Економічна наука ставить за мету, по-перше, придбати знання для самої себе і, по-друге, проливати світло на практичні питання. Це не означає, що необхідно безпосередньо орієнтуватися на практичне застосування результатів дослідження. Наукові досягнення повинні будуватися не в розрахунку на практичні цілі, досягненню яких вони сприяють, а у відповідності із змістом самого предмету, якому вони присвячені.

Альфред Маршалл

     Передмова

Становлення вітчизняного цивілізованого ринкового методу господарювання вимагає підготовки нової генерації фахівців ринкового мислення, які були б здатні розуміти, осмислювати економічні явища і процеси, що відбуваються на макроекономічному рівні, володіти економічними методами ефективного впливу на розвиток економіки.

Завдання макроекономічної науки полягає в тому, щоб на основі економічного аналізу систематизувати, пояснити та узагальнити факти, які стосуються механізму функціонування ринкового господарства в цілому, і визначити основні ефективні напрями чи моделі його розвитку на перспективу. Саме це обумовлює об'єктивну необхідність і значимість набуття глибоких знань основних положень макроекономічної теорії майбутніми фахівцями в галузі економіки, фінансів, менеджменту і бізнесу. Розуміння процесів і явищ, що відбуваються на макроекономічному рівні, знання законів макроекономіки стає запорукою поглиблення ефективних ринкових перетворень в Україні, запорукою підприємницького успіху кожного суб'єкта ринкових відносин.

У цьому посібнику викладені основи макроекономічної теорії, що дає можливість самостійно вивчати її широкому колу читачів, насамперед студентам, які отримують фахову економічну освіту. Макроекономіка не може дати готових економічних рецептів. Довкола основних проблем макроекономіки й досі точаться дискусії. Тому тим, хто вивчає цю науку, треба глибоко і критично осмислювати макроекономічні явища і процеси.

На відміну від інших навчальних посібників, які вийшли раніше із друку, даний посібник має ряд особливостей. Насамперед, як систематизований курс макроекономіки, він є навчально-методичним комплексом: у структурі кожного розділу відповідно до узвичаєної світової практики виділені теоретична частина, основні поняття, питання для самоперевірки знань, твердження для оцінки їх вірності, тести, практичні завдання, наведена рекомендована навчальна література. Автор зосереджується на найбільш складних питаннях кожної теми. Порівняно меншою мірою розглядаються ті проблеми, що досить докладно викладені у виданнях, що раніше вийшли українською мовою. Така систематизація теоретичного й навчально-методичного матеріалу дозволяє використовувати даний посібник одночасно як для розширення теоретичної бази знань, так і для придбання необхідних навичок практичної роботи з макроекономічними моделями.

Іншою характерною рисою посібника є те, що зўясування багатьох категорій проводиться автором не тільки в загальноекономічному аспекті, але й з урахуванням специфіки здійснення того або іншого економічного явища в перехідній економіці, у тому числі й українській. Це дає можливість моделювати ринкові процеси, використовуючи подібні підходи до вивчення сучасної макроекономіки в аналізі економічної політики держави.

Третя відмінна риса даного видання – його універсальність, що дозволяє читачу орієнтуватися практично в будь-яких перекладених на українську мову курсах макроекономіки, у різноманітних вступних курсах “Економіка”.

Матеріал викладається автором в доступній формі, із використанням графічних методів аналізу й елементарного математичного апарату, що дозволяє читачу розібратися в динаміці кількісних аспектів економічних процесів.

Серйозною методичною підмогою є постановка проблемних питань для самоперевірки знань, ретельний підбір типових тестів, оцінкових суджень та практичних завдань з кожної теми курсу, а також практикум розвўязання макроекономічних завдань

Даний посібник може бути використаний студентами, що вивчають як вступний, так і розгорнутий курс макроекономічної науки. Його винятково зручна для читача доступність та логічність викладу, наявність навчально-методичних додатків робить посібник дуже корисним і для самостійного засвоєння курсу макроекономіки. Матеріал, що викладається в посібнику, відповідає державним освітнім стандартам вищої школи України.

При написанні посібника використаний узагальнений чималий авторський досвід викладання макроекономічної дисципліни на кафедрі менеджменту і моделювання в економіці Вінницького державного технічного університету, а також в процесі викладання курсу макроекономіки у Вінницькому інституті економіки Тернопільської академії народного господарства та в Харківській державній академії міського господарства. При підготовці навчального посібника використано широке коло джерел – оригінальні розробки автора, перекладні і вітчизняні видання. У виданні узагальнено авторський навчально-методичний досвід викладання курсу макроекономіки як студентам, так і слухачам, що здобувають другу вищу економічну освіту.

Висловлюю щиру вдячність рецензентам, які зробили свої конкретні зауваження, цінні поради і побажання в систематизації навчального матеріалу, організації та формуванні логічної структури посібника; редактору, за кропітку роботу по формуванню мовностилістичної якості посібника.

Бажаю Вам успіху у вивченні складної, але надзвичайно цікавої захоплюючої науки – макроекономіки.