6. Ситуаційна ВПРАВА

Учасники:

1. Команда перша представляє та відповідає за діяльність підприємства ВАТ “Поділля”.

2. Команда друга представляє та відповідає за діяльність підприємства ВАТ “Володарка”.

3. Регулюючий орган (2-3 учасника)

Правила вирішення ситуаційної вправи: Присутні поділяються на учасників гри. Кожна команда отримує ситуаціїне завдання для свого підприємства. Керівник гри (викладач) ставить запитання, на які команди мають дати обґрунтовані відповіді і за які отримують бали. Учасники, що представляють регулюючий орган, слідкують за правильністю відповідей та роз’яснюють помилки та неточності. Кількість запитань необмежена. В кінці гри керівник підраховує бали учасників та визначає переможників.

Суть справи:

Підприємства однієї швейної галузі “Поділля” та “Володарка” зареєстровані як відкриті акціонерні товариства, статутний капітал підприємств складає 216450 тис.грн.

Структура статутного капіталу підприємств наступна:

 

ЗАТ “Поділля”

ВАТ “Володарка”

Акцій, всього

216450

216450

Привілейовані акції

15980

10130

Прості акції по закритій підписці серед працівників

130093

141110

Прості акції у державній власності

40210

35010

Прості акції у власності підприємства В

30167

30200

Ситуаційне завдання 1. Підприємства планують збільшити статутний капітал на 4% шляхом випуску акцій. Які акції привілейовані чи прості можуть випустити підприємства. Представити можливу структуру статутного капіталу після його збільшення.

Ситуаційне завдання 2. Рішення про випуск акцій підприємством ВАТ “Поділля” було оформлено протоколом, а підприємством ВАТ “Володарка” договором. У протоколі ВАТ “Поділля” було зазначено: фірмове найменування емітента, найменування контролюючого органу, дані про розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів, номінальну вартість акцій, порядок виплати дивідендів, порядок повідомлення про випуск і порядок розміщення акцій. У договорі ВАТ “Володарка” було зазначено: найменування емітента та його місцезнаходження, вартість основних і оборотних фондів емітента, мету випуску акцій, дані про загальну суму емісії і кількість акцій, порядок виплати дивідендів, черговість випуску акцій (випуск відбувається різними серіями). Для реєстрації випуску цінних паперів документи передали Міністерству фінансів України. Яке підприємство допустило порушення.

Ситуаційне завдання 3. Привілейовані акції підприємств були випущені з фіксованим процентом до їх номінальної вартості у розмірі 8% річних. Причому підприємство ВАТ “Поділля” у поточному році отримало прибутку 15060 тис.грн., а ВАТ “Володарка” 13036 тис.грн., сума за банківський кредит ВАТ “Володарка” складає 1200 тис.грн.. Обґрунтувати порядок виплати доходу по акціях.

Ситуаційне завдання 4. Підприємства для покриття збитків від господарської діяльності реалізують акції номінальною вартістю 1 тис.грн. інституціональним інвесторам за ціною 2 тис.грн. за акцію. Підрахувати дохід підприємств з врахуванням платежів у бюджет, якщо ВАТ “Поділля” продало 100 штук акцій, а підприємство ВАТ “Володарка” 120 штук.

Ситуаційне завдання 5. Підприємства вирішили провести емісію цінних паперів у без документальній формі. Емітент оформлює лише один глобальний сертифікат, причому розмір статутного капіталу емітента складає 850 тис.грн. ВАТ “Поділля” планує випуск цінних паперів на суму 250 тис.грн., а ВАТ “Володарка” на суму 150 тис.грн.. З яким підприємством буде оформлений сертифікат. Вказати особливості оформлення глобального сертифікату.

Ситуаційне завдання 6. Розробити для підприємства проект положення про фонди акціонерного товариства

     Правові акти та література

1. Закон України “Про цінні папери та фондову біржу” від 22 травня 1991р. №1201-ХІІ, із доповненнями, внесеними згідно із Законом України від 5.05.99р. № 622-XIV.

2. Закон України “Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні” від 10 грудня 1997р. № 710/97-ВР.

3. Положення про порядок реєстрації випуску акцій і облігацій підприємств та інформації про їх емісію. Затверджено наказом ДКЦПФР від 12 лютого 1998р. № 38 зі змінами від 19 квітня 1999р.

4. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22 травня 1997р. № 283/97-ВР.

5. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991р.

6. Задихайло Д.Б., Кібенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне управління: Навчальний посібник. – Х.: Еспада, 2003.– 688 с.

7.  Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління: навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002. – 317 с.

Ключ до рішення:

Ситуаційне завдання 1. Статутний капітал підприємств збільшиться на 8658 тис. грн. та буде становити 225108 тис. грн.. Підприємство ВАТ “Володарка” може без порушень випустити на цю суму привілейовані або прості акції. Підприємство ВАТ “Поділля” може додатково випустити лише прості акції, так як згідно статті 4 Закону України “Про цінні папери та фондову біржу”, привілейовані акції не можуть бути випущені на суму, що перевищує 10 процентів статутного фонду акціонерного товариства.

     Структура статутного капіталу підприємств стане наступною:

 

ЗАТ “Поділля”

ВАТ “Володарка”

сума

частка,%

сума

частка,%

Акцій, всього

225108

100

225108

100

Привілейовані акції

15980

7

18788

8

Прості акції

138751

62

141110

64

в тому числі по закритій підписці серед працівників

130093

58

141110

64

Прості акції у державній власності

40210

18

3 5010

15

Прості акції у власності підприємства

30167

13

30200

13

Ситуаційне завдання 2. Обидва підприємства оформили рішення з порушенням.

По-перше, рішення про випуск акцій оформлюється протоколом (стаття 6 Закону України “Про цінні папери та фондову біржу”).

По-друге, Протокол рішення про випуск акцій повинен обов’язково містити: фірмове найменування емітента та його місцезнаходження; розмір статутного фонду або вартість основних і оборотних фондів емітента; цілі та предмет його діяльності; зазначення службових осіб емітента; найменування контролюючого органу (аудиторської фірми); дані про розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів; мету випуску акцій; зазначення категорій акцій; кількість іменних акцій та акцій на пред'явника; кількість привілейованих акцій; дані про загальну суму емісії і кількість акцій; номінальну вартість акцій; кількість учасників голосування; порядок виплати дивідендів; термін і порядок передплати акцій та їх оплати; термін повернення коштів при відмові від випуску акцій; черговість випуску акцій (у разі випуску їх різними серіями); порядок повідомлення про випуск і порядок розміщення акцій; умови розпорядження акціями; права власників привілейованих акцій; переважне право на придбання акцій при новій емісії (частина третя статті 6 Закону України “Про цінні папери та фондову біржу” із доповненнями, внесеними згідно із Законом України від 05.05.99р. №622-XIV).

По-третє, реєстрація цінних паперів здійснюється Комісією з цінних паперів та фондового ринку і її відділеннями на місцях залежно від обсягів випуску. Згідно статті 4 Закону України “Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні”, форма випуску цінних паперів визначається за рішенням емітента про випуск цінних паперів, затверджується Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку при реєстрації випуску та є підставою для взяття цих цінних паперів на обслуговування Національною депозитарною системою як іменних цінних паперів у документарній формі, цінних паперів на пред'явника у документарній формі або цінних паперів у бездокументарній формі, іменна ідентифікація власників яких здійснюється на підставі облікового реєстру рахунків власників у зберігача.

Ситуаційне завдання 3. Дивіденди по акціях виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року в порядку, передбаченому статутом акціонерного товариства, за рахунок прибутку, що залишається у його розпорядженні після сплати встановлених законодавством податків, інших платежів у бюджет та процентів за банківський кредит (стаття 9 Закону України “Про цінні папери та фондову біржу” із доповненнями, внесеними згідно із Законом України від 05.05.99р. №622-XIV)

Виплата дивідендів по привілейованими акціями ВАТ “Поділля”:

          15980 ґ 8/100 = 1278,4 тис.грн.

     Виплата дивідендів по привілейованими акціями ВАТ “Володарка”:

          18788 ґ 8/100 = 1503,4 тис.грн..

Підприємство ВАТ “Поділля” може виплатити дивіденди за привілейованими акціями з одержаного прибутку, а ВАТ “Володарка” з величини прибутку повинно сплатити 1200 тис.грн. за банківський кредит, тому величина чистого прибутку складатиме 11836 тис.грн. (13036-1200), що буде недостатньо для виплати дивідендів.

Згідно статті 4 Закону України “Про цінні папери та фондову біржу”, виплата дивідендів проводиться у розмірі зазначеному в привілейованій акції, незалежно від розміру одержуваного товариством прибутку у відповідному році. У тому разі коли прибуток відповідного року є недостатнім, виплата дивідендів по привілейованими акціях проводиться за рахунок резервного фонду.

     Ситуаційне завдання 4. При перевищенні ціни продажу над номінальною вартістю акції, акціонерне товариство отримує суми, які підпадають під поняття "емісійний дохід", який в Україні, згідно пункту 7 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”, не обкладається податком і є важливим джерелом зміцнення фінансового становища підприємства.

     Тому дохід підприємства ВАТ “Поділля”:

          (2-1) ґ 100 = 100 тис.грн.

     Дохід підприємства ВАТ “Володарка”:

          (2-1) ґ 120 = 120 тис.грн..

Ситуаційне завдання 5. Цінні папери, обіг яких дозволено на території України, і цінні папери, на які поширюється дія законів України, можуть випускатися в документарній та бездокументарній формах (стаття 4 Закону України “Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні”). Так як депозитарій – юридична особа, яка створюється у формі відкритого акціонерного товариства, учасниками якого є не менше ніж десять зберігачів, і яка здійснює виключно депозитарну діяльність. При цьому частка одного учасника в статутному фонді депозитарію не може перевищувати двадцяти п'яти відсотків цього фонду (стаття 10 цього закону). Тому пропозиція скласти глобальний сертифікат буде належати підприємству ВАТ “Володарка”.

     Глобальний сертифікат – документ, оформлений на весь випуск цінних паперів у бездокументарній формі, крім приватизаційних паперів, які засвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду, який підтверджує право на здійснення операцій з цінними паперами цього випуску в Національній депозитарній системі. Згідно статті 4 Закону України “Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні”, на період передплати на певний випуск (емісію) цінних паперів емітент оформляє тимчасовий глобальний сертифікат, який підлягає заміні на постійний після державної реєстрації цього випуску Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або анулюється в разі визнання випуску таким, що не відбувся. Глобальний сертифікат, оформлений після державної реєстрації та визнання випуску таким, що відбувся, зберігається в депозитарії протягом усього періоду існування цінних паперів у бездокументарній формі.

Ситуаційне завдання 6. Проект положення про фонди акціонерного товариства наведений в Додатку А.