5. Приклади бібліографічних записів

 

     Офіційні документи: закони, укази, постанови

1. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України, 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22, ст. 144.
2. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України, 2003, №№ 40-44, ст. 356.

3. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.91 зі змінами та доповненнями, № 1576-ХІІ // Відомості Верховної Ради, 1991. – № 49.

4. Закон України «Про акціонерні товариства» //
Відомості Верховної Ради України, 2008. – №  50–51, ст. 384.

5. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV // Відомості Верховної Ради України, 2006. – № 31.

     Книги:

1. Євтушевський В. А. Основи корпоративного управління : навч. посіб- ник / В. А. Євтушевський. – К. : Знання-Прес, 2002. – 317 с.

2. Козаченко Г. В. Корпоративне управління : підручник для вузів /
Г. В. Козаченко, А. Е. Воронкова. – К. : Лібра, 2004. – 368 с.

3. Небава М. І. Теорія корпоративного управління: вузлові питання : навч. посібник / М. І. Небава. – К. : Центр навч. літ-ри, 2004. – 295 с.

     Статті:

1. Євтушевський В. А. Особливості розвитку транснаціональних корпорацій в сучасних умовах / В. А. Євтушевський, О. В. Євтушевська // Теорії мікро- макроекономіки : зб. наук. праць. – Вип. 15. – К. : Академія муніципального управління, 2004. – С. 12–18.

2. Євтушевська О. В. Інноваційні складові вітчизняної корпоративної культури / О. В. Євтушевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : зб. наук. праць. – Вип. 99-100. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2008. – С. 25–27.

Конференції:

1. Євтушевська О. В. Вплив фінансової кризи на розвиток корпоративного сектора в Україні / О. В. Євтушевська // Суперечності та перспективи розвитку фінансової системи України в умовах світової економічної кризи. Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, 2009. – С. 129–131.

Автореферати дисертацій:

1. Євтушевська О. В. Розвиток корпоративних відносин в ринковій економіці: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / О. В. Євтушевська. – Київ, 2010. – 20 с.

Електронні ресурси:

1.     АКН: Звіт. Програма складання регулярного річного звіту для подання до ДКЦПФР (для приватних акціонерних товариств) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.corporation.com.ua – сайт Українського інституту розвитку фондового ринку. – Назва з екрана.

2.     Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі : електронні ресурси в науці, культурі та освіті [Електронний ресурс] : / Л. Й. Костенко,
А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник.
2010. № 4. С. 43. Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/ articles/2010/03klinko.htm. – Назва з екрана.