3.3. Рекомендований зміст структурних підрозділів курсової роботи

 

У вступі курсової роботи потрібно коротко викласти такі питання.

Шляхом критичного аналізу наукових літературних джерел обґрунтувати актуальність вибраної теми та показати не розв’язані в цьому науковому напрямку проблеми. Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне – сутність проблеми та необхідність її дослідження.

Сформулювати мету роботи і завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети.

Визначити об’єкт і предмет дослідження. Об’єкт – це процес або явище стосовно проблемної ситуації, вибраний для вивчення. Предмет дослідження міститься в межах об’єкта. Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, що є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага студента, оскільки предмет дослідження визначає тему курсової роботи.

Обов’язковим елементом вступу є також визначення конкретних наукових методів, які використовуються в курсовій роботі, зазначення наукової новизни дослідження та практичного значення роботи. (Приклад вступу поданий на с. 20 – 22; с. 25 – 27 даного навчально-методичного посібника).

Обсяг вступу – 2–3 сторінки.

Перший розділ є узагальненим теоретичним дослідженням, мета якого – систематизація здобутих теоретичних знань з корпоративного управління відповідно до вибраної конкретної теми.

У розділі аналізуються різні наукові точки зору щодо досліджуваних проблем, наводиться огляд літературних джерел, проводиться їх критичний аналіз та узагальнення. В огляді літератури необхідно окреслити основні етапи розвитку наукової думки за проблемою, що досліджується.

Обов’язково повинні бути посилання на використані джерела. Обсяг першого розділу – не більше 35% від загального обсягу курсової роботи.

Другий розділ – практичний. В ньому висвітлюється практичний аспект дослідження вибраної теми. Мета цього етапу дослідження – на конкретному практичному прикладі провести дослідження з вибраної тематики.

На цьому етапі необхідно широко використовувати методи і принципи наукового дослідження: методи формальної логіки (індукцію і дедукцію), системні методи (дослідження операцій, теорію управління тощо), аналітичні та логічні методи – для аналізу стану й розвитку об’єкта та предмета дослідження; структурно-функціональні, спостереження та порівняння – для визначення основних напрямів розвитку; економіко-математичні – для оцінювання показників і процесів, що аналізуються; економіко-статистичні, групування і вибіркові спостереження – для порівняльного оцінювання підсумків.

Цей розділ має містити фактичні дані щодо практичного матеріалу з вибраної проблематики.

Результати аналізу даних треба подати в таблицях, діаграмах, графіках тощо. Обсяг другого розділу – 30% від загального обсягу курсової роботи.

Третій розділ – це проектна частина, де потрібно запропонувати заходи, прийоми, методи, підходи, механізми підвищення ефективності досліджуваного процесу, або аспекти, фактори, питання, на які повинна бути спрямована основна увага при проведенні певних досліджень. У цьому розділі треба навести пропозиції з удосконалення та впровадження у практичну діяльність аспектів корпоративного управління, що були досліджені в першому розділі.

 У висновках мають бути наведені наукові та практичні результати, одержані в результаті дослідження. За змістом висновки пов’язуються зі структурою роботи і випливають із завдань дослідження.

Висновки повинні бути досить конкретними, стислими та повною мірою відображати матеріал, викладений в курсовій роботі. (Приклад висновків подано на с. 22 – 23; с. 26 – 27 цього навчального посібника).

Список використаних джерел

Список літератури містить всі джерела інформації, що використовува- лися при написанні курсової роботи (Додаток Д).

Додатки

За необхідності до додатків доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття курсової роботи:

Ø  таблиці допоміжних цифрових даних;

Ø  проміжні математичні доведення, формули і розрахунки;

Ø  впровадження, розрахунки економічного ефекту;

Ø  інструкції та методики, опис алгоритмів і програм розв’язання задач, які  розроблені у процесі виконання роботи;

Ø  ілюстрації допоміжного характеру.