Вступ

 

Поглиблення ринкових реформ в економіці України на мікро- і макрорівнях потребує подальшого вдосконалення формування корпоративного сектору як базового серед різноманітних організаційно-правових форм господарювання, який налічує сьогодні майже 29 тисяч акціонерних товариств.

Корпоративні відносини, що склалися в межах вітчизняного акціонерного сектору, створюють потужний організаційно-економічний потенціал. Фактично, корпорації є рушійною силою перетворень в національній економіці. Водночас, динамічний розвиток корпоративних відносин є одним з найбільш суттєвих наслідків становлення ринкової економіки.  

Корпоративне управління – це система впливу на учасників корпоративних відносин з метою ефективного використання об'єднаного капіталу. У межах цієї системи створюються економічні, соціальні, правові відносини між власниками (акціонерами), менеджерами, працівниками, органами управління та іншими зацікавленими сторонами щодо ефективного управління корпорацією. Головними характерними рисами ефективного корпоративного управління визнаються прозорість (розкриття) фінансової інформації та інформації про діяльність товариства; здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу; всебічний захист прав і законних інтересів акціонерів; незалежність контрольного органу (спостережної ради) у визначенні стратегії товариства, моніторингу його діяльності.

Для системи вітчизняних корпоративних відносин характерна значна кількість проблем, пов’язаних як з об’єктивними причинами, так і з суб’єктивними прорахунками. До основних проблем розвитку корпоративних відносин сьогодні можна віднести: недосконале законодавство, незбалансоване державне управління, недотримання прав міноритарних акціонерів, неефективна дивідендна політика, відсутність розвиненого фондового ринку. 

Вітчизняні корпоративні відносини розвиваються в складних економічних умовах. Нестабільність системи господарювання виявляється у коливаннях економічної кон’юнктури, яка поглиблюється кризовими явищами в економіці. На думку деяких дослідників, корпоративні відносини в Україні перебувають на етапі свого становлення. Стан деяких галузей господарства не завжди відповідає динаміці розвитку корпоративних відносин. Функціонування останніх випереджає ступінь розвиненості інституційного середовища, в якому вони діють, зокрема це виявляється у незбалансованій діяльності органів влади стосовно учасників корпоративних відносин, низькому рівні корпоративної культури, наявності зловживань у межах вітчизняного корпоративного сектору.

Отже, рівень розвитку корпоративних відносин в Україні у сучасних економічних умовах є доволі невисоким. Потребують суттєвого вдосконалення правові та фінансові аспекти діяльності акціонерних товариств в Україні, які, своєю чергою, повинні базуватися на прогресивних підходах до побудови власне організаційних структур управління. Досвід розвинених країн доводить ефективність діяльності акціонерних товариств за умови раціонального використання різноманітних фінансових інструментів у поєднанні з правильно вибраною стратегією розвитку корпорації.

Створення належної системи корпоративного управління стало важливою складовою структурної трансформації економіки, що зумовило розробку і впровадження поспіль уже 10 років навчальної дисципліни «Корпоративне управління» у програму підготовки фахівців за спеціальністю «Менеджмент організацій».

Введення у навчальні програми підготовки менеджерів окремого курсу з корпоративного управління дозволило інтегрувати в собі попередньо здобуті студентами знання з різних галузей економіки та управління, на основі чого студенти спеціалітету чи магістратури оволодівають теоретичними знаннями та одержують практичні навички щодо організаційних, правових і фінансових аспектів діяльності акціонерних товариств.

В результаті ґрунтовного вивчення курсу корпоративного управління та виконання наукової курсової роботи магістранти оволодівають такими знаннями: сутність, принципи та моделі корпоративного управління; національна правова база корпоративного управління; види цінних корпоративних паперів, форми випуску, процедура емісії; учасники корпоративних відносин та органи корпоративного управління; права та обов'язки акціонерів; особливості фінансового менеджменту та фінансового аналізу в системі корпоративного управління; причини та процедура банкрутства корпорацій;

уміють: підготувати статут та засновницькі документи акціонерного товариства; розрахувати ринкову вартість акцій; підготувати документи для проведення загальних зборів; розрахувати величину дивідендів; проаналізувати фінансову звітність акціонерного товариства та оцінити його фінансовий стан тощо.

В цьому навчально-методичному комплексі подані основні кваліфікаційні вимоги в галузі корпоративного управління; розміщена навчальна програма та плани семінарських занять з курсу; роз’яснено методологію і технологію виконання курсової роботи, наведена приблизна тематика курсових робіт з корпоративного управління; зазначені приклади оформлення змісту, написання вступу і формування висновків до курсової роботи як складових її архітектоніки; наведений алгоритм вимог до оформлення курсової роботи, визначені та наведені поради до оформлення бібліографії. В посібнику також систематизовані зміни в діяльності корпоративних підприємств у зв’язку з прийняттям Закону України «Про акціонерні товариства», наведений словник сучасних понять і термінів у світлі нового Закону.

Основною метою даного навчально-методичного посібника є засвоєння узагальнених в теорії і практиці вітчизняного корпоративного управління знань з урахуванням специфіки становлення акціонерної власності у ринкових відносинах, вироблення в процесі виконання курсової роботи практичних навичок в прийнятті оптимальних рішень стосовно управління, організації, регулювання та мотивації всіх учасників корпоративних відносин.

Отже, після вивчення теорії і практики корпоративних вітчизняних відносин і виконання та захисту курсової роботи магістранти умітимуть:

Ø оцінювати економічну значимість, соціальну відповідальність і ефективність виробничої та управлінської корпоративної діяльності;

Ø визначати фінансові результати діяльності акціонерних товариств;

Ø відпрацьовувати варіанти, оцінювати та приймати оптимальні управлінські рішення з удосконалення управління виробництвом і персоналом;

Ø проводити аналіз організації виконання управлінських рішень і контроль за їх виконанням;

Ø вести аналіз якості управління з позицій ефективності виробництва.

Таким чином, в результаті вивчення дисципліни студенти будуть знати та вміти використовувати:

Ø теоретичні основи корпоративного управління;

Ø принципи корпоративного управління в сучасних умовах;

Ø особливості сучасних моделей корпоративного управління;

Ø  міжнародний та вітчизняний досвід становлення корпоративного сектору;

Ø принципи та механізм функціонування найвищого рівня управління акціонерним товариством (загальні збори акціонерів, рада директорів, спостережна рада, ревізійні органи);

Ø права та обов’язки акціонерів, їх реалізацію, дотримання та захист;

Ø порядок виплати дивідендів та проведення ефективної дивідендної політики;

Ø основні елементи та принципи корпоративного контролю, механізм його здійснення, а також основні процеси ринку корпоративного контролю (злиття та поглинання);

Ø природу корпоративних конфліктів, способи їх уникнення та врегулювання;

Ø умови та методи оцінювання економічної ефективності корпоративного управління в акціонерних товариствах;

Ø склад основних елементів і механізм формування корпоративної культури в сучасному акціонерному товаристві.