3.2. Вимоги до структури курсової роботи

 

Тема курсової роботи затверджується науковим керівником і має відповідати певному напряму, який характеризує ту чи іншу категорію корпоративного управління.

Тема курсової роботи формулюється на підставі загального ознайомлення з конкретною проблемою, яку необхідно вивчити на рівні теоретичного та практичного аналізу. На цій стадії необхідно науково і практично обґрунтувати напрям дослідження, причини вибору теми та її актуальність.

Підготовка курсової роботи потребує систематизації теоретичних знань і поєднання їх з практичними матеріалами.

Рекомендована тематика розробляється і систематично переглядається з урахуванням ступеня актуальності тем. Однак необхідно зазначити, що студент має право запропонувати власну тему курсової роботи в разі обґрунтування доцільності розробки запропонованої теми. Вибрана тема узгоджується з науковим керівником.

Рекомендується така структура курсової роботи:

Ø  вступ (розкриття актуальності вибраної теми, об’єкта і предмета дослідження, мети й основних завдань, застосованих методів, новизни дослідження, практичного значення результатів аналізу);

Ø  перший розділ – теоретична частина (огляд літературних джерел з вибраної теми, аналіз відповідних темі понять, наукових положень, ступеня розробленості проблеми);

Ø  другий розділ – практична частина (практичний аспект теми, що досліджується);

Ø  третій розділ – проектна частина (інновації та шляхи вдосконалення досліджуваного питання);

Ø  висновки;

Ø  список використаних джерел;

Ø  додатки.

Обов’язковим для курсової роботи є ґрунтовний план, який містить: вступ, три розділи з кількома підпунктами, висновки, список використаних джерел і додатки.