3. Тести

 

1. Суб'єктами корпоративного управління можуть бути:

а) окремі громадяни;

б) власники та менеджмент окремого підприємства;

в) державні та недержавні органи;

г) всі зазначені;

д) тільки б) та в).

 

2. Цінні папери, обіг яких дозволено на території України, можуть випускатися в таких формах:

а) тільки в документарній формі;

б) тільки в бездокументарній формі;

в) у документарній та бездокументарній формі.

 

3. Частина прибутку (платіж), що проводиться на користь власника (довірених осіб власника) корпоративних прав, емітованих юридичною особою внаслідок розподілу частини її прибутку має назву

а) дохід;

б) дивіденд;

в) рента;

г) відсоток.

 

4. Система управління, що характеризуються широкою акціонерною власністю, вплив на прийняття рішень більшою мірою залежить від менеджерів, застосування різних форм перехоплення контролю за корпорацією має назву:

а) аутсайдерська;

б) інсайдерська;

в) корпоративна;

г) функціональна.

 

5. Сума загальної номінальної вартості статутного фонду, під який випускаються акції, для функціонування акціонерного товариства має еквівалент не менше:

а) 1150 мінімальних заробітних плат;

б) 1200 мінімальних заробітних плат;

в) 1250 мінімальних заробітних плат;

г) 1300 мінімальних заробітних плат.

 

6. Реєстрація цінних паперів здійснюється:

а) Комісією з цінних паперів та фондового ринку;

б) Міністерством фінансів України;

в) Обласним фінансовим управлінням.

 

7. Повний контроль над акціонерним товариством можливий при наявності пакета:

а) "25 відсотків плюс 1 акція";

б) “50 відсотків плюс 1 акція”;

в) "60 відсотків плюс 1 акція";

г) "75 відсотків плюс 1 акція”.

 

8. За якими акціями сплачуються дивіденди:

а) за акціями, що належать акціонерам;

б) за акціями, що знаходяться на балансі акціонерного товариства;

в) за акціями, що належать акціонерам, знаходяться на балансі товариства, випускатимуться в обіг найближчим часом.

9. Які обмеження є щодо рішення про випуск облігацій акціонерних товариств:

а) якщо сума випуску облігацій становить більш як 25% розміру статутного фонду;

б) якщо випуск облігацій здійснюється до повної оплати всіх випущених акцій;

в) немає ніяких обмежень;

         г) зазначені у пунктах а) і б).

 

10. Цінний папір без установленого терміну обігу, що засвідчує пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства, має назву:

а) облігація;

б) приватизаційний сертифікат;

в) акція;

г) вексель.

 

11. Яку назву має капітал, який представлений цінними паперами акціонерного товариства.

а) реальний;

б) фіктивний;

в) власний.

 

12. Товариство, при якому всі учасники займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідаль-ність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном та особливістю управління якого є те, що ведення справ здійснюється за загальною згодою всіх учасників називається:

а) повним;

б) командитним;

в) відкритим;

г) закритим.

 

13. Чи може акціонерне товариство випускати акції для покриття збитків, пов’язаних з його господарською діяльністю?

а) так;

б) ні;

в) може, якщо розмір збитків не перевищує 2% статутного фонду.

 

14. До зовнішніх елементів корпоративного управління не відносяться:

а) державні органи загальної та спеціальної компетенції;

б) механізми ринкового контролю;

в) засоби масової інформації;

г) норми та процедури взаємовідносин власників.

 

15. Які фонди є обов’язковими для створення у корпораціях:

а) фіксований фонд;

б) фіксовано-змінний фонд;

в) інвестиційний фонд;

г) фонд сплати дивідендів;

д) фонд накопичення коштів для викупу власних акцій.

 

16. Назвіть окремий орган, який здійснює управління державним корпоративним сектором (державними акціонерними компаніями, державними корпоративним правами тощо)

а) Кабінет Міністрів України;

б) Фонд державного майна України;

в) Національна академія наук України;

г) правильно зазначені відповіді у пунктах а) та б);

в) немає окремого органу.

 

17. Діяльність, яка визнається по купівлі-продажу цінних паперів, що здійснюється торгівцем цінними паперами від свого імені, за дорученням і за рахунок іншої особи має назву:

а) Діяльність з випуску цінних паперів;

б) Комісійна діяльність з цінних паперів;

в) Комерційна діяльність по цінних паперах.

 

18. Інвестиційним фондам заборонено тримати в цінних паперах:

а) менше 50 відсотків активів інвестиційного фонду;

б) менше 70 відсотків активів інвестиційного фонду;

в) немає обмежень.

 

19. Відповідно до законодавства України емітентами можуть бути:

а) юридичні і фізичні особи;

б) держава;

в) тільки юридичні особи;

г) правильно зазначені відповіді у пунктах а) та б);

д) правильно зазначені відповіді у пунктах б) та в).

 

20. До складу ревізійної комісії акціонерного товариства можуть входити:

а) акціонери цього товариства;

б) члени правління товариством;

в) члени спостережної ради товариства;

г) все перераховане вище.

 

21.  Корпоративний устрій господарського товариства означає, що йому властиві такі атрибути:

а) товариство має організаційну єдність;

б) наявність статутного фонду (капіталу) товариства, розділеного на частки учасників пропорційно внесеним ними внескам;

в) майно господарського товариства є відокремленим від майна його учасників, інших осіб, а також держави;

г) господарське товариство несе самостійну майнову відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах закріпленого за ним майна.

 

22.  Згідно ч. 1 ст. 1 Закону України „Про господарські товариства” визначено, що:

а) господарськими товариствами визнаються підприємства, створені на засадах угоди між юридичними особами і громадянами шляхом об’єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою отримання прибутку;

б) господарськими товариствами є юридичні особи, які несуть самостійну майнову відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах закріпленого за ним майна;

в) поняття „господарське товариство” охоплює декілька самостійних видів комерційних юридичних осіб, характерною рисою яких є те, що їх статутний фонд або капітал поділяється на частки.

 

23.  Акціонерним визнається товариство, яке:

а) має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства;

б) має статутний фонд, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність у межах вкладів учасників;

в) займається підприємницькою діяльністю, учасники якого несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном;

г) статутний фонд якого поділений на частки, визначених установчими документами розмірів. Учасники такого товариства відповідають за його боргами своїми внесками до статутного фонду, а при недостачі цих сум – додатково належним їм майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеску кожного учасника.

 

24.  Діюче законодавство України закріплює:

а) чотири види господарських товариств: акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю та повні товариства;

б) п’ять видів господарських товариств: акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства та командитні товариства;

в) шість видів господарських товариств: акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства та субсидіарні товариства.

 

25. Згідно з вимогами чинного законодавства вибір певної організаційно-правової форми господарського товариства обмежений:

а) для організації фондової біржі чи інвестиційного фонду – лише у формі закритого акціонерного товариства;

б) створення довірчого товариства – у формі товариства з додатковою відповідальністю;

в) створення ломбарду – у формі повного товариства;

г) всі відповіді правильні.

 

26. Найбільшою популярністю в Україні користується товариство з обмеженою відповідальністю завдяки:

а) простоті створення та обмеженій відповідальності учасників;

б) придатності для організації як малого, так і великого бізнесу;

в) спрощений порядок фінансової звітності;

г) безмитний порядок державної реєстрації.

 

27. Одноособові корпорації в Україні можуть створюватись як:

а) лише акціонерні товариства, що виникають у процесах приватизації;

б) акціонерні товариства, що виникають у процесах корпоратизації державних підприємств;

в) акціонерні товариства, утворені звичайним шляхом двома чи більше особами, але потім викуплені однією особою при утриманні засновниками не менше 25% акцій товариства протягом 2-х років;

г) акціонерні товариства, що утворені шляхом приватизації комунального майна;

д) всі відповіді вірні.

 

28. Невелика кількість відкритих акціонерних товариств, створених шляхом заснування, пояснюється:

а) складністю та високою вартістю процедури заснування;

б) низькою інвестиційною активністю населення та юридичних осіб в Україні;

в) відсутністю вільних коштів на підприємствах, інфляційних процесів та недовіри до акціонерних товариств;

г) всі відповіді вірні.

 

29. На протязі якого періоду з дня подачі всіх документів орган державної реєстрації вносить господарське товариство до Реєстру суб’єктів підприємницької діяльності і видає свідоцтво про державну реєстрацію:

а) не пізніше 15 днів;

б) не пізніше 10 днів;

в) не пізніше 5 днів.

 

30. До установчих документів господарського товариства відносять:

а) статут і рішення про випуск акцій, оформлене протоколом;

б) установчий договір та рішення загальних зборів для виготовлення акцій в бездокументарній формі;

в) статут і установчий договір, отримання ліцензії, дозволів і патентів;

г) установчий договір і статут.

 

31. Для формування статутного фонду забороняється використання:

а) готівкових грошей як первинних внесків;

б) майна в якості вкладу;

в) майна, що передається учасниками не тільки у власність, але й у користування господарському товариству;

г) бюджетні кошти та кошти, отримані в кредит;

д) кошти, отримані під заставу і в кредит та бюджетні кошти.

        
        32. Статутний фонд господарського товариства:

а) складає певну матеріальну базу, необхідну для початку товариством своєї підприємницької діяльності;

б) є недоторканим фондом коштів, який забороняється вико-ристовувати для поточних потреб товариства;

в) покликаний відбивати наявність майна або коштів;

г) показує забовязання товариства перед учасниками, які мають безстроковий характер і припиняються лише у випадку ліквідації товариства.

 

33. Зміна статутного фонду допускається:

а) рішенням загальних зборів акціонерів, причому голосування по даному питанню приймається кваліфікованою більшістю голосів;

б) лише після внесення повністю всіма учасниками своїх вкладів;

в) при виході з товариства декількох учасників, або при поділі майна між учасниками, при ліквідації господарського товариства.

 

34. Згідно Закону „Про господарські товариства” учасники повного товариства:

а) відповідають за зобов’язаннями товариства тільки в межах належних їм акцій;

б) несуть відповідальність в межах їх вкладів;

в) відповідають за його боргами своїми внесками до статутного фонду, а при недостатності цих сум – додатково належним їм майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеска кожного учасника;

г) несуть солідарну відповідальність за зобовязаннями товариства усім своїм майном;

д) відповідають за зобов’язаннями товариства усім своїм майном, або не несуть особистої відповідальності за боргами товариства.

 

35. За зобов’язаннями товариства не несуть відповідальності:

а) учасники командитних товариств;

б) учасники акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю;

в) учасники повного товариства і товариства з додатковою відповідальністю;

г) учасники товариств з обмеженою відповідальністю і товариств з додатковою відповідальністю.

 

36. Ознаки що відрізняють акціонерні товариства від інших видів товариств.

а) емітент цінних паперів, відкрита діяльність, проста за правовим розповсюдженням форма функціонування;

б) природа статутного фонду, емітент цінних паперів, відкрита діяльність, стабільність майнової бази, складна система управління;

в) найбільш коштовна за витратами організаційно-правова форма бізнесу, більш складна система управління, нестабільність майнової бази.

 

37. Закрите акціонерне товариство може бути реорганізоване у відкрите:

а) шляхом реєстрацій його акцій у порядку передбаченому законодавством про цінні папери і фондову біржу;

б) на підставі рішення загальних зборів акціонерів в присутності представників ДКЦПФР;

в) шляхом ухвалення рішення установчими зборами товариства, що створюється.

 

38. Акціонерні товариства можуть випускати облігації:

а) на суму не більше 25% від розміру статутного фонду і лише після повної оплати усіх випущених акцій;

б) законодавча база вітчизняна забороняє випуск акціонерним товариствам облігації;

в) на суму не більше 10% від розміру статутного фонду і лише після повної оплати усіх випущених акцій.

 

39. Моніторинг ринку інвестицій в Україну та за її межі, що виконується через фондовий ринок, здійснюється:

а) Національною депозитарною системою;

б) ДКЦПФР;

в) НБУ;

г) Мінфіном України

д) фондова біржа.

 

40. Основним завданням ДКЦПФР є:

а) здійснення державного регулювання та контролю за випуском і обігом цінних паперів та їх похідних на території України;

б) встановлювати за погодженням з Кабінетом Міністрів України плату за видачу спеціальних дозволів, надання інформації за запитами юридичних та фізичних осіб із силелувастія отриманих коштів відповідно до законодавства;

в) здійснювати контроль за діяльністю фондової біржі на території України.

 

41. Емісія акцій може здійснюватись у зв’язку з:

а) формуванням статутного фонду емітента;

б) рішенням ДКЦПФР;

в) інфляційними процесами у сфері цінних паперів;

г) акумулюванням акцій попередніх емісій;

д) багатством товариства.

 

42. Право власності на акції, придбані в ході їх розповсюдження шляхом передплати виникає:

а) з моменту їх зарахування на рахунок акціонера у зберігача;

б) після відкриття емісійного рахунку;

в) після перерахування відповідної кількості акцій з емісійного рахунку на рахунки цінних паперів.

 

43. Яке питання не є питанням виключної компетенції загальних зборів, що може бути делеговане іншим органам товариства:

а) внесення змін у статут товариства;

б) затвердження річних результатів діяльності товариства, включаючи його дочірні підприємства;

в) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб, органів управління товариства;

г) створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій, представництв, затвердження їхніх статутів і положень.

 

44. Основною функцією мандатної комісії є:

а) підрахунок голосів на загальних зборах;

б) підготовка текстів нормативних актів і проектів рішень, що підлягають затвердженню загальними зборами;

в) реєстрація акціонерів та їх представників, що не прибули на збори, перевірка їх повноважень і визначення наявності або відсутності кворуму.

 

45. Яке з питань може бути включене до порядку денного загальних зборів акціонерів в такому вигляді:

а) про регламент загальних зборів акціонерів;

б) про організаційні питання;

в) про порядок збільшення (зменшення) статутного фонду;

г) про затвердження Положення про посадових осіб акціонерного товариства.

 

46. Для участі у загальних зборах готується список акціонерів:

а) реєстратором;

б) депозитарієм цінних паперів;

в) реєстратором і депозитарієм цінних паперів;

г) торговцями цінних паперів.

 

47. Згідно чинного законодавства, в який термін має бути опубліковане повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів:

а) не раніше як за 30 днів до дати проведення;

б) не пізніше як за 45 днів до дати проведення;

в) не раніше як за 45 днів до дати проведення;

г) не пізніше як за 30 днів до дати проведення.

 

48. В якому з друкованих офіційних видань опубліковане повідомлення не має правової основи:

а) Урядовий кур’єр;

б) Цінні папери України;

в) Фондовий ринок;

г) Українська інвестиційна газета;

д) Голос України.

 

49. З яких питань рішення загальних зборів акціонерів приймається простою більшістю голосів:

а) зміна статуту підприємства;

б) ухвалення рішення про припинення діяльності товариства;

в) ухвалення рішення про випуск акцій на суму, що перевищує 1 млн. ЄВРО;

г) створення і припинення діяльності дочірніх підприємств, філій і представництв товариства.

 

50. Загальні збори акціонерів вважаються повноважними, якщо на них присутні акціонери, що мають:

а) більше 50% голосів;

б) більш як 60% голосів;

в) більш як 70% голосів;

г) більш як 75% голосів;

 

51. Позачергові загальні збори акціонерів обов’язково мають бути скликані у випадку:

а) неплатоспроможності товариства;

б) неплатоспроможності кредиторів;

в) прийняття рішення спостережної ради;

г) прийняття рішення акціонерами, що володіють у сукупності до 10-ти процентів голосів.

 

52. Що із нижче викладеного не відноситься до виключної компетенції Спостережної ради:

а) визначення умов оплати праці членів виконавчого органу;

б) визначення аудитора (аудиторської фірми) товариства та затвердження умов договору, що укладатимуться з ним;

в) прийняття рішення про не продаж або розповсюдження серед працівників викуплених товариством власних акцій;

г) прийняття рішення про використання майна та інших активів товариства з метою погашення поточної заборгованості.

 

53. У якому випадку акціонер може бути позбавлений права на управління:

а) при володінні акціями, на загальну суму менше 1% голосів;
б) якщо у власності присутні лише прості акції;
в) якщо у власності лише привілейовані акції;

г) при володінні акціями лише у бездокументній формі.

 

54. ДКЦПФР накладає на юридичних осіб штрафи у розмірі 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян:

а) за діяльністю на ринку цінних паперів без спеціального дозволу (ліцензії), одержання якого передбачено чинним законодавством;

б) за неподання, невчасного подання або подання за відомо недостовірної інформації;

в) на випуск та розміщення незареєстрованих цінних паперів, відповідно до чинного законодавства.

 

55. Відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, власні кошти товариства включають:

а) акціонерний капітал (статутний фонд) та нерозподілені прибутки;

б) банківські кредити; кошти не виплачені постачальниками за придбані у них товари; кошти, що залучені шляхом випуску облігацій;

в) акціонерний капітал (статутний фонд) та емісія додаткової кількості акцій;

г) нерозподілений прибуток та кошти, що залучені шляхом випуску облігацій та банківські кредити.

 

56. Товариство має право збільшити розміри статутного фонду шляхом:

а) банківських кредитів та інших позик;

б) обміну акцій на облігації;

в) емісії додаткової кількості акцій.

 

57. Згідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, нерозподілений прибуток товариства дорівнює:

а) прибутку АТ після сплати податку за мінусом відрахувань до резервного фонду та сплати дивідендів;

б) прибутку АТ після сплати податку за мінусом відрахувань до резервного фонду без оплати дивідендів;

в) прибутку АТ після сплати податків за мінусом сплати дивідендів.

58. Якщо через відсутність кворуму установчі збори не відбулися, то:

а) протягом двох тижнів скликаються повторні установчі збори, а якщо при повторному скликанні установчих зборів не буде забезпечено кворуму, то акціонерне товариство вважається таким, що не відбулося;

б) необхідно скликати повторні установчі збори, але не пізніше двох місяців з моменту завершення підписки на акції і визнаються правочинними, якщо в них беруть участь особи, що підписалися більш як на 50% акцій, на які приведено підміну;

в) регулятивна система України не містить певних вимог щодо проведення установчих зборів.

 

59. Особливості формування статутних фондів є:

а) внески у вигляді грошових коштів та основних фондів, які надають корпоративні права, не оподатковуються ні податком на прибуток, ні податком на додану вартість;

б) майно, яке завозиться в статутний фонд підприємств з іноземними інвестиціями у вигляді господарських товариств, звільняється від сплати ввізного мита;

в) при використанні основних фондів при виробничій діяльності, які були передані в статутний фонд, амортизаційні відрахування з них знімаються;

г) всі попередні відповіді правильні.

 

60. Найчастіше формою реструктуризації використовуються:

а) поділ підприємства на окремі господарюючі суб’єкти;

б) зміни у цінних паперах: конвертація та анулювання акцій, їх види товариствам;

в) бізнес-план у розвитку підприємства;

г) бізнес-план функціонування підприємства.

61. Довірче товарство:

а) являє собою форму, яка здійснює представницьку діяльність відповідно до договору, укладеного з довірителями майна щодо реалізації їх прав власників;

б) здійснює такі послуги для юридичних осіб: розпорядження майном, управління голосуючими акціями, агентські послуги;

в) для фізичних осіб здійснює управління їх майном і корпоративними правами;

г) щодо майна громадян здійснює функції збереження та представницькі послуги;

д) має додаткову відповідальність, тобто учасники довірчого товариства відповідають за його зобов’язаннями своїми внесками до статутного фонду, а при недостатності цих коштів – додатково належним їм майном у кратному розмірі до часток їх учасників;

є) всі відповіді вірні.

 

62. Поняття „значна майнова угода”означає:

а) її кількісне вираження у кожному акціонерному товаристві буде своє і залежатиме від його розмірів;

б) потребує чіткого визначення вартість майна, що є об’єктом значної угоди і органу корпоративного управління, який повинен визначити її та регламентувати порядок здійснення;

в) досить часто в положення закладається вимога щодо рішення про здійснення значної майнової угоди, вартість якої становить 25-50% балансової вартості активів акціонерного товариства на дату прийняття рішення про її здійснення;

г) всі відповіді вірні.

 

63. Внутрішньокорпоративні положення затверджуються:

а) загальними зборами акціонерів;

б) радою товариства;

в) виконачим органом товариства;

г) частина положень лише загальними зборами акціонерів, частина – радою товариства, а інші – правлінням товариства.

64. Резервний фонд акціонерного товариства:

а) має фіксовану величину;

б) має нижню межу, тобто менш як 20% статутного фонду;

в) має фіксовану верхню межу.