2. НАВЧАЛЬНА Програма з курсу «Корпоративне управління»

 

Тема 1. Передумови розвитку та сутність корпоративного управління

Необхідність та передумови розвитку корпоративного управління на сучасних корпоративних підприємствах. Еволюція теоретичних підходів до корпоративного управління. Теорії корпоративного управління: теорія агентів та стейкхолдерів. Різноманітність підходів до визначення сутності корпоративного управління. Сутність корпоративного управління у широкому та вузькому розумінні. Основні постулати теорії корпоративного управління. Основні завдання корпоративного управління. Відмінність корпоративного управління від загального менеджменту.

Тема 2. Учасники корпоративних відносин

Відносини власника і менеджера. Акціонери, їх статус, загальна характеристика прав та обов’язків. Групи акціонерів та їх участь в управлінні акціонерним товариством. Контрольний пакет акцій і контроль над діяльністю акціонерного товариства. Типові порушення прав акціонерів. Захист прав акціонерів. Торговці цінними паперами та організатори торгівлі як учасники корпоративного управління. Роль Національної депозитарної системи України у корпоративному менеджменті. Корпоративне управління і держава.

Тема 3. Загальна система органів управління сучасним акціонерним товариством

Загальні збори акціонерів як вищий орган управління акціонерним товариством: компетенція та організаційні засади проведення. Правління акціонерного товариства: компетенція, порядок створення та роботи. Суть і функції ревізійних органів в акціонерному товаристві. Особливості діяльності, роль та функції корпоративного секретаря.

Тема 4. Принципи та стандарти корпоративного управління

Загальна характеристика принципів корпоративного управління. Сут- ність принципів корпоративного управління ОЕСР. Принципи Міжнарод- ної мережі з корпоративного управління. Принципи корпоративного управ- ління ЄБРР. Принципи корпоративного управління Конфедерації Європей- ських Асоціацій Акціонерів. Принципи корпоративного управління в Україні. Кодекси корпоративного управління в акціонерних товариствах.

Тема 5. Моделі корпоративного управління

Сутність та основні ознаки моделі корпоративного управління. Англо-американська модель. Особливості формування органів управління. Роль менеджменту в американських корпораціях. Континентальна (німецька) модель. Специфіка корпоративного управління в Європі. Роль банків в корпоративному менеджменті. Японська модель. Поняття кейрецу. Роль уряду в управлінні корпораціями. Особливості становлення моделі корпоративного управління в Україні.

Тема 6. Корпоративний контроль

Сутність і форми корпоративного контролю. Ринок корпоративного контролю. Сегменти та учасники ринку корпоративного контролю. Процеси ринку корпоративного контролю (реорганізація, злиття, поглинання, виділення, розділення). Рівень корпоративного контролю. Класифікація процесів злиття та поглинання. Характеристика процесів злиття та поглинання з точки зору узгодженості, направленості, галузевості, географії, національності; з точки зору вартості, інструментарію, джерел фінансування, завершеності, відкритості та звітності.

Тема 7. Корпоративні конфлікти

Природа корпоративних конфліктів в акціонерних товариствах. Типологія корпоративних конфліктів. Шляхи подолання корпоративних конфліктів в сучасних акціонерних товариствах. Конфлікт інтересів в корпоративному управлінні.

Тема 8. Корпоративна культура

Поняття корпоративної культури. Механізм формування корпоративної культури. Культурні та соціально-поведінкові складові формування корпоративної культури акціонерних товариств. Особливості корпоративної культури у вітчизняних акціонерних товариствах.

Тема 9. Оцінювання ефективності корпоративного управління акціонерним товариством

Визначення сутності та умови ефективності корпоративного управління  акціонерними товариствами. Методичні інструменти оцінювання економічної ефективності корпоративного управління акціонерним товариством (якісні та кількісні методи). Вплив ефективності корпоративного управління на інвестиційну привабливість підприємства. Використання індексів і рейтингу корпоративного управління у національній та світовій практиці.

Плани практичних занять

 

Тема 1. Господарські товариства як основа ринкової економіки

1. Суть, економічні риси, види та порядок створення господарських товариств. Некорпоративні господарські товариства.                                                                                                                                               

2. Суть, види та особливості діяльності акціонерних товариств.

3. Нормативно-правове регулювання акціонерних товариств в Україні.

 

Тема 2. Корпоративне управління і держава

1. Взаємозв’язок корпоративного управління і держави.

2. Держава як суб’єкт корпоративного управління.

3. ФДМУ: роль і значення у корпоративному управлінні.

4. ДКЦПФР: місце та роль у корпоративному управлінні.

 

Тема 3. Загальні збори акціонерів як вищий орган управління

акціонерним товариством

1. Компетенція загальних зборів акціонерів.

2. Скликання та підготовка до проведення загальних зборів акціонерів.

3. Організаційні засади проведення загальних зборів акціонерів.

4. Роль корпоративного секретаря у проведенні загальних зборів акціонерів.

 

Тема 4. Принципи та стандарти корпоративного управління у

розвинутих країнах світу

1. Принципи та національні стандарти корпоративного управління у США.

2. Корпоративне управління в Нідерландах.

3. Німецький кодекс корпоративного управління.

4. Швейцарський кодекс найкращої практики корпоративного управління.

 

Тема 5. Модель корпоративного управління в Україні

1. Особливості становлення моделі корпоративного управління в Україні.

2. Основні риси вітчизняної моделі корпоративного управління.

3. Порівняльна характеристика моделей корпоративного управління.

 

Тема 6. Розкриття інформації про акціонерне товариство

1. Інформаційна політика акціонерного товариства (умови, система, рівні розкриття інформації).

2. Розкриття інформації акціонерного товариства про розміщення цінних паперів.

3. Розкриття регулярної та особливої інформації про емітента.

 

Тема 7. Дивідендна політика

1. Дивідендна політика: сутність та форми реалізації.

2. Фактори, що визначають дивідендну політику.

3. Порядок виплати дивідендів.

4. Дивідендна політика і регулювання курсу акцій.