Вступ

Процес ринкового реформування економіки України на мікро- і макрорівнях призвів до створення корпоративного сектору, як базового серед нових організаційно-правових форм господарювання, який налічує сьогодні майже 36 тисяч акціонерних товариств із 19 млн. акціонерами. Для українських підприємств корпоративне управління не є чимось абсолютно новим, однак рівень розвитку корпоративних відносин у сучасних економічних умовах є доволі невисоким. Потребують суттєвого вдосконалення правові та фінансові аспекти діяльності акціонерних товариств в Україні, які, своєю чергою, повинні базуватися на прогресивних підходах до побудови власне організаційних структур управління. Досвід розвинених країн доводить ефективність діяльності акціонерних товариств за умови раціонального використання різноманітних фінансових інструментів у поєднанні з правильно вибраною стратегією розвитку корпорації.

Створення належної системи корпоративного управління стало важливою складовою структурної трансформації економіки, що обумовило актуальність розробки і впровадження навчальної дисципліни у програму підготовки фахівців за спеціальністю "Менеджмент організацій".

Необхідність створення курсу "Корпоративне управління" зазначена в Розпорядженні Кабінету Міністрів України (від 25.10.2001) "Про затвердження заходів щодо вдосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань фондового ринку та корпоративного управління в Україні на 2001-2005 роки" та в Указі Президента України (від 21.03.2002) "Про заходи щодо розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах".

Усе це доводить необхідність введення у навчальні програми підготовки економістів та менеджерів різних спеціальностей окремого курсу з корпоративного управління, який дозволить інтегрувати в собі попередньо здобуті студентами знання з різних галузей економіки та управління, на основі чого слухачі старших курсів зможуть оволодіти теоретичними знаннями та одержати практичні навички щодо організаційних, правових та фінансових аспектів діяльності акціонерних товариств.

Як результат вивчення курсу з корпоративного управління, студенти будуть знати: сутність, принципи та моделі корпоративного управління; національну правову базу корпоративного управління; види цінних корпоративних паперів, форми випуску, процедуру емісії; учасників корпоративних відносин та органи корпоративного управління; права та обов'язки акціонерів; особливості фінансового менеджменту та фінансового аналізу в системі корпоративного управління; причини та процедуру банкрутства корпорацій;

та будуть уміти: підготувати статут та засновницькі документи акціонерного товариства; розрахувати ринкову вартість акцій; підготувати документи для проведення загальних зборів; розрахувати величину дивідендів; проаналізувати фінансову звітність акціонерного товариства та оцінити його фінансовий стан тощо.

В цьому навчальному посібнику даються відповіді на вузлові питання з основних теоретичних проблем економіко-правового характеру про систему відносин між зацікавленими особами в системі корпоративного управління, за умови підвищення ефективності функціонування корпорацій як господарюючого суб'єкта і соціально-економічного інституту в ринковій економіці.

Корпоративне управління – це система впливу на учасників корпоративних відносин з метою ефективного використання об'єднаного капіталу. У межах цієї системи створюються економічні, соціальні, правові відносини між власниками (акціонерами), менеджерами, працівниками, органами управління та іншими зацікавленими сторонами щодо ефективного управління корпорацією. Головними характерними рисами ефективного корпоративного управління визнається прозорість (розкриття) фінансової інформації та інформації про діяльність товариства; здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу; всебічний захист прав та законних інтересів акціонерів; незалежність контрольного органу (спостережної ради) у визначенні стратегії товариства, моніторингу його діяльності.

Даний методичний посібник побудований у формі вузлових питань, згрупованих у певній послідовності: спочатку ввійшли питання сутності корпоративного управління, з'ясування особливостей поняття корпорацій, сутності господарських товариств корпоративного типу і місця серед них акціонерних товариств, специфіки корпоративної власності й управління акціонерним капіталом, потім розглянуто зовнішню сферу корпоративного управління, і нарешті, подані питання, що присвячені особливостям внутрішньо корпоративного регулювання різних сторін діяльності акціонерних товариств. В посібнику наводяться кваліфікаційні вимоги в галузі корпоративного управління, підібрані тести та практичні завдання, вміщується словник понять та термінів у сфері корпоративного управління, подається ситуаційна гра, де-які документи корпоративного управління та наводиться список рекомендованої навчальної літератури.

Основною метою даного посібника є засвоєння узагальнених в теорії і практиці корпоративного управління знань з урахуванням специфіки акціонерної власності у ринкових відносинах, вироблення практичних навичок в прийнятті рішень стосовно управління, організації, регулювання та мотивації усіх учасників корпоративних відносин.