3.5. Вимоги до захисту курсової роботи

 

Виконану та оформлену курсову роботу студент подає науковому керів- нику, який пише рецензію, де зазначає її теоретичний рівень, глибину виконаних досліджень, доцільність і обґрунтованість рекомендацій, фор- мулює висновок (рекомендована чи не рекомендована робота до захисту).

Курсову роботу студент захищає прилюдно в навчальній групі. Допо- відь, як правило, триває близько 5–7 хвилин. Орієнтовна структура допові- ді повинна відображати структуру курсової роботи. Особливу увагу необ- хідно приділити характеристиці власного внеску в розробку проблеми.

Після доповіді студент відповідає на поставлені запитання. Під час захисту оцінюються: якість виконаної студентом курсової роботи, рівень знань і набутих навичок за темою, вміння аналізувати практику корпоративного управління, логічно та аргументовано викладати думки, відповідати на запитання.