Лечение в США
Автори:
Злепко С. М., Коваль Л. Г., Гаврілова Н. М., Тимчик І. С.

Навчальний посібник

ГЛОСАРІЙ

Автоматизоване робоче місце (АРМ) (automated workplace) - програмно-технічний
комплекс, призначений для автоматизації якої-небудь діяльності.

АРМ поєднує в собі програмно-апаратні засоби, що забезпечують взаємодію людини з комп'ютером, надає можливість введення інформації і її виведення на екран монітора, принтер інші пристрої. Як правило, АРМ є частиною АСУ.

Адаптація організму (adaptation of organism) (від лат. adaptatio - пристосування) - процес пристосування організму до зовнішніх умов у процесі еволюції, включаючи морфофізіологічну й поведінкову складові. Адаптація може забезпечувати виживаність в умовах конкретного місцеперебування, стійкість до впливу різних факторів.

Антенна решітка (aerials grate) - направлена антена, що складається із сукупності окремих слабонаправлених антен (випромінювальних елементів), розташованих у просторі і збуджених струмами високої частоти таким чином, щоб одержати необхідну діаграму направленості.

АППФК (hardware-software complex physiological) – апаратно-програмний психофізіологічний комплекс, призначений для дослідження психофізіологічних характеристик життєдіяльності і працездатності людини і оцінювання її функціонального стану.

Біологічно активна точка (bioactive point) - біологічно активними точками (БАТ) називають невеликі ділянки (2-10 мм) поверхні шкіри, в яких розміщується велика кількість нервових закінчень.

На сьогодні вченими й фахівцями описано близько 700 БАТ, з них найбільш часто використовуються 140-150.

Випукла гратка (protuberant grate) – відрізняється від лінійної тим, що елементи розміщені на поверхні, яка являє собою частину циліндра.

Волоконно-оптична лінія зв'язку (fibre optical flow line) являє собою волоконно-оптичну систему, що складається з пасивних і активних елементів, призначених для передачі оптичного сигналу по оптоволоконному кабелю.

Датчик, давач (sensor) - первинний перетворювач, елемент вимірювального, сигнального, регулюючого або іншого реєструвального каналу, який забезпечує реєстрацію і при необхідності перетворення біофізіологічних сигналів і потенціалів в електричні сигнали.

Діаграма направленості (diagram of orientation) – це залежність амплітуди вектора напруженості поля антени в рівновіддалених точках віддаленої зони від кутових координат точки спостереження P.

Глікемія (glikemiya ) (від греч. glykys - солодкий і haima - кров) - вміст глюкози в крові. Глікемія як показник життєдіяльності була запропонована французьким фізіологом Клодом Бернаром (1813-1878).

ЕКГ (ECG) — графічне подання різниці потенціалів, що виникають у результаті роботи серця і реєструються на поверхні тіла. На ЕКГ відбивається усереднення всіх векторів потенціалів дії, що виникають у певний момент роботи серця. Звичайно на ЕКГ можна виділити 5 зубців: P, Q, R, S, T. Іноді можна побачити малопомітну хвилю U. Зубець P відображає роботу передсердь, комплекс QRS - систолу шлуночків, а сегмент ST і зубець T - процес реполяризації міокарда.

Електрокардіографія (electrocardiography) - методика реєстрації й дослідження електричних потенціалів, що утворюються при роботі серця. Електрокардіографія являє собою недорогий, але інформативний метод електрофізіологічної інструментальної діагностики в кардіології.

Електромагнітне поле (electromagnetic field) - це фізичне поле, подане як сукупність електричних і магнітних полів, які можуть за певних умов породжувати один одного.

У сучасному формулюванні електромагнітне поле представлено тензором електромагнітного поля, компонентами якого є три компоненти напруженості електричного поля й три компоненти напруженості магнітного поля (або - магнітної індукції), а також чотиривимірним електромагнітним потенціалом.

Електромагнітні хвилі (Hertzian waves) - поперечні хвилі, у яких векторна напруженість електричного й магнітного полів коливаються перпендикулярно до напрямку поширення хвилі.

Ендоскопія (endoskopiya) — спосіб огляду деяких внутрішніх органів за допомогою ендоскопа. При ендоскопії ендоскоп вводиться в порожнину природним шляхом, наприклад, у шлунок - через рот і стравохід, у бронхи й легені - через гортань, у сечовий міхур - через сечівник.

Ефект Кірліана (Effect of Kirlian), ефект Кірліан, Кірліанівске світіння - плазмове світіння електророзряду на поверхні предметів, які попередньо розміщуються в змінному електричному полі високої частоти 10-100 кГц, при якому виникає поверхнева напруга від 5 до 30 кВ між електродом і досліджуваним об'єктом. Ефект, подібний статичному розряду або блискавкам, спостерігається на будь-яких біологічних об'єктах, а також на неорганічних зразках різного характеру.

Відкритий в 1939 році (запатентований в 1949 р.) краснодарським фізіотерапевтом С. Д. Кірліаном (разом із дружиною В. Х. Кірліан).

Здоров'я професійне (professional health) – це властивість організму зберігати задані компенсаторні і захисні механізми, які забезпечують працездатність в усіх умовах, в яких протікає професійна діяльність.

Інтерфейс користувача АРМ (Man-machine interface) – забезпечує змістовну, зручну і оперативну взаємодію користувача з комп'ютером. Використовує, як правило, багаторівневу організацію структури.

Інфрачервона термографія (Infra-red thermography), теплове зображення або теплове відео — це спосіб одержання термограми — зображення в інфрачервоних променях, що показує картину розподілу температурних полів. Термографічні камери, або тепловізори, реєструють випромінювання в інфрачервоному діапазоні електромагнітного спектра і на цій основі створюють термографічні зображення.

ІСІДДА (informative system of instrumental diagnostics of diabetes)– інформаційна система інструментальної діагностики діабету являє собою трирівневу медичну автоматизовану систему для масових обстежень в області діабетології і включає банк клінічних даних реакційну базу даних, пакет статистичних програм для медикобіологічних досліджень.

Інфрачервоне випромінювання (infra-red radiation) - електромагнітне випромінювання, що займає спектральну область між кінцем червоного видимого світла (з довжиною хвилі ? = 0,74 мкм) і мікрохвильовим випромінюванням (? ~ 1-2 мм).

КВЧ терапія (SWF-therapy) - використовує КВЧ випромінювання низької інтенсивності, що не викликає нагрівання від тканин. Саме відсутність теплових ефектів при проведенні КВЧ терапії знімає цілий ряд обмежень, властивих, наприклад, більшості фізіотерапевтичних апаратів: суворі протипоказання за наявності злоякісних новоутворень, доброякісних пухлин, деяких запальних захворювань, вагітності і под.

В результаті дії КВЧ випромінювання змінюються характеристики міжклітинних мембран. Ці зміни передаються у всі системи і структури організму, ініціюють і підтримують процеси мобілізації, нормалізації і одужання організму.

Кільцева антенна решітка (Ring aerials grate ) – це кільцева решітка з незалежним збудженням кожного з концентричних кілець зондуючими імпульсами.

Комп'ютерна томографічна ангіографія (Computer tomography angiography ) - дозволяє одержати детальне зображення кровоносних судин і характер кровотоку в них. При комп'ютерній томографії кровоносних судин за допомогою рентгенівських променів і комп'ютерної обробки створюється пошарове зображення кровоносних судин. Надалі з нього будується тривимірна модель кровоносної системи.

Ангіографія з метою дослідження вен називається флебографія, при дослідженні артерій - артеріографія.

Лінійна сканувальна гратка (line scan grate) – складається з n- елементів, розміщених на одній вісі і для отримання зображення в кожному зондуванні діаграма направленості формується тільки частиною n- елементів гратки.

Літотриптор (litotripter) – медико-технічний комплекс, який забезпечує ультразвукову або рентгенівську локацію та подрібнення за допомогою ультразвуку каменів у нирках, нижніх сечовивідних шляхах, дріблення слинних каменів.

МАСП (MASS) – медична апаратура спеціального призначення – клас біомедичної апаратури, до якого входить апаратура високої інтелектуальної складності, така як комп'ютерні томографи, ультразвукова і тепловізійна діагностична апаратура тощо.

Модуль моніторингу гликемії (module of monitoring of glikemiy) – виконує функцію неперервного і тривалого вираження поточної глікемії, коли на підставі інформації про її рівень отримується сигнал на інфузію інсуліну за умови забезпечення необхідних характеристик перехідних процесів.

Модуль керування глікемією (module of management glikemiy) – це стандартні засоби обчислювальної техніки, що включають центральний процесор, оперативну, зовнішню пам'ять, інтерфейс.

Модуль інфузії інсуліну (module infusion of insulin) – являє собою спеціальний керований насос та інсулінонагнітальну магістраль з пластикової трубки перехідника.

Магнітно-резонансна томографія (Magnetically resonance tomography) - томографічний метод дослідження внутрішніх органів і тканин з використанням фізичного явища ядерного магнітного резонансу, тобто вимірювання електромагнітного відгуку ядер атомів водню на збудження електромагнітних хвиль у постійному магнітному полі високої напруженості їхньою певною комбінацією.

МРТ ангіографія (MRT angiography) - метод одержання зображення судин за допомогою магніторезонансного томографа. Дозволяє оцінювати як анатомічні, так і функціональні порушення. Суть методу полягає в тому, що при опроміненні пацієнта радіохвилями в сильному магнітному полі вивільняється електромагнітна енергія, яка фіксується й обробляється за допомогою комп'ютера. Метод магніторезонансної ангіографії дозволяє одержувати зображення судин без використання рентгеноконтрастних засобів, хоча для одержання ще більш чіткого зображення можуть застосовуватися особливі контрастні речовини.

Некогерентна решітка з роздільним скануванням (non-coherent grate is with a separate scan-out) – решітка, в якій кожний елемент здійснює сканування заданої області окремо від інших, після чого інформація, яка отримана елементами, об'єднується .

Особистісний фактор (Personality factor) - це складова, органічна суб'єктивна частина людського фактора, коли йдеться про розвиток соціально-психологічних, фізіологічних і фізичних факторів, якими оцінюються особистості в конкретній професійній діяльності.

П'єзоелектричний ефект (Piezoelectric effect ) - ефект виникнення поляризації діелектрика під дією механічних напруг (прямий п'єзоелектричний ефект). Існує й зворотний п'єзоелектричний ефект - виникнення механічних деформацій під дією електричного поля.

Прямий і зворотний п'єзоелектричні ефекти спостерігаються в тих самих кристалах - п'єзоелектриках. Обидва ефекти відкриті братами Жаком і П'єром Кюрі в 1880-1881 р.

Позитронно-емісійна томографія (Positron-emission tomography), вона ж двофотонна емісійна томографія - радіонуклідний томографічний метод дослідження внутрішніх органів людини або тварини. Метод заснований на реєстрації пари гамма-квантів, що виникають при анігіляції позитронів.

Поліпроцесор (Poliprocesor) – складається з декількох мікропроцесорів, що можуть виконувати різні обчислювальні і корегувальні функції за допомогою введених у запам'ятовуючий пристрій константа.

Призначення АРМ (Setting AW) – візуалізація зображень на екрані монітора, забезпечення користувача інструментарієм для ефективного аналізування та інтерпретації медичних зображень.

Програмне забезпечення АРМ (Software AW) – включає системне ПЗ, а також спеціалізоване програмне забезпечення проведення автоматизованого аналізування медичного зображення.

Психологічна сумісність (Psychological compatibility) - це здатність членів групи чи колективу до спільної продуктивної діяльності, що базується на їх оптимальному поєднанні.

Психофізіологічний добір (Psychical-physiology selection) кадрів дає змогу підвищити надійність і безпеку діяльність спеціалістів, їх професійний рівень, зменшити професійну захворюваність та плинність кадрів, створити умови для психологічної сумісності працівників у колективі.

Рефлексотерапія (Reflex-therapy) – сукупність методів, що використовують різні види впливу, у тому числі й фармакологічні, на певні ділянки тіла людини з відмінними фізичними та біохімічними характеристиками. Саме людина в цілісному психофізичному аспекті, а не окрема хвороба, перебуває в полі зору лікаря – рефлексотерапевта.

Рентгенівська комп'ютерна томографія (X-ray photography computer tomography) - метод неруйнівного пошарового дослідження внутрішньої структури об'єкта за допомогою його багаторазового просвічування в різних пересічних напрямках.

Випромінюючі діоди (Light-emitting diode) - світлодіод або світловипромінюючий діод - напівпровідниковий прилад, що випромінює некогерентне світло при проходженні через нього електричного струму. Випромінюване світло лежить у вузькому діапазоні спектра, його колірні характеристики залежать від хімічного складу використаного в ньому напівпровідника. Вважається, що перший світлодіод, що випромінює світло у видимому діапазоні спектра, був виготовлений в 1962 році.

Скринінг (screening) - загальна назва методів спеціальних перевірок, обстежень у медицині, біохімії тощо.

У медицині під скринінгом розуміють проведення простих та інформативних обстежень великих груп населення з метою виділення груп ризику розвитку тієї чи іншої патології.

Тепловізор (Warmlyvision) – пристрій для спостереження за розподілом температури досліджуваної поверхні. Розподіл температури відображається на дисплеї (або в пам'яті) тепловізора як колірне поле, де певній температурі відповідає певний колір. Як правило, на дисплеї відображається діапазон температури видимої в об'єктив поверхні.

Технічне забезпечення АРМ (Technical providing of AW) – потребує персональний комп'ютер, монітор, друкуючий пристрій, інтерактивні засоби для зв'язку користувача з комп'ютером, зовнішні інтерфейси тощо.

Ультразвук (Ultrasound) - звукові коливання із частотами вище верхнього порога чутливості людини, який у більшості людей перебуває в діапазоні від 16 до 20 кГц.

Частота надвисокочастотних ультразвукових хвиль, застосовуваних у промисловості й біології, лежить у діапазоні декількох МГц. Фокусування таких пучків звичайно здійснюється за допомогою спеціальних звукових лінз і дзеркал. Ультразвуковий пучок з необхідними параметрами можна одержати за допомогою відповідного перетворювача. Найпоширеніші - керамічні перетворювачі з титанату барію.

Ультразвукові дослідження (Ultrasonic researches) - неінвазивне дослідження організму людини за допомогою ультразвукових хвиль.

Ультрафіолетове випромінювання (Ultraviolet) - електромагнітне випромінювання, яке займає діапазон між видимим і рентгенівським випромінюванням. Діапазон умовно ділять на ближній (380-200 нм) і дальній, або вакуумний, (200-10 нм) ультрафіолет.

Фотоелектронний помножувач (Photoelectronic multiplier) - електровакуумний прилад, у якому потік електронів, випромінюваний фотокатодом під дією оптичного випромінювання (фотострум), підсилюється в помножувальній системі в результаті вторинної електронної емісії; струм в колі анода (колектора вторинних електронів) значно перевищує первинний фотострум (звичайно в 105 разів і вище). Уперше був запропонований і розроблений Л. А. Кубецьким в 1930 – 1934 р.р.

Цифрова рентгенографія (Digital sciagraphy) - вид дослідження внутрішньої структури біооб'єктів, зображення яких проектуються за допомогою рентгенівських променів на спеціальну плівку або папір. Найчастіше застосовується в медицині для діагностики різних органів на наявність переломів, захворювань і т.д.

Цифрова субстракційна ангіографія (Digital substraction angiography) - метод контрастного рентгенологічного дослідження кровоносних судин. Застосовується в рентгенографії, рентгеноскопії, комп'ютерній томографії. Ангіографія вивчає функціональний стан судин, об'ємного кровотоку й стан патологічного процесу.

Цифрова флюрографія (X-ray pulmonate) – вид дослідження біооб'єктів, результатом якого є зображення у вигляді масиву цифрових даних – файлу. Як світлочутливий матеріал застосовується електронний пристрій - матриця.

Зображення, подане в цифровому вигляді, призначене для подальшої обробки на комп'ютері (або на іншій цифровій техніці).

Шлунково-кишковий тракт (Gastroenteric highway) - система органів людини, яка призначена для переробки й виділення з їжі поживних речовин, всмоктування їх у кров і видалення з організму неперетравлених залишків.

Штучна бета-клітина (Artificial b-cage) - комплекс медичної техніки для автоматичної і неперервної тривалої інфузії інсуліну за принципом зворотного зв'язку.

Ядерний магнітний резонанс (Nuclear magnetic resonance) - резонансне поглинання електромагнітної енергії речовиною, що містить ядра з ненульовим спіном у зовнішньому магнітному полі, яке обумовлене переорієнтацією магнітних моментів ядер.

Явище магнітного резонансу було відкрито в 1945-1946 р.р. двома незалежними групами вчених Ф. Бліх і Е. Перселл .

ЗМІСТ