної роботи та її результатів. Вона складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів.


Вимоги до розділу 1

Перший розділ бакалаврської дипломної роботи є суто теоретичним і характеризує здатність студента самостійно опрацьовувати літературні джерела за темою дослідження із наступним формуванням висновків.

В цьому розділі висвітлюється методика та загальна концепція вибраної теми дослідження.

На початку розділу визначається економічна сутність досліджуваного процесу, явища, його роль і місце в системі управління підприємством. Аналізуються існуючі точки зору учених стосовно трактування  основних економічних категорій  та принципів аналізу об'єкта дослідження, полеміка економістів з основних проблем теми бакалаврської дипломної роботи і аргументується власна точки зору автора бакалаврської дипломної роботи з питань, що розглядаються.

У розділі необхідно охарактеризувати основні методики, використовувані при здійсненні економічного та фінансово-економічного аналізу обраного об'єкта дослідження, їх переваги та недоліки, сформувати та обґрунтувати власний вибір цих методів та принципів аналізу.

Виклад матеріалу у цьому розділі доцільно будувати за принципом поступового звуження діапазону досліджуваних питань так, щоб логічно виділити і постійно тримати в центрі уваги головну, центральну проблему, що є предметом основного аналізу цієї бакалаврської дипломної роботи;

Під час написання розділу використовується наукова економічна література вітчизняних та зарубіжних авторів (монографії, статті в фахових економічних журналах і ЗМІ), статистична та нормативно-законодавча документація (Конституція України, Закони України, Укази Президента України, Постанови уряду тощо), інформація, отримана у мережі Internet.

Підсумком першого розділу повинен бути стислий висновок, що випливає з досліджуваних питань, аналітичне та практичне вирішення яких стане предметом поглибленого аналізу у розділі 2 і 3 бакалаврської дипломної роботи.

При написанні першого розділу важливо звернути увагу на те, що:

 • не варто переобтяжувати розділ великою кількістю графіків і таблиць (частину з них доцільно винести в додатки);
 • розділ обов'язково повинен містити формули, моделі, які автором будуть використовуватись при написанні аналітичної частини бакалаврського дипломного дослідження;
 • обов'язковим є посилання на джерела використаної інформації;
 • розглянуті теоретичні питання за темою бакалаврської дипломної роботи повинні відображати результати сучасних розробок вчених.

Вимоги до розділу 2

Цей розділ носить аналітичний характер. Його матеріал є логічним продовженням першого (теоретичного) розділу бакалаврської дипломної роботи і відображає взаємозв'язок теорії і практики.

У розділі аналізується фактичний стан проблеми, що вивчається, з наведенням конкретних прикладів. Досить глибоко і цілеспрямовано досліджується та оцінюється діюча практика господарювання, виявляються закономірності і тенденції фінансово-економічного розвитку на основі використання зібраних первинних документів, іншої інформації за поданий в дослідженні період.

Розділ виконується на підставі достовірної інформації про об'єкт дослідження, яким може бути:

 • економічна сфера;
 • економічний регіон;
 • галузь економіки;
 • підприємство (установа, організація тощо) або їх група. 

Інформаційним матеріалом повинні стати:

 • законодавчі та нормативні документи;
 • статистичні дані;
 • дані соціологічних досліджень;
 • конкретні приклади господарської діяльності;
 • дані фінансово-економічної звітності;
 • статутні документи підприємств (установ, організацій) тощо.

У цьому розділі студент повинен показати вміння самостійно аналізувати статистичні дані та інший цифровий матеріал, зібраний під час науково-дослідної і конструкторсько-технологічної практики, узагальнювати його, формулювати висновки і пропозиції.

Результати аналізу розділу є базою для обґрунтування раціональних управлінських рішень, розробки конкретних заходів та пропозицій, виявлення резервів фінансово-економічної діяльності, зміст яких розкривається у наступному – третьому розділі бакалаврської дипломної роботи. 

Якщо об'єктом дослідження бакалаврської дипломної роботи є економічна сфера, то варто вказати:

 • загальну характеристику економічної сфери за останні 5–8 років;
 • виявити особливості розвитку економічної сфери;
 • здійснити поглиблений аналіз економічних показників, які характеризують обрану економічну сферу;
 • здійснити аналіз системи управління економічною сферою.

Якщо об'єктом дослідження бакалаврської дипломної роботи є економічний регіон, то доцільно здійснити аналіз за таким алгоритмом:

 • охарактеризувати досліджуваний регіон в цілому;
 • виявити тенденції та особливості територіальної структури економіки, природних і трудових ресурсів об'єкта дослідження;
 • провести поглиблений аналіз економічних показників за темою бакалаврського дипломного дослідження;
 • проаналізувати систему управління економічним регіоном.

Якщо об'єктом дослідження бакалаврської дипломної роботи є конкретне підприємство (організація), то варто вказати:

 • назву підприємства, історію його розвитку, дату заснування і реєстрації;
 • величину статутного капіталу;
 • мету та предмет діяльності;
 • організаційно-правову форму господарювання;
 • охарактеризувати виробничу діяльність підприємства, його продукцію:

призначення, ринки збуту, конкурентоспроможність,

 • дослідити основних конкурентів та постачальників;
 • описати організаційну структуру підприємства.

На основі даних фінансової звітності здійснюється оцінювання результатів фінансово-господарської діяльності. Проводиться аналіз динаміки системи основних показників фінансово-господарської діяльності підприємства за останні два чи більше років (періодів). Для цього, як правило, розраховують такі основні показники:

 • вартість майна (валюта балансу);
 • чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
 • собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);
 • фінансові результати від операційної діяльності;
 • фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування;
 • величину чистого прибутку (збитків);
 • середню величину оборотних активів і власного капіталу;
 • коефіцієнти платоспроможності та ліквідності;
 • рентабельність основної діяльності (економічної ефективності), власного капіталу тощо;
 • коефіцієнти автономії, маневрування, фінансової стабільності;
 • показник фінансового левериджу;
 • коефіцієнти фінансового ризику, прогнозу банкрутства;
 • інші показники, що не є основним предметом дослідження бакалаврської дипломної роботи

Всього має бути проаналізовано 15–20 показників, які відображають загальну оцінку фінансово-господарської діяльності підприємства і зроблено факторний аналіз впливу окремих показників на фінансово-економічну діяльність підприємства (наприклад, можна зробити факторний аналіз валового прибутку суб'єкта господарювання, обсягу виробництва, рівня рентабельності тощо).

Алгоритм розрахунку основних фінансових показників діяльності підприємства наведено у додатку И.

Після цього, відповідно до теми бакалаврської дипломної роботи, потрібно провести спеціальний поглиблений аналіз фінансово-економічних показників за методикою, що була обрана і обґрунтована студентом в першому розділі роботи, з використанням сучасних методів та прийомів фінансового аналізу: графічного методу, методу експертного оцінювання, балансового методу, факторного аналізу тощо.

Завершується аналітичний розділ висвітленням існуючої системи управління підприємством та виявленням недоліків в організації управління фінансово-господарською діяльністю.

При написанні другого розділу важливо врахувати те, що:

 • загальна інформація про підприємство не повинна бути дублюванням статуту, а результатом опрацювання установчих документів підприємства та іншої наявної інформації;
 • розрахунок показників, які характеризують фінансово-господарську діяльність має супроводжуватись відповідними таблицями та графіками, в яких відображено динаміку зміни розрахованих показників;
 • при проведенні спеціального аналізу за темою бакалаврської дипломної роботи необхідним є посилання на формули попереднього розділу. При цьому сама формула не дублюється, а зазначається її номер.
 • при аналізі організаційної структури підприємства та системи управління за темою бакалаврської дипломної роботи схеми, які характеризують організаційну структуру підприємства в цілому або його окремих підрозділів, наводяться в додатках.

Вимоги до розділу 3

Третій розділ носить прикладний характер. У ньому обґрунтовано викладаються пропозиції та надаються рекомендації студента щодо:

 • подолання виявлених фінансово-економічних та соціальних проблем;
 • перспектив розвитку чи вдосконалення функціонування об'єкта дослідження;
 • запозичення та використання в практичній діяльності передового зарубіжного та вітчизняного досвіду з метою вдосконалення структури управління об'єктом;
 • підвищення загальної ефективності суб'єкта господарювання, якості і конкурентоспроможності продукції тощо.

Пропозиції і рекомендації повинні супроводжуватись математичними фінансовими розрахунками та визначенням очікуваного економічного і соціального ефекту від їх впровадження.

Примірна послідовність викладених пропозицій може бути такою:

 • викладення плану та змісту пропонованих заходів з обґрунтуванням саме їх доцільності з усіх інших можливих альтернативних варіантів прийняття рішень, кожен з яких докладно описується;
 • підрахунок витрат на організацію та впровадження запропонованих заходів;
 • визначення економічного та соціального ефекту, який передбачається одержати у випадку реалізації запропонованих заходів;
 • оптимізація досліджуваної проблеми за допомогою економіко-математичних методів та моделей.

Вимоги до висновків


Висновки розміщуються безпосередньо після основної частини, починаючи з нової сторінки. У них наводять отримані автором особисто основні наукові результати, які розкривають ступінь досягнення мети та завдань бакалаврської дипломної роботи, їх наукову і практичну значущість.

Висновки — результат теоретичного осмислення і критичного оцінювання досліджуваної проблеми.

У висновках перш за все обґрунтовано формулюється наукова новизна дослідження та даються відповіді на завдання, сформульовані у вступній частині роботи. Також оцінюється загальний економічний ефект здійсненого аналізу, викладаються негативні та позитивні моменти практики, обґрунтовується необхідність і доцільність проведення заходів, запропонованих автором роботи, спрямованих передусім на поліпшення функціонування досліджуваного об'єкта.

При розробці пропозицій і рекомендацій звертається увага на їх обґрунтованість, реальність і практичну прийнятність.


Вимоги до списку використаної літератури

 • У список використаних джерел включаються тільки ті видання, що дійсно були використані в процесі написання бакалаврської дипломної роботи (на які були зроблені відповідні посилання в роботі):
 • законодавчі документи,
 • постанови уряду з питань економічної реформи,
 • монографії,
 • статті в періодичній пресі
 • електронні ресурси з інтернету тощо.

Список використаної літератури повинен включати не менше 25–30 найменувань.

Джерела розміщуються в порядку виникнення посилань. Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. (див. додаток К).


Вимоги до додатків

Бакалаврська дипломна робота містить обов'язковий додаток – технічне завдання та довідкові додатки (необов'язкові).

Довідкові додатки повинні підтверджувати окремі положення, висновки та пропозиції автора бакалаврської дипломної роботи.

У додатках вміщують матеріал, який:

 • є необхідним для повноти змісту роботи, але включення його до основної частини може змінити впорядковане й логічне уявлення про роботу;
 • не може бути послідовно розміщений в основній частині роботи через великий обсяг або способи відтворення

Додатки оформлюють відповідно до вимог цього навчально-методичного посібника.

Таблиці, графіки та схеми повинні мати назву і бути пронумеровані.

В основному тексті бакалаврської дипломної роботи обов'язково мають бути посилання на матеріал, що міститься в додатках, і пояснення змісту кожної таблиці, рисунка, схеми тощо, що винесені у додатки.