4 ВИБІР ТЕМИ БАКАЛАВРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
 
1.3 Теми навчального матеріалу з дисциплін, які вносяться в екзаменаційні білети

Приблизний перелік тем бакалаврських дипломних робіт формується, затверджується і доводиться до відома студентів випусковою кафедрою. Наведена нижче тематика бакалаврських дипломних робіт носить орієнтовний характер і дозволяє краще зорієнтуватися студенту у виборі та формулюванні теми власного дослідження. Цей перелік уточнюється та поновлюється на початку кожного навчального року з урахуванням змін, що відбуваються у фінансово-економічній теорії та практиці господарювання.

Тему бакалаврської дипломної роботи студент вибирає самостійно, керуючись рекомендаціями випускової кафедри та наданою нею базовою тематикою бакалаврських дипломних робіт на поточний навчальний рік, і з врахуванням специфіки підприємства, яке виступає об'єктом дослідження, замовлень підприємств та організацій, а також своїх наукових пріоритетів, та пріоритетів керівника.

Студент має право також запропонувати свою тему бакалаврської дипломної роботи з належним обґрунтуванням доцільності її розробки і можливості виконання, яка обов'язково повинна бути погоджена з науковим керівником та завідувачем кафедри.

Назва теми повинна бути лаконічною, відповідати змісту роботи. Не допускається дублювання тем дослідження.

Бакалаврські дипломні роботи можуть мати суто навчальний характер, але бажано щоб роботи виконувались на замовлення зовнішнього підприємства чи відповідного підрозділу ВНТУ з укладанням відповідного госпрозрахункового договору (консультування з приводу укладання госпрозрахункового договору та оформлення відповідних документів здійснює кафедра фінансів і кредиту).

Остаточно тема бакалаврської дипломної роботи та науковий керівник затверджуються на засіданні кафедри фінансів і кредиту на основі поданої студентом письмової заяви на ім'я завідувача кафедри, в якій він може також висловити і своє побажання щодо призначення наукового керівника роботи. Зразок написання заяви наведено у додатку Б.

Закріплення за студентом теми бакалаврської дипломної роботи та призначення наукового керівника оформлюються наказом по ВНТУ, після чого уточнення чи зміна теми бакалаврської дипломної роботи допускається лише у виняткових випадках з дозволу наукового керівника.