5 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ БАКАЛАВРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
 
 

З урахуванням того, що бакалаврська дипломна робота у певною мірою має навчальний характер, а з іншого боку є кваліфікаційною роботою студента, містить елементи наукових досліджень, нижче наводиться перелік основних нормативних вимог до її виконання.

 1. Бакалаврська дипломна робота повинна в повному обсязі відображати систему теоретичних і практичних знань, отриманих студентом за фахом і обраною темою.
 2. Бакалаврська дипломна робота повинна мати теоретичне і практичне спрямування.
 3. Розглянуті в роботі теоретико-методологічні питання повинні бути тісно пов'язаними з практикою і доповнюватися статистичною інформацією.
 4. Аналітична (практична) частина роботи повинна виконуватися на підставі всебічного вивчення й аналізу фактичного матеріалу за досліджуваною темою з використанням вітчизняного і зарубіжного досвіду, статистичних даних, фінансово-економічної звітності підприємств та організацій тощо.
 5. В бакалаврській дипломній роботі обов'язковим є використання сучасних інформаційних технологій, подання й обробка економічної інформації;
 6. Бакалаврська дипломна робота, як правило, повинна містити таблиці, схеми, графіки та діаграми, які характеризують позитивні та негативні сторони досліджуваної сфери фінансово-господарської діяльності економічного суб'єкта.
 7. Бакалаврська дипломна робота, яка не містить аналізу цифрового матеріалу, узагальнень практичного матеріалу, ілюстрацій, використаних джерел інформації за останні два роки – не приймається науковим керівником і Державною екзаменаційною комісією до захисту!
 8. Пропозиції та висновки у бакалаврській дипломній роботі повинні бути аргументовані, науково обґрунтовані і мати наукову та практичну цінність.
 9. Бакалаврська дипломна робота повинна бути самостійно виконаною, завершеною науковою працею, ґрунтуватися на проблемній тематиці, відображати різні погляди на досліджувану проблему і аргументовано відображати позицію автора.
 10. Бакалаврська дипломна робота повинна демонструвати знання законодавчих і нормативних актів за темою, стандартів, монографій і наукових статей періодики.
 11. В роботі обов'язковим є використання різних методів та методик аналізу, включаючи економіко-математичні та статистичні методи, застосування передових технологій та комп'ютерної техніки.
 12. Виклад тексту бакалаврської дипломної роботи повинен бути послідовним, формулювання чіткими і стислими, які б виключали можливість суб'єктивних і неоднозначних трактувань окремих положень дипломного дослідження.
 13. Загальний обсяг бакалаврської дипломної роботи повинен бути в межах 60-80 с., починаючи з титульної сторінки і завершуючи висновками включно (не враховуючи списку використаної літератури і додатків, а також таблиць та рисунків, які повністю займають площу сторінки).
 14. Бакалаврська дипломна робота повинна бути оформлена відповідно до вимог цих навчально-методичних вказівок і здаватися в архів університету в твердій обкладинці.

При виборі теми бакалаврської дипломної роботи особливо слід звернути увагу на такі  моменти:

 • актуальність і відповідність теми сучасному стану і перспективам розвитку науки. Під час вибору теми бакалаврської дипломної роботи необхідно враховувати реальні завдання національної економіки;
 • відповідність об'єкта дослідження вибраній темі;
 • відповідність обраного напряму бакалаврського дослідження науково-дослідній роботі викладачів випускової кафедри та науковим проблемам, що вирішуються в межах ВНТУ;
 • наявність замовлень та запитів підприємств і організацій на вибрану тему наукового дослідження;
 • наявність доступу до необхідної статистичної та фінансово-економічної інформації про вибраний об'єкт дослідження;
 • наявність власних напрацювань за цією темою бакалаврської дипломної роботи тощо.