РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України "Про власність" від 7 лютого 1991 р. № 697-ХІІ.

2. Закон України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991 р. № 698-ХІІ.

3. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27 березня 1991 р. № 887-ХІІ.

4. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" від 18 червня 1991 р. № 1201-ХІІ.

5. Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18 вересня 1991 р. № 1560-ХІІ.

6. Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 р. №1576-ХІІ.

7. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30 жовтня 1996 р. № 448/96-ВР.

8. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 18 листопада 1997 р. № 639/97.

9. Закон України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" від 10 грудня 1997 р. № 710/97-ВР.

10.  Указ Президента України "Про корпоратизацію підприємств" від 15 червня 1993 р. № 210/93.

11.  Указ Президента України "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії" від 19 лютого 1994 р. № 55/94.

12.  Указ Президента України " Про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації" від 11 травня 1994 р. № 224/94.

13.  Декрет Кабінету Міністрів України "Про довірчі товариства" від 17 березня 1993 р. № 23-93.

14.  Акціонерні товариства. Організація та діяльність. – К.: Фонд державного майна України, 1997. – 344 с.

15.  Білик М.Д. Управління фінансами державних підприємств. – К.: Знання, 1999.– 312 с.

16.  Васильев Ю. П. Управление развитием производства. (Опыт США). М.: Экономика, 1989. – 239 с.

17.  Вінник О. Господарські товариства і виробничі кооперативи. Правове становище. – К.: Т-во "Знання", КОО, 1998. – 309 с.

18.  Девіс Стівен М. Боротьба за вдосконалення всесвітнього корпоративного управління// Економічні реформи сьогодні. – 1999. – № 25. – С. 6-11.

19.  Демб Ада, Нойбауер Фрідріх. Корпоративне управління. – К.: Основи, 1997. – 302 с.

20.  Дьюбіел Стенлі. Корпоративне управління: вдосконалення методів організації роботи корпорацій // Економічні реформи сьогодні. – 1999. – № 25. – С. 12-18.

21. Задихайло Д.Б., Кібенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне управління: Навчальний посібник. – Х.: Еспада, 2003.– 688 с.

22.  Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління: навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002. – 317 с.

23.  Економічна енциклопедія. – Т. І. – К., 2000. – С. 33-36.

24.  Камінський А.Б., Кияк А.Т., Шепелява О.В. Оптимізація інвестиційного портфеля на вторинному ринку акцій України. – К.:Рант, 2000. – 48 с.

25.  Канага Вільям С. Корпорації повинні діяти етично // Економічні реформи сьогодні. – 1999. – № 25. – С. 2-5.

26.  Коваль А.Ф. Органы управления акционерного общества: регламенты деятельности // Вестник фондового рынка. – К., 1999. – 64 с.

27.  Курс корпоративного управління для економічних, юридичних факультетів та факультетів фінансів і менеджменту вищих учбових закладів. Збірник програм. Проект USAID “Міжнародні стандарти бізнесу та Корпоративне управління”, Харків, 2003.– 68 с.

28.  Лысенков ЮМ., Коваль А.Ф., Соловьев В.В., Крисан А.В. Подготовка и проведение общего собрания акционеров. // Вісн. фондового ринку. – К., 1999. – 64 с.

29.  Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. – М.: Перспектива, 1995. – 534 с.

30.  Оскольський В.В. До цивілізованого ринку цінних паперів. (Українська фондова біржа в контексті ринкових перетворень). – К: УФБ, 1999. – 153 с.

31.  Петруня Ю.Є. Акціонерні товариства в Україні: проблеми емітентів та інвесторів. – Дніпропетровськ, 2000. – 100 с.

32.  Петруня Ю.Є. Непрофесійні суб'єкти ринку акцій України. – К.: Т-во "Знання", КОО, 1999. – 262 с.

33.  Суторміна В.М., Федосов В.М. Рязанова Н.С. Фінанси зарубіжних корпорацій. – К.: Либідь, 1993. – 247 с.

34.  У пошуках кращого директора. (Корпоративне управління в перехідній та ринковій економіках). – К.: Основи, 1996. – 189 с.

35.  Функ Я.У., Михальченко В.А., Хвалой В.В. Акционерное общество: история и теория. – Минск, 1999. – 608 с.

36.  Харрингтон Дж. Управление качеством в американских корпорациях. – М.: Экономика, 1990. – 272 с.

37.  Швецов Н.В., Шаповал Ю.И., Буша Ю.А. Константинов А.А. Депозитарная деятельность на фондовом рынке. (Опыт ОАО "Межрегиональный фондовый союз") // Вісн. фондового ринку. – К., 1998. – 224 с.