7. ЛІТЕРАТУРА

1.   Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України, 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22, ст. 144.
2.    Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України, 2003, №№ 40-44, ст. 356.

3.    Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.91 зі змінами та доповненнями, № 1576-ХІІ // Відомості Верховної Ради, 1991. –
№ 49.

4.    Закон України «Про акціонерні товариства» // Відомості Верховної Ради України, 2008. – №  50–51, ст. 384.

5.    Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV // Відомості Верховної Ради України, 2006. – № 31.

7.    Євтушевський В. А. Основи корпоративного управління : навч. посібник / В. А. Євтушевський. – К. : Знання-Прес, 2002. – 317 с.

8.    Задихайло Д. В. Корпоративне управління : Навчальний посібник / Задихайло Д. В, Кібенко О. Р., Назарова Г. В. – Харків : Еспада, 2003. – 688 с.

9.    Козаченко Г. В. Корпоративне управління : підручник для вузів / Г. В. Козаченко, А. Е. Воронкова. – К. : Лібра, 2004. – 368 с.

10.  Козаченко Г. В. Основи корпоративного управління : навч. посібник / Козаченко Г. В., Воронкова А. Е., Коренєв Е. Н. – Луганськ : Вид. СНУ, 2001. – 480 с.

12. Кибенко Е. Р. Корпоративное право Украины : учебное пособие /
Е. Р.  Кибенко. – Харьков : Эспада, 2001. – 288 с.

13. Небава М. І. Теорія корпоративного управління: вузлові питання :
навч. посібник / М. І. Небава. – К. : Центр навч. літ-ри, 2004. – 295 с.

14.  Принципи корпоративного управління України – К. : ДКЦПФР, 2008. – 35 с.

15.  Штерн Т. Ю. Корпоративне управління : навч. посібник для студентів спеціальності 8.050201 «Менеджмент організацій» / Т. Ю. Штерн. –  Харків : ХНАМТ, 2009. – 278 с.

 

 Корисні посилання в мережі Internet:

1. http://www.ssmsc.gov.ua/ – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

2. www.corporation.com.ua – Корпоративне управління.

3. http://www.vlasnasprava.info/ua/ – Власна справа.

4. http://www.corp-gov.ru/ – Корпоративное управление в России.

5. http://www.c-culture.ru/ – Корпоративная культура.

6. http://www.cfin.ru/ Корпоративный менеджмент: теория и практика.

7. http://www.rid.ru/ – Российский институт директоров.

8. http://www.finmarket.biz/ – Финансовый рынок.

9. http://www.nand.ru/ – Ассоциация независимых директоров.