ДОДАТКИ

Додаток А

Проект

ЗАТВЕРДЖЕНО

Спостережною (наглядовою) радою

акціонерного товариства

______________________________

Протокол № ____ від ________ 2004 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФОНДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 

1. Загальні положення

 

Положення "Про фонди AT" (далі Положення) визначає порядок формування та використання фондів акціонерного товариства "__________

_____________" (далі – Товариство, AT).

Положення розроблене відповідно до Закону України "Про господарські товариства" та Статуту AT.

Товариство може створювати такі фонди:

фіксований – статутний фонд;

змінні – резервний;

— фонд розвитку виробництва;

— фонд соціального розвитку;

— фонд заохочення;

— фонд оплати праці органам управління та контролю;

— фонд сплати дивідендів;

— фонд накопичення коштів для викупу власних акцій.

Крім названих AT може створювати інші фонди.

 

1. Статутний фонд

 

1.1. Статутний фонд це сукупність вкладів (у грошовому або майновому вираженні) учасників та засновників у майно AT для забезпечення його діяльності в розмірах, визначених установчими документами.

1.2. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного фонду.

1.3. Розмір статутного фонду після повної оплати всіх раніше випущених акцій може бути збільшено через:

— випуск нових акцій;

— збільшення номінальної вартості акцій;

— обміну облігацій на акції.

1.4. Випуск акцій для покриття збитків, пов'язаних з господарською діяльністю AT, заборонено.

1.5. У повідомленні про скликання загальних зборів акціонерів для вирішення питання про збільшення або зменшення статутного фонду мають бути наведені:

— мотиви, спосіб та мінімальний розмір збільшення або зменшення статутного фонду;

— проект зміни статуту AT, пов'язаний із збільшенням або зменшенням статутного фонду;

— кількість акцій, що додатково випускаються або вилучаються з обігу, їх категорії та загальна вартість;

— нова номінальна вартість акції;

— права акціонерів при додатковому випуску акцій або їх вилученні;

— дата початку та завершення підписки на акції, що додатково випускаються, або терміну їх вилучення;

— порядок відшкодування власникам акцій збитків, пов'язаних зі змінами статутного фонду.

1.6. Підписка на додатково випущені акції проводиться у загальному порядку. Акціонери користуються переважним правом на придбання додатково випущених акцій в кількості, пропорційній їх частки в статутному фонді Товариства або в меншій кількості.

1.7. У разі, якщо підписка на акції перевищує кількість додатково випущених акцій, загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти або відхилити зайву підписку.

Відмова у підписці провадиться згідно з переліком передплатників з кінця переліку. Особам, які підписалися на акції, повертають внесені ними кошти або інше майно не пізніше як через 30 днів після закінчення терміну підписки.

1.8. Рішення про зменшення статутного фонду AT приймається у виняткових випадках, але при згоді кредиторів.

1.9. Зменшення статутного фонду здійснюється через:

— зменшення номінальної вартості акцій;

— зменшення кількості акцій викупом частини акцій у їх власників з метою анулювання.

1.10. Акції, викуплені Товариством у їх власників з метою анулювання, мають бути анульовані у термін не більш як один рік. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування, визначення кворуму на загальних зборах акціонерів провадиться без урахування придбаних Товариством власних акцій.

1.11. По закінченні 6 місяців з дня доведення до відома всіх акціонерів рішення AT про зменшення розміру статутного фонду акції, які не були подані для анулювання, визнаються недійсними.

1.12. Виплати по акціях, поданих для анулювання, сплачуються із розрахунку на день прийняття рішення про зменшення розміру статутного фонду. Виплата проводиться після затвердження звіту за рік, у якому прийнято це рішення, і у термін до 12 місяців з дня його прийняття з проведенням індексації на момент виплати виходячи з офіційно визначеного рівня інфляції в порядку подання акціонером заяви на анулювання акцій.

1.13. AT відшкодовує власнику акцій збитки, пов'язані із змінами статутного фонду. Спори щодо відшкодування цих збитків вирішуються судом або арбітражним судом.

1.14. Зміни Статуту, пов'язані із зміною статутного фонду, мають бути зареєстровані в порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.15. Рішення про зміну розміру статутного фонду набирають чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру.

 

2. Резервний фонд

 

2.1. Резервний фонд AT створюється в розмірі, встановленому установчими документами, але не менш як 25% статутного фонду Товариства для усунення тимчасових фінансових труднощів та забезпечення нормальних умов роботи AT.

2.2. Резервний фонд формується шляхом річних відрахувань у розмірі не менш як 5% суми чистого прибутку AT до одержання необхідної суми.

2.3. Кошти резервного фонду використовуються на:

— покриття непередбачених витрат;

— покриття балансового збитку за звітний рік;

— виплати дивідендів за привілейованими акціями та відсотків за облігаціями у разі відсутності чи недостатності в Товаристві інших коштів для цих цілей.

2.4. Кошти резервного фонду, використані за призначенням, поповнюються у порядку, передбаченому п.2.2 цього Положення.

2.5. Не використані за рік кошти резервного фонду не вилучаються і переходять на наступний рік.

 

3. Фонд розвитку виробництва

 

3.1. Для забезпечення розширеного відтворення та оновлення основних фондів в AT створюється фонд розвитку виробництва.

3.2. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок:

— відрахувань з прибутку, який залишається в розпорядженні AT;

— виручки від реалізації майна, що не використовується;

— інших джерел, передбачених чинним законодавством.

3.3. Кошти фонду розвитку виробництва використовуються на:

— фінансування витрат на технічне переозброєння, реконструкцію та розширення виробничої бази AT;

— фінансування приросту власних оборотних коштів, а також відшкодування їх нестачі;

— фінансування витрат на підготовку та освоєння нових і модернізованих видів продукції й послуг, прогресивних технологічних процесів, виготовлення дослідних зразків;

— створення та розширення потужностей по виробництву товарів народного споживання та надання послуг населенню;

— погашення наданих довгострокових кредитів банків, що відповідно до чинного законодавства погашаються за рахунок фонду розвитку виробництва;

— здійснення природоохоронних заходів;

— покриття збитків, що виникають у AT при передаванні майна іншим підприємствам у разі його продажу чи списання, а також на покриття витрат по основних засобах, зданих в оренду;

— фінансування інших виробничих потреб.

3.4. Не використані у поточному році кошти фонду розвитку виробництва не підлягають вилученню і використовуються в наступні роки у загальному порядку.

 

4. Фонд соціального розвитку

 

4.1. Для розширення соціально-побутової сфери в AT створюється фонд соціального розвитку.

4.2. Фонд соціального розвитку створюється за рахунок:

— відрахувань із прибутку, який залишається в розпорядженні AT;

— виручки від реалізації майна, що не використовується;

— інших джерел, передбачених чинним законодавством.

4.3. Кошти фонду соціального розвитку використовуються на:

— будівництво житлових будинків, дитячих закладів та інших об'єктів соціального призначення;

— премії та подарунки до свят і ювілеїв;

— матеріальну допомогу на поховання (суми, що перевищують передбачені чинним законодавством);

— оплату додатково наданих за рішенням загальних зборів акціонерів (понад розміри, передбачені законодавством) відпусток працівникам, у тому числі жінкам, що виховують дітей;

— одноразову допомогу ветеранам праці, що виходять на пенсію;

— доплати і надбавки до державних пенсій працюючим пенсіонерам;

— вартість путівок на лікування і відпочинок, екскурсії та мандрівки або суми компенсацій, виданих замість путівок;

— суми, спрямовані (як готівкою, так і за безготівковими розрахунками) на здешевлення вартості харчування працівників у їдальнях, буфетах, профілакторіях AT, а також дітей, що перебувають у дитячих санаторіях, яслах, оздоровчих таборах AT;

— витрати на погашення позик, виданих працівникам AT для поліпшення житлових умов, придбання садових будинків і обзаведення домашнім господарством;

— інші витрати, що мають індивідуальний характер (оплата комунальних послуг, продовольчих та промислових товарів, включаючи товари, одержані за бартером, продуктових замовлень, проїзних квитків, абонементів у групи здоров'я, передплати на газети та журнали, протезування, оплата всіх видів страхування працівників та ін.);

— на придбання акцій (для працівників AT);

— фінансування інших соціальних потреб.

4.4. Не використані у поточному році кошти фонду соціального розвитку не підлягають вилученню і використовуються в наступні роки у загальному порядку.

 

5. Фонд заохочення

 

5.1. Для задоволення особистих потреб працівників створюється фонд заохочення AT.

5.2. Фонд заохочення створюється за рахунок відрахувань з чистого прибутку, який залишається у розпорядженні AT за нормативом, встановленим у відсотках до нього загальними зборами акціонерів.

5.3. Кошти фонду заохочення витрачаються за кошторисом, який розглядається та затверджується у порядку, передбаченому Положенням "Про підготовку, розгляд та укладення колективного договору", затвердженим рішенням Спостережної (наглядової) ради AT.

5.4. За рахунок фонду здійснюються всі індивідуальні заохочувальні виплати членам трудового колективу AT, крім зазначених законодавством України, які нараховуються та сплачуються за рахунок собівартості.

5.5. Напрями використання фонду заохочення визначаються колективним договором, який укладається між трудовим колективом та власниками AT в особі Голови Правління AT.

5.6. До заохочувальних та компенсаційних виплат, які здійснюються за рахунок фонду заохочення, належать:

а) винагороди за підсумками роботи за рік;

б) премії та подарунки до свят і ювілеїв;

в) надбавки та доплати у частині, що перевищує встановлені законодавством розміри, а також надбавки та доплати, не передбачені чинним законодавством;

г) матеріальна допомога (оздоровчі, екологічні, інші виплати). 5.7. Кошти фонду заохочення, створені за рахунок прибутку і не використані в поточному році, вилученню не підлягають і використовуються в

наступні роки у загальному порядку.

 

6. Фонд оплати праці органів управління та контролю

 

6.1. Фонд оплати праці органів управління та контролю створюється для оплати праці членам Спостережної (наглядової) ради AT та Голові Ревізійної комісії за рахунок чистого прибутку AT.

6.2. Розмір фонду визначається загальними зборами акціонерів.

6.3. Порядок використання коштів фонду визначається "Положенням про оплату праці посадових осіб органів управління та контролю".

 

7. Фонд сплати дивідендів

 

7.1. Фонд сплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку AT за нормативом, встановленим загальними зборами акціонерів.

7.2. Фонд сплати дивідендів поділяють на три частини:

— виплата обов'язкових відсотків по облігаціях;

— виплата дивідендів по привілейованих акціях;

— виплата дивідендів по простих акціях.

7.3. Порядок нарахування та виплати доходу по облігаціях та дивідендів по акціях регулюється положенням AT "Про нарахування та виплату доходу (дивідендів) за цінними паперами".

7.4. Порядок виплат з фонду дивідендів:

7.4.1. Насамперед здійснюються обов'язкові виплати відсотків по облігаціях та дивідендів по привілейованих акціях. У разі, якщо кошти фонду дивідендів недостатні для здійснення цих виплат, останні провадяться за рахунок коштів резервного фонду.

7.4.2. Інші кошти фонду спрямовуються на сплату дивідендів по простих акціях. Залучення коштів для зазначених виплат з інших джерел не проводиться.

7.4.3. Виплата дивідендів здійснюється у термін, визначений загальними зборами акціонерів.

 

8. Фонд накопичення коштів для викупу власних акцій

 

8.1. Фонд накопичення коштів для викупу власних акцій створюється за рахунок чистого прибутку AT.

8.2. Розмір фонду визначається загальними зборами акціонерів.

8.3. Порядок використання коштів фонду визначає Правління AT, a саме:

— доцільність,

— ціну та кількість акцій, що викуповуються.

 

9. Порядок розподілу прибутку

 

9.1. Балансовий прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариство сплачує податки та інші передбачені законодавством платежі до бюджету. Чистий прибуток, що утворюється після здійснення наведених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

9.2. За рахунок коштів чистого прибутку Товариство створює свої фонди, розмір яких затверджується загальними зборами акціонерів.

9.3. Нормативи відрахувань від прибутку у фонди Товариства затверджуються загальними зборами акціонерів (у межах чинного законодавства України).

9.4. Якщо протягом фінансового року Правління вважає за потрібне змінити встановлені розміри розподілу чистого прибутку, воно може це зробити, але має погодити рішення зі Спостережною (наглядовою) радою AT.

9.5. Встановлюється така черговість відрахувань із чистого прибутку AT.

9.5.1. Насамперед здійснюється розрахунок та відрахування суми резервного фонду.

9.5.2. Решта чистого прибутку AT розподіляється пропорційно до визначених на загальних зборах акціонерів розмірів між фондами:

— розвитку виробництва;

— соціального розвитку;

— заохочення;

— оплати праці органам управління та контролю;

— сплати дивідендів;

— накопичення коштів для викупу власних акцій. 9.6. За підсумками звітного періоду Правління AT подає для ознайомлення загальним зборам акціонерів звіт про використання цих фондів.

 

10. Прикінцеві положення

 

10.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться відповідно до змін у чинному законодавстві. Статуті та прийнятих рішень Спостережної (наглядової) ради AT.

10.2. Норми, встановлені цим Положенням, є недійсними, якщо вони суперечать чинному законодавству та Статуту AT.

10.3. Якщо окремі норми, встановлені цим Положенням, визначені недійсними, це не тягне за собою визначення недійсними інших норм та

Положень в цілому.