1 ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» із спеціальності «Менеджмент організацій» спеціалізації «Фінансово-кредитна діяльність»
 
ВСТУП

Державний іспит з економічних дисциплін є завершальною стадією підсумкового контролю знань студентів, які навчаються за спеціальністю «Менеджмент організацій» із спеціалізації «Фінансово-кредитна діяльність».

Іспит проводиться з метою комплексної перевірки рівня теоретичної підготовки спеціалістів III рівня з частини програмного матеріалу загальнотеоретичних і спеціальних економічних дисциплін, їх готовності до самостійної роботи, вміння аналізувати і вирішувати конкретні економічні завдання.

Підсумки складання іспиту є основою для присвоєння студентам-випускникам кваліфікації «Бакалавр з менеджменту» і видачі диплому встановленого зразка для набуття відповідного рівня вищої освіти.

1.1 Порядок проведення державного іспиту

До складання державного іспиту допускаються студенти, які склали і захистили усі передбачені навчальним планом заліки, екзамени і курсові роботи.

Іспит приймає державна екзаменаційна комісія (ДЕК). Склад ДЕК і порядок її роботи затверджуються наказом по університету. Результати роботи ДЕК оформляються протоколами. Розклад проведення іспиту затверджується протоколом з навчальної роботи і доводиться до відома студентів не пізніше, як за місяць до його початку.

Іспит проводиться на відкритому засіданні ДЕК при наявності не менше 2-х її членів. На засідання ДЕК повинні бути надані такі документи:

- наказ про затвердження складу ДЕК;

- протокол засідання ДЕК

- комплект екзаменаційних білетів;

- екзаменаційна відомість;

- програма іспиту;

- розпорядження директора ІнМЕЕЕК про допуск студентів до іспиту.

Іспит проводиться в усній формі. Екзаменаційний білет складається з трьох теоретичних питань, які охоплюють найважливіші розділи економічних дисциплін і двох практичних завдань.

Користування довідковою літературою, окрім документів фінансово-економічної звітності підприємств, на екзамені не передбачено.

1.2 Перелік навчальних дисциплін, матеріали яких містяться в екзаменаційних білетах

Програму державного іспиту складають матеріали таких дисциплін:

- банківський менеджмент.

- бюджетна система України;

- гроші і кредит;

- мікроекономіка;

- організація міжнародного кредитування;

- фінанси;

- фінанси підприємств;

- фінансовий аналіз і звітність.

Всього екзаменаційних білетів – 30. Структура білета.

1. Теоретичне запитання: Фінанси + Мікроекономіка.

2. Теоретичне запитання: Бюджетна система України + Фінанси підприємств + Гроші і кредит.

3. Теоретичне питання: Банківський менеджмент + Організація міжнародного кредитування + Фінансовий аналіз і звітність.

4. Практичне завдання: Фінанси + Мікроекономіка + Фінанси підприємств + Гроші і кредит.

5. Практичне завдання: Фінансовий аналіз і звітність + Банківський менеджмент + Організація міжнародного кредитування.