1. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ В ГАЛУЗІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Перелік знань, якими повинні оволодіти магістри, вивчаючи курс «Корпоративне управління»

Ø  Суть системи корпоративного управління, місце корпоративного управління в загальній системі управління підприємством;

Ø  зовнішні та внутрішні чинники, що впливають на систему корпоративного управління;

Ø  економічні і правові засади діяльності органів, що здійснюють корпоративне управління підприємством;

Ø  організація, функції та повноваження загальних зборів акціонерів, спостережної ради, правління, ревізійної комісії;

Ø  поняття і роль міжнародних стандартів корпоративного управління у підприємницькій діяльності;

Ø  характеристика та елементи моделей корпоративного управління;

Ø  типи, категорії та характерні ознаки акцій як пайових цінних паперів акціонерного товариства;

Ø  поняття корпоративних фінансів, управління фінансовими ресурсами, дивідендна політика акціонерного товариства;

Ø  інформаційний менеджмент в системі корпоративного управління;

Ø  визначення відкритої, конфіденційної, таємної інформації, способи поширення інформації;

Ø  сутність, задачі, форми реорганізації акціонерних товариств;

Ø  визначення ефективності корпоративного управління, корпоративні рейтинги.

     

      Перелік вмінь та навичок, які повинні бути сформовані у магістрів в процесі вивчення курсу «Корпоративне управління»

Загальнофункціональні вміння та навички

Ø  Проводити аналіз системи корпоративного управління акціонерним товариством;

Ø  впроваджувати міжнародні стандарти в практику корпоративного управління українськими підприємствами;

Ø  формувати органи управління акціонерного товариства згідно з їхніми функціями та установчими документами;

Ø  володіти фінансовими механізмами корпоративного управління;

Ø  аналізувати структуру володіння акціями і види контролю за акціонерною власністю;

Ø  вміти формувати вимоги до розкриття інформації в акціонерному товаристві;

Ø  застосовувати та розробляти критерії оцінювання ефективності корпоративного управління на підприємстві.

Фундаментальні вміння та навички

Ø  Відбирати найбільш придатні методи, способи, форми акціонування підприємств;

Ø  аналізувати існуючу структуру власності, систему контролю над підприємством в умовах розмежування функцій управління та володіння;

Ø  володіти методами та засобами прийняття управлінських рішень в системі корпоративного управління;

Ø  засвоїти методи і процедури реорганізації акціонерних товариств.

 

Предметно-видові вміння та навички

Ø  Розробляти положення про органи управління акціонерних товариств;

Ø  вміти формувати структуру управління підприємством акціонерної форми власності;

Ø  розробляти функціональні обов'язки посадових осіб акціонерного товариства;

Ø  проводити аналіз фінансового стану акціонерного товариства;

Ø  впроваджувати методи захисту прав акціонерів та контролю за акціонерною власністю;

Ø  складати план заходів підготовки і проведення загальних зборів акціонерів;

Ø вміти підготовити та провести засідання правління, ревізійної комісії, спостережної ради акціонерного товариства.